Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya LUFS ; vad och när händer något?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya LUFS ; vad och när händer något?"— Presentationens avskrift:

1 Nya LUFS ; vad och när händer något?
Hur påverkas BV av att konkurrens- verket och NOUs verksamhet förs samman till en enhet? Anförande av Charlotta Lindmark, chefsjurist

2 Varför har det tagit så lång tid innan vi får de nya lagarna?
Sverige borde ha infört direktiven senast den 31 januari 2006 men utredningsarbetet har tagit längre tid än beräknat!

3 Vad har hänt? 2004 antog EU 2 nya upphandlingsdirektiv
Skulle ha varit införda i svensk lagstiftning senast den 31 januari 2006 (21 månader efter beslut) Sverige tillsätter en särskild utredare april 2004; fd regeringsrådet Leif Lindstam Sverige väljer att införliva direktiven i två steg, nämligen - Del I obligatoriska delar - Del II frivilliga delar, översyn av nationella förfaranden, vissa frågor om överprövning

4 Forts. Vad har hänt? 2005 Första svenska delförslaget till nya regler (SOU 2005:22) Remiss till statliga myndigheter, kommuner, organisationer mfl Regeringen utformar en lagrådsremiss Lagrådet yttrar sig 7 juni 2007 Regeringen presenterar proposition (2006/07:128) Riksdagen antar ny lag Ny lagarna träder i kraft 1 januari 2008? Sedan ny likadan procedur med andra delförslaget som kom 2006 (SOU 2006:28) och skickades ut på remiss till 1 augusti samma år!

5 LOU upphävs och ersätt med två nya lagar
En lag för försörjningssektorn, LUFS En lag för de klassiska sektorerna, LOU. Båda lagarna följer direktiven i stor utsträckning. Båda lagarna innehåller regler om upphandlingar under tröskelvärdet (nuvarande 6 kap) och bestämmelser om rättsmedel (nuvarande 7 kap).

6 Målsättningen med de nya direktiven
Färre regler Direktiven följer kronologiskt upphandlingsprocessen Förenkla och förtydliga reglerna Mer lättillgänglig text Anpassning till ny teknik

7 Har man lyckats? Fler paragrafer; 379 i nya lagarna och 169 i LOU idag… Dock färre ord i varje lag. Lättare att hitta pga den kronologiska ordningen I huvudsak en kodifiering av vad som redan gäller Vissa ändringar, dock de flesta av redaktionell art Krångligt med att dela upp lagstiftningsarbetet i två omgångar

8 Några nyheter i LOU och LUFS
Affärsmässighetsbegreppet tas bort; ny ”portalparagraf” med de EG-rättsliga principerna Obligatoriskt krav på viktning (över tröskelvärdena) Nya bestämmelser om ramavtal för klassiska sektorn, tex samtliga villkor inte fastställda sk förnyad konkurrensutsättning Skyldighet att utesluta leverantör som gjort sig skyldig till brottslighet

9 Forts Några nyheter i LOU och LUFS
Nya termer; LOU upphandlande myndighet LUFS upphandlande enhet, tilldelning av kontrakt Inga inköpscentraler Kortare tidsfrister

10 Vad händer på BV? Nya regler att lära!
BVF 814 revideras, arbetsgrupp med representanter från alla enheter, leds av verksjurist Karin Forslund-Johansson Ev förändring i FU 2000 Genomföra de åtgärder som kvarstår i tidigare fattat beslut; tex riktad kortare utbildning/information till tekniska kravställare Ökat fokus på ställande av social krav

11 Konkurrensverket övertar tillsynen av offentlig upphandling
Från den 1 september övertog KKV ansvaret för upphandlingsfrågorna. Samtidigt avvecklades Nämnden för offentlig upphandling.

12 Regeringen har gett Konkurrensverket följande tillsynsuppgifter:
Att prioritera tillsynsverksamheten och särskilt uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse Att redovisa om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv offentlig upphandling och hur det i så fall tar sig ut Att följa och redovisa den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen både nationellt och internationellt

13 Hur kommer KKV organisera upphandlingsverksamheten?
Ny avdelning – Avdelningen för offentlig upphandling -10 personer - Avd chef Peter Lindblom (jurist, närmast upphandlingschef Stockholm Vatten AB) Expertråd för upphandlingsfrågor inrättas - Stöd för KKVs arbete att utöva tillsyn - Forum för erfarenhetsutbyte. Öka förståelsen för inköpares och leverantörers olika roller och förutsättningar - 8 ledamöter med bred erfarenhet eller ingående kunskaper om offentlig upphandling

14 Ledamöterna i expertrådet
Eva Sveman, Sveriges kommuner och Landsting Lars Parkbring, Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad Gunnar Stålberg, Landstinget Dalarna Charlotta Lindmark, BV Börje Hed, Samres AB Ulrica Dyrke, Företagarna Rune Stenbacka, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors Eva Edwardsson, Uppsala Universitet Claes Norgren, GD i KKV och ordförande i rådet

15 Vad säger Konkurrensverket?
Claes Norgren: Tre ledstjärnor Stärkt tillsyn över upphandlingsreglerna Enklare regelverk Väl fungerade marknader KKV avser också att satsa på information och generell vägledning i upphandlingsfrågor och på att informera om rättspraxis.

16 Banverkets överprövningsmål vid länsrätten.
År Inkomna mål Avgjorda mål Bifall

17 Omloppstid i länsrätt 2004 där dom meddelats: dagar (medel 23,5 dgr) 2004 där målet avskrivits: 2-31 dagar (medel 14,5 dgr) 2005 där dom meddelats: dagar (medel 43 dgr) 2005 där målet avskrivits: 5-21 dagar (medel 10,5 dgr) 2006 där dom meddelats: 15 – 65 dagar ( medel 32,5 dgr) 2006 där målet avskrivits: 1 – 13 dagar (medel 8 dgr)

18 TACK!!!!!


Ladda ner ppt "Nya LUFS ; vad och när händer något?"

Liknande presentationer


Google-annonser