Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska kommissionens förslag till:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska kommissionens förslag till:"— Presentationens avskrift:

1 Europeiska kommissionens förslag till:
Ändring av direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för nationell persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen

2 Vilka ändringar föreslås?
Öppnandet av marknaden för den nationella persontrafiken på järnväg Villkor för tillträde till järnvägsinfrastruktur (artikel 10) Tillträdesrättighet för europeiska järnvägsföretag att bedriva nationell persontrafik inom unionen. Begränsning av tillträdesrätten (artikel 11) Medlemsstats rätt att begränsa tillträdesrätten till nationell persontrafik om risk finns för att det skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik.

3 Vilka ändringar föreslås?
Gemensamma informationssystem och integrerade biljettsystem (artikel 13a) Medlemsstaten får begära att järnvägsföretag som bedriver nationell persontrafik ska delta i ett gemensamt informations- och integrerat biljettsystem eller ge behöriga myndigheter befogenhet att införa ett sådant system. Definition av internationell persontrafik (artikel 3.5) Eftersom den nationella persontrafiken öppnas blir åtskillnaden mellan internationell och nationell persontrafik irrelevant – bestämmelsen utgår. Systemet ska förvaltas av en offentlig eller privat enhet eller sammanslutning av alla persontrafikföretag. Krav på beredskapsplaner i händelse av allvarligt trafikavbrott för att ge passagerare erforderlig hjälp (artikel 18 i förordning (EG nr 1371/2007)).

4 Vilka ändringar föreslås?
Artikel 38.4 ersätts med: Minst 18 månader innan ikraftträdandet av den tågplaneperiod som begäran om kapacitet avser ska sökande informera infrastrukturförvaltarna och regleringsorganen. För att bedöma påverkan, ekonomiska följderna, för befintliga avtal om allmän trafik ska regleringsorganen se till att informationen ges till behöriga myndigheterna och till varje järnvägsföretag som utför avtalet om allmän trafik och berörs snarast och senast inom fem dagar.

5 Vilka ändringar föreslås?
Styrningen av järnvägsinfrastrukturen Definition av infrastrukturförvaltare (artikel 3.2) Förtydligande av uppgifterna: ansvar för utveckling, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Särredovisning inom en integrerad grupp (artikel 6.2) Eftersom förslaget innehåller särskilda regler om separation av de två verksamheterna utgår bestämmelsen. Med utveckling avses: nätplanering, finansierings- och investeringsplaner samt byggande och uppgradering av infrastrukturen Med drift avses: kapacitetstilldelningsprocessens alla steg, bedömning av tilldelning av tåglägen, trafikledning och uttag, fastställande och uppbörd av infrastrukturavgiften Med underhåll avses: förnyelse av infrastrukturen och övriga verksamheter för förvaltning av tillgången.

6 Vilka ändringar föreslås?
Institutionell separation av infrastrukturförvaltaren (artikel 7) Förbud mot att en och samma juridiska eller fysiska person samtidigt har rätt att ha inflytande eller kontrollera en infrastrukturförvaltare och ett järnvägsföretag. Medlemsstat får äga båda enheterna om kontrollen utövas via offentliga myndigheter som är separata och rättsligt åtskilda. Infrastrukturförvaltares oberoende inom vertikalt integrerade företag och kontroll (artiklarna 7a, 7b och 7c) Inget förbud mot vertikalt integrerade företag. Dock ett antal skyddsåtgärder ”kinesiska murar”. Skyddsåtgärder: IM beslutanderätt rörande alla sina uppgifter, oberoende avseende företagets struktur, finansiering, ledning. Kontroll: Medlemsstater ges möjlighet att begränsa tillträdesrättigheterna för järnvägsföretag som är del av vertikalt integrerade företag om KOM inte kan bekräfta att skyddsåtgärderna som ska säkerställa IM oberoende har genomförts på ett effektivt sätt

7 Vilka ändringar föreslås?
Samordningskommittén (artikel 7d) Infrastrukturförvaltarna ska inhämta användarnas syn i frågor om behov av utveckling av infrastrukturen, resultatmål, fördelning och avgifter. Europeiskt nätverk för infrastrukturförvaltare (artikel 7e). Artikel 63.1 Senast den 31 december 2024 ska kommissionen utvärdera effekterna av direktivet. Forum ska bildas för samarbete över gränserna infrastrukturförvaltare emellan angående: upprättande av korridorerna för stomnät, godskorridorerna och genomförande av ERTMS-plan. Nätverket har även en roll i granskning av infrastrukturförvaltares prestationer i termer av kvalitet på tjänster.


Ladda ner ppt "Europeiska kommissionens förslag till:"

Liknande presentationer


Google-annonser