Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Nytt från Sveriges Kommuner och Landsting Översyn av förköpslagen Markavtal och EU:s statsstödsregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Nytt från Sveriges Kommuner och Landsting Översyn av förköpslagen Markavtal och EU:s statsstödsregler."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Nytt från Sveriges Kommuner och Landsting Översyn av förköpslagen Markavtal och EU:s statsstödsregler Upplåtelseklausuler i exploateringsavtal Planuppdrag – nyhet i PBL Olof Moberg olof.moberg@skl.se 08 452 79 88

2 2 Översyn av förköpslagen •Förköpslagen – ett markpolitiskt instrument –Ger en rätt för kommunerna att gå in som köpare i ett befintligt köpeavtal avseende fast egendom –Gäller när fast egendom behövs för tätbebyggelseändamål •Boverket har genomfört en utvärdering av lagen där det föreslås att den bör bibehållas •Remissomgång – fråga om lagen bör upphävas eller bibehållas i sin nuvarande utformning

3 3 Markavtal och EU:s statsstödsregler •Kommunala markaffärer under luppen - Det blir allt vanligare att kommunala marköverlåtelser angrips med åberopande av EU:s statsstödsregler •Åre-fallet – kommissionens beslut i januari 2008 om otillåtet statsstöd •Kommunala beslut om marköverlåtelser kan angripas med: –begäran om laglighetsprövning i länsrätt –anmälan till kommissionen

4 4 Statsstöd - artikel 87.1 – EG-fördragets stöddefinition •Om inte annat föreskrivs i detta fördrag, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenlig med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. •Rekvisit: –Offentliga medel –Gynnande –Konkurrenssnedvridning –Samhandel

5 5 Anmälningsplikt •88.3 •Kommissionen skall underrättas i så god tid att den kan yttra sig om alla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder. Om den anser att någon sådan plan inte är förenlig med den gemensamma marknaden, skall den utan dröjsmål inleda det formella förfarande som anges i p 2. Medlemsstaterna får inte genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett slutligt beslut.

6 6 Lag (1994:1845) om tillämpningen av EG:s konkurrens- och statsstödsregler - I •Upplysningsskyldighet för kommuner och landsting 6 § ”kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om att former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska gemenskapernas kommission.”

7 7 När är det inte fråga om statsstöd vid markförsäljning? •Offentlig försäljning av mark och byggnader - Stöd anses ej föreligga när offentlig försäljning av mark och byggnader sker efter vederbörligen offentliggjort, öppet, villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas. - Stöd anses ej föreligga om försäljning sker enligt marknadspris som fastställts av oberoende värderingsmän. - av kommissionen godkänd försäljning efter gjord anmälan.

8 8 Vad gör SKL i statsstödsfrågan? •SKL:s cirkulär 2007:8 om markförsäljning och markförvärv •Ny skrivelse om statsstöd på gång

9 9 Juridiska frågeställningar i samband med mark- och exploateringsavtal •Traditionella avtalsrättsliga frågor av olika slag •Kostnadstäckningsfrågor – vad får kommunen ta betalt för? •Momsfrågor •EG-rättsliga konkurrens- och statsstödsfrågor •Upphandlingslagstiftning

10 10 Exploateringsavtal – något nytt? •SKL – arbete med att ta fram förslag och riktlinjer för mark- och exploateringsavtal •Boverket – uppdrag från regeringen att bl.a. titta på kostnadsunderlag och avgränsningsfrågor beträffande hur kostnader kan fördelas mellan markägare och kommuner – klart under november månad?

11 11 Planbesked – nyhet i plan- och bygglagen •Privat initiativrätt till planläggning –Krav på planläggningsbeslut

12 12 Krav på permanentboende •Olika sätt att säkerställa beroende på: - vilken boendeform – flerfamiljshus eller småhus - upplåtelseform av marken, t.ex. Tomträtt •Svårt att säkerställa över tiden, t.ex. vitesklausul

13 13 Krav på hyresbostäder •Beroende på upplåtelseform – t.ex. tomträtt –Krav i tomträttsavtal eller –Lägre avgäld om hyresrätter •Avtalskrav vid överlåtelse med t.ex. vite – svårt p.g.a. förköpsregler

14 14 ÖVRIGT •Infrastrukturplanering •Vindkraft •Energieffektivisering/deklarationer •Expropriationsersättning •Strandskydd


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Nytt från Sveriges Kommuner och Landsting Översyn av förköpslagen Markavtal och EU:s statsstödsregler."

Liknande presentationer


Google-annonser