Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finska intentionsavtal – något för Sverige? Bengt Westman SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finska intentionsavtal – något för Sverige? Bengt Westman SKL."— Presentationens avskrift:

1 Finska intentionsavtal – något för Sverige? Bengt Westman SKL

2 Parter i Finland (Ex. Helsingfors- regionen) Staten  Kommunikationsministeriet  Miljöministerieet  Trafikverket  Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Nyland (För Helsingforsregionen)  Finansierings och utvecklingscentralen för boendet (ARA) Kommunerna  Helsingforsregionens 14 kommuner  Samkommunen för Helsingforsregionens trafik

3 Innehåll i avtalet  Produktion av 12 000 – 13 000 lägenheter per år  Minst 20 % ARA-hyresbostäder (subventionerade)  Målproduktionen delas upp solidariskt mellan kommunerna  Befintliga planer ska genomföras  Sammanhållen planering av markanvändningen  Utbyggnad av trafikanläggningar och kollektivtrafik  Gemensam uppföljning och utvärdering

4 Kommunernas åtagande  Kommunerna förbinder sig att detaljplanera för att skapa förutsättningar för att målet för bostadsproduktionen uppnås  Utvecklar sin markpolitik med gemensamma modeller för markupplåtelse och aktivt användning av inlösensregler.  Arbetar aktivt för att skapa lämpliga enheter för små och medelstora aktörer  Kommunerna söker i sin planering utnyttja befintlig och planerad spårtrafik så mycket som möjligt  Ser över möjligheterna att öka byggrätten för att möjliggöra kompletteringsbebyggelse i glest bebyggda områden

5 Statens åtagande  Inventerar statens och de statliga företagens markinnehav i Helsingforsregionen. Områden som överensstämmer med intentionerna i avtalet överlåts till kommunerna till rimligt pris.  Säkerställer att ARA-produktionen enligt avtalet får tillräcklig finansiering  Staten anvisar infra-understöd för områden avsedda förbostadsbyggande 7,5 miljoner € per år  Den undre gränsen för höjd fastighetsskatt för obebyggd byggnadsmark höjs  Effektiviserar planeringen genom att ett utvecklat myndighetssamarbete

6 Parterna tillsammans  Utreder möjligheterna att sänka kostnaderna för bostadsbyggandet bl.a. genom att krav som orsakar extra kostnader ses över.  Ett gemensamt projekt med syfte att utveckla kommunernas beställar- och upphandlingsverksamhet startas.  En gemensam markanvändningsplan upprättas för regionstruktur och trafik.

7 Trafikinfrastruktur  Staten ökar det befintliga spårnätets kapacitet och förbättrar spårtrafikens driftsäkerhet  Staten och kommunerna inleder under avtalsperioden fyra infrastrukturprojekt till total kostnad om 450 Miljoner €. Och planerar infrastrukturprojekt om totalt 950 Miljoner € för åren 2016-2022  Staten beviljar Helsingforsregionen kollektivtrafikstöd för stora stadsregioner och strävar efter att öka stödbeloppet under följande intentionsavtalsperiod  Kommunerna tryggar finansieringen av kollektivtrafiken på lång sikt

8 Fördelar med intentionsavtal  Det förtydligar det gemensamma ansvaret för bostadsbyggandet  Det blir tydligt vem som ansvarar för vad. Alla parter ges ansvar för att genomföra sin del av intentionsavtalet.  Samplanering och samtidig utbyggnad av infrastrukturen och bostäder  Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ger utveckling och lärande  Gemensamma åtaganden för att trimma regelverk och öka kommunernas kompetens

9 Intentionsavtal i Sverige?

10 Vad skulle ett svenskt intentionsavtal innehålla för åtaganden?

11 Kommunerna skulle  Arbeta aktivt för ökat bostadsbyggande.  Samverka med varandra regionalt.  Effektivisera sina planerings- och beslutsprocesser (och stå emot tillfälliga lokala opinioner)  Utveckla sin markpolitik och modeller för markanvisning som underlättar också för mindre aktörer att få tillträde till marknaden

12 Staten skulle  Anpassa statliga infrastrukturinvesteringar till planerad bostadsutbyggnad  I ett tidigt skede av planeringsprocessen ge ett samlat besked om hur staten ser på allmänna intressen och eventuella riksintressen.  Använda statligt ägd mark på ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt.

13 Byggherrarna skulle  Förverkliga de planer de tilldelats snabbt och enligt en överenskommen tidplan.  Samverka för ett effektivare plangenomförande.  Verka för minskade byggkostnader och en bättre konkurrens i alla skeden av byggprocessen

14 Är intentionsavtal något för Sverige? Tack!


Ladda ner ppt "Finska intentionsavtal – något för Sverige? Bengt Westman SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser