Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan stat och kommun främja utvecklingen av bostäder för äldre? 2013-09-24 Bengt Westman Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan stat och kommun främja utvecklingen av bostäder för äldre? 2013-09-24 Bengt Westman Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan stat och kommun främja utvecklingen av bostäder för äldre? 2013-09-24 Bengt Westman Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

2 Demografisk utmaning!  Det finns ungefär 1,8 miljoner personer över 65 år i Sverige.  Av dessa är ca 850 000 ensamma enligt statistiken, ogifta, skilda eller änkor/änklingar.  Gruppen över 65 år behöver/ianspråktar alltså 1,3 miljoner lägenheter  Antalet personer över 65 år beräknas öka med 706 000 personer mellan 2010 och 2035, till drygt 2,4 milj.  De som över 85 ökar procentuellt snabbare med nästan 200 000 till drygt 440 000

3 Vilket boende kan de äldre erbjudas?  700 000 nya pensionärer varav 200 000 över 85 år  En halv miljon lägenheter behövs för åldersgruppen  Var ska de bo?  I särskilt boende som kräver särskilt biståndsbeslut av kommunen bodde 2012 ca 88 000 personer.  Det fanns 2011 ca 40 000 bostäder i seniorboenden och trygghetsboenden (majoriteten seniorboenden)  Under 2012-2013 beräknar Boverket att knappt 5 000 seniorbostäder kommer att tillkomma (nybyggnad och ombyggnad).

4  En utbyggnadstakt på ca 3000 lägenheter per år ger ca 65 000 nya lägenheter fram till 2035 Återstår drygt 400 000 lägenheter SLUTSATS …….

5 Det vanliga boendet kommer i framtiden liksom hittills att vara den viktigaste boendeformen för de allra flesta äldre.

6 Bostadsbyggandets villkor  Delat ansvar mellan stat, kommun och marknad  Staten står för lagstiftning och åtgärder inom socialpolitikens område  Kommunerna ansvarar för planering av bostadsförsörjningen och planläggning av mark för bostäder  Kommuner kan vara ägare till allmännyttiga bostadsföretag som ett verktyg för bostadsförsörjningen i kommunen.  Marknaden i form av fastighetsägare och byggherrar svarar för att tillhandahålla bostäder till konsumenterna

7 Bostadsbyggandets villkor  Bostadsmarknaden fungerar i huvudsak som en marknad där konsumenters efterfrågan möter producenter/fastighetsägares erbjudande.  På marknaden finns hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa hyresrätter.  Utanför marknaden finns särskilt boende för äldre som tillhandahålls av kommunen efter särskilt beslut enligt socialtjänstlagen.

8 Vad gör staten?  Lagstiftar om kommunens ansvar för bostadsförsörjningen  Försöker med olika former av lagstiftning öka utbudet av bostäder på marknaden  Stöder investeringar i trygghetsboende och särskilda boenden för äldre.

9 Vad gör kommunerna?  Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  Kommunerna anvisar ev. egen mark och planerar enligt PBL för att möjliggöra byggande  Kommunerna behöver skaffa sig kunskaper om den lokala bostadsmarknaden för att underlätta för marknadens aktörer att fatta beslut  Att starta kartlägga efterfrågan på äldreboende kan komma att utvecklas är en del av kommunens uppgifter att förbereda och planera för bostadsförsörjningen.

10 Individens önskemål och behov ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande- rätt och integritet.” (ur 1 § Socialtjänstlagen)

11 Individens önskemål och behov  Kvarboende i egen lägenhet så länge som möjligt är det bästa och mest attraktiva alternativet när man blir äldre.  Ett boende i en egen lägenhet med goda förutsättningar för service och vård är också en form som ger betydligt fler äldre möjlighet att åtnjuta vård och omsorg på äldre dar än om alla skulle hänvisas till vård- och omsorgsboende.  De sistnämnda kostar kommunen ca 550 000 kronor per år medan kostnaderna för vård och omsorg i hemmet snarare landar på 150 000 kronor per år.  För de äldre skulle livskvaliteten öka om boende anpassat för äldres behov och preferenser fanns tillgängligt i större utsträckning än i dag.  För kommunerna skulle det bli lättare att erbjuda den service man är skyldig att tillhandahålla.

12 Individens önskemål Om människor ska ha möjlighet att bo kvar i sina bostäder även som äldre måste de ges möjlighet att välja en bostad som passar deras sätt att leva. Helst ska det vara ett alternativ som passar tidigare i livet än när man är i behov av omsorg, när man kanske väljer ett mindre boende eller ett boende med andra krav än det man haft tidigare i livet. Bostäder som tillskapas för samhällets eller omsorgens behov riskerar att passa endast få i målgruppen.

13 Slutsatser  Kommunen bör engagera sig i bostadsförsörjningen och kartlägga behov och efterfrågan hos olika grupper  Kommunen bör samverka brett med andra aktörer lokalt, fastighetsägare, byggherrar, bostadsföretag, entreprenörer, konsulter, finansiärer, mäklare m.fl. för att bygga en samlad gemensam bild av bostadsbehoven i kommunen  Kommunen bör samverka internt mellan de som arbetar med bostadsförsörjningen, med äldreomsorgen, med socialtjänsten för att skapa en bild av bostadens betydelse för verksamheterna inom äldreomsorg och socialtjänst.  Kommunen bör engagera sig uppmuntra byggandet av olika typer av trygghets -och seniorbostäder.

14 Tack!


Ladda ner ppt "Hur kan stat och kommun främja utvecklingen av bostäder för äldre? 2013-09-24 Bengt Westman Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)"

Liknande presentationer


Google-annonser