Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringspolicy för Göteborg. Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF 2009-10-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringspolicy för Göteborg. Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF 2009-10-08."— Presentationens avskrift:

1 Parkeringspolicy för Göteborg

2 Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF 2009-10-08

3 Parkeringspolicy för Göteborg Bakgrund •Stort behov av en ny policy •Ökad trafik, pendling och pendlingsavstånd •Kärnan viktig för regional tillväxt •Nya krav på stadsmiljö •Krav på tillgänglighet •Efterfrågan av bilparkering kvarstår •Avvägning

4 Parkeringspolicy för Göteborg •Kfm 1993-03-25 –Utmärkning och information –Taxe- och betalsystem –Felparkering och parkeringsövervakning •Inte turistbussparkering Befintliga mål och avgränsning

5 Parkeringspolicy för Göteborg Utgångspunkter Kommunens budget: ”Genom en medveten parkeringspolicy och utbyggnad av pendelparkeringar uppmuntrar kommunen göteborgarna att välja kollektivtrafik, bilpool och miljöfordon.” Parkeringspolicyn är framtagen på uppdrag av Byggnadsnämnden och Trafiknämnden, i samverkan med Parkeringsbolaget, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen. Tidigare beslut i KF 1993: ”Beslut om mål och inriktning för parkeringspolitiken mm” – gäller huvudsakligen Trafikkontoret

6 Parkeringspolicy för Göteborg Målsättningen med parkeringspolicyn är att medverka till att staden ska vara tillgänglig för alla. Vi ska ha en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. P-policyn ska uppmuntra till att fler väljer kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Mål

7 Parkeringspolicy för Göteborg Sammanvägd tillgänglighet Mindre tillgänglighet med bil för arbetspendlare Förbättrad tillgänglighet genom kollektivtrafik och cykel Öka resandet med flera färdsätt Premiera renare fordon och gemensamt nyttjande Prioritera stadsmiljö före bilparkering God gestaltning – tryggt och snyggt Rätt lokalisering Bättre förutsättningar för kollektivtrafik och cykel

8 Parkeringspolicy för Göteborg Olika parkering

9 Parkeringspolicy för Göteborg Geografiska avgränsningar

10 Parkeringspolicy för Göteborg Fem åtgärdsområden •Effektivisera, lokalisera och prioritera utbudet •Förädla Göteborgs stadsmiljö •Främja ökat resande med kollektivtrafik och cykel •Utveckla kedjan från översiktsplan till avtal •Bättre samplanering

11 Parkeringspolicy för Göteborg Effektivisera, lokalisera och prioritera utbudet Förändra bilplatser i innerstaden Oförändrad tillgänglighet till Evenemangsområdet Premiera bilpooler Använd avgifter och tidsbegränsad parkering för att nå målen Prioritera korttids- och halvdagsparkering Tillgodose parkering för boende på kvartersmark Mer samnyttjande

12 Parkeringspolicy för Göteborg Förädla Göteborgs stadsmiljö Prioritera stadsmiljö före bilparkering Anpassa bilparkeringen till stadsbilden Ersätt markparkering med gemensamma anläggningar Utveckla kraven på parkering vid externhandel Bygg tryggt, säkert och attraktivt Pröva bilparkeringsfria områden

13 Parkeringspolicy för Göteborg Främja ökat resande med kollektivtrafik och cykel Möjliggör resande med flera färdsätt Öka antalet cykelparkeringar Jämställ gångavstånd Minska efterfrågan på parkering vid arbetsplatser

14 Parkeringspolicy för Göteborg Utveckla kedjan från översiktsplan till avtal Sammanvägd tillgänglighet i planering och bygglov Förnya parkeringsnormen Utveckla parkeringsköpet Håll samman från markanvisning till genomförande Samordna planeringen genom områdesplaner

15 Parkeringspolicy för Göteborg Bättre samplanering Samordna kommunala och enskilda aktörer Förtydliga ansvarsfördelningen

16 Parkeringspolicy för Göteborg Parkeringspolicyn ska: •stödja en hållbar stadsutveckling •skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel •vara ett stöd för avvägningar av parkeringstillgänglighet mot stadsmiljökvaliteter •medverka till att resande med kollektivtrafik och cykel ökar •ge vägledning för kommunala aktörer •sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer •utgöra underlag för ett separat åtgärdsprogram

17 Parkeringspolicy för Göteborg Vad händer nu? Direktörsgruppen styr och följer upp En gemensam arbetsgrupp En handlingsplan •Åtgärder/aktiviteter •Prioritering/tidplan •Ansvarig/deltar

18 Parkeringspolicy för Göteborg Exempel

19 Parkeringspolicy för Göteborg Exempel

20 Parkeringspolicy för Göteborg Exempel

21 Parkeringspolicy för Göteborg Exempel

22 Parkeringspolicy för Göteborg Tack för oss

23 Parkeringspolicy för Göteborg

24 Detaljplan och bygglov

25 Parkeringspolicy för Göteborg Ledig kapacitet?

26 Parkeringspolicy för Göteborg Boendeparkering

27 Parkeringspolicy för Göteborg Bilinnehav

28 Parkeringspolicy för Göteborg Bilinnehav, avstånd från centrum

29 Parkeringspolicy för Göteborg Cykelparkering

30 Parkeringspolicy för Göteborg Bilandelar till arbetsplatser

31 Parkeringspolicy för Göteborg Tillgänglighet kollektivtrafik

32 Parkeringspolicy för Göteborg Verksamhetsparkering

33 Parkeringspolicy för Göteborg Parkering för handel

34 Parkeringspolicy för Göteborg Bil och cykel


Ladda ner ppt "Parkeringspolicy för Göteborg. Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF 2009-10-08."

Liknande presentationer


Google-annonser