Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF"— Presentationens avskrift:

1

2 Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF 2009-10-08
Hej och välkommen. Vi heter: Ylva Löf Jonas Nilsson Anders Roth

3 Bakgrund Stort behov av en ny policy
Ökad trafik, pendling och pendlingsavstånd Kärnan viktig för regional tillväxt Nya krav på stadsmiljö Krav på tillgänglighet Efterfrågan av bilparkering kvarstår Avvägning

4 Befintliga mål och avgränsning
Kfm Utmärkning och information Taxe- och betalsystem Felparkering och parkeringsövervakning Inte turistbussparkering

5 Utgångspunkter Kommunens budget:
”Genom en medveten parkeringspolicy och utbyggnad av pendelparkeringar uppmuntrar kommunen göteborgarna att välja kollektivtrafik, bilpool och miljöfordon.” Parkeringspolicyn är framtagen på uppdrag av Byggnadsnämnden och Trafiknämnden, i samverkan med Parkeringsbolaget, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen. Tidigare beslut i KF 1993: ”Beslut om mål och inriktning för parkeringspolitiken mm” – gäller huvudsakligen Trafikkontoret Ylva börjar…. Utgångspunkten för detta arbete har varit, en formulering i kommunens budget. Våren 2007 fick SBK, TK och parkeringsbolaget i uppdrag att ta fram en policy Det finns också ett tidigare beslut i KF om parkeringspolitiken, det förslag till policy vi nu lägger fram ligger inom ramen för detta beslut men detta nuvarande förslag är bredare, gäller alla delar kommunen och inkluderar även cykelparkering.

6 Mål Målsättningen med parkeringspolicyn är att medverka till att staden ska vara tillgänglig för alla. Vi ska ha en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. P-policyn ska uppmuntra till att fler väljer kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Målsättningen med parkeringspolicyn är att parkeringspolitiken tydligare ska medverka till att staden utvecklas på ett hållbart sätt. Och hållbart ur alla tre dimensioner. En utgångspunkt har också varit att: samma antal bilplatser och ökat antal cykelplatser. Relativ minskning av antalet bilplatser. Ylva pratar

7 Sammanvägd tillgänglighet
Mindre tillgänglighet med bil för arbetspendlare Förbättrad tillgänglighet genom kollektivtrafik och cykel Öka resandet med flera färdsätt Premiera renare fordon och gemensamt nyttjande Prioritera stadsmiljö före bilparkering God gestaltning – tryggt och snyggt Rätt lokalisering Fyra punkter Jonas och Anders pratar Bättre förutsättningar för kollektivtrafik och cykel

8 Olika parkering

9 Geografiska avgränsningar

10 Fem åtgärdsområden Effektivisera, lokalisera och prioritera utbudet
Förädla Göteborgs stadsmiljö Främja ökat resande med kollektivtrafik och cykel Utveckla kedjan från översiktsplan till avtal Bättre samplanering Jonas säger att vi har arbetat fram fem områden, att självklart hänger ihop.

11 Effektivisera, lokalisera och prioritera utbudet
Förändra bilplatser i innerstaden Oförändrad tillgänglighet till Evenemangsområdet Premiera bilpooler Använd avgifter och tidsbegränsad parkering för att nå målen Prioritera korttids- och halvdagsparkering Tillgodose parkering för boende på kvartersmark Mer samnyttjande Anders

12 Förädla Göteborgs stadsmiljö
Prioritera stadsmiljö före bilparkering Anpassa bilparkeringen till stadsbilden Ersätt markparkering med gemensamma anläggningar Utveckla kraven på parkering vid externhandel Bygg tryggt, säkert och attraktivt Pröva bilparkeringsfria områden Jonas

13 Främja ökat resande med kollektivtrafik och cykel
Möjliggör resande med flera färdsätt Öka antalet cykelparkeringar Jämställ gångavstånd Minska efterfrågan på parkering vid arbetsplatser Anders

14 Utveckla kedjan från översiktsplan till avtal
Sammanvägd tillgänglighet i planering och bygglov Förnya parkeringsnormen Utveckla parkeringsköpet Håll samman från markanvisning till genomförande Samordna planeringen genom områdesplaner Ylva Hur gör vi när vi planerar enligt plan- och bygglagen. Den sammanvägda tillgängligheten är en av utgångspunkterna.

15 Bättre samplanering Samordna kommunala och enskilda aktörer
Förtydliga ansvarsfördelningen Anders

16 Parkeringspolicyn ska:
stödja en hållbar stadsutveckling skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel vara ett stöd för avvägningar av parkeringstillgänglighet mot stadsmiljökvaliteter medverka till att resande med kollektivtrafik och cykel ökar ge vägledning för kommunala aktörer sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer utgöra underlag för ett separat åtgärdsprogram Ylva Detta var kort om parkeringspolicyn. Efter beslut i … fastighetsnämnd, trafiknämnd, miljönämnd och byggnadsnämnd och i parkeringsbolagets styrelse kan arbetet, efter uppdrag i nämnderna, gå vidare med separata åtgärdsprogram och utveckling av de strategiska åtgärdsområdena. Jag vill också säga att i utskicket finns med en rapport ”nylägesanalys” om parkering i Göteborg och en rapport som väcker frågor kring parkering och stadsmiljö Tack för oss.

17 Vad händer nu? Direktörsgruppen styr och följer upp
En gemensam arbetsgrupp En handlingsplan Åtgärder/aktiviteter Prioritering/tidplan Ansvarig/deltar

18 Exempel

19 Exempel

20 Exempel

21 Exempel

22 Tack för oss

23

24 Detaljplan och bygglov

25 Ledig kapacitet?

26 Boendeparkering

27 Bilinnehav

28 Bilinnehav, avstånd från centrum

29 Cykelparkering

30 Bilandelar till arbetsplatser

31 Tillgänglighet kollektivtrafik

32 Verksamhetsparkering

33 Parkering för handel

34 Bil och cykel


Ladda ner ppt "Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF"

Liknande presentationer


Google-annonser