Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

► 1 KOMMUNALA VA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr. ◄ ► Vad är en VA-plan? SGU Vattenförsörjningsplanen behandlar de naturgivna vattenresurserna VA-planen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "► 1 KOMMUNALA VA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr. ◄ ► Vad är en VA-plan? SGU Vattenförsörjningsplanen behandlar de naturgivna vattenresurserna VA-planen."— Presentationens avskrift:

1 ► 1 KOMMUNALA VA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr

2 ◄ ► Vad är en VA-plan? SGU Vattenförsörjningsplanen behandlar de naturgivna vattenresurserna VA-planen behandlar de tekniska anläggningar och system som behövs för att använda eller skydda de naturgivna vattenresurserna Svenskt Vatten Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen dvs både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering. Den kommunala VA-planen är ett styrdokument för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. 2

3 ◄ ► Varför en VA-plan?  VA-försörjning – ett kommunalt ansvar  Normalt mycket översiktligt i den övergripande planeringen  Helhetssyn och samsyn på VA-försörjningen i hela kommunen 3

4 ◄ ► 4 VA-planen som styrdokument Kommunens styrdokument för:  Planering  Resursutnyttjande  Samverkan  Långsiktighet Förvaltningsövergripande arbete! Plan – Miljö – VA-huvudman Politisk förankrat

5 ◄ ► 5 Kommunal Vatten- och avloppsplan ska återspeglas i: KOMMUNAL VA-PLANKOMMUNAL VA-PLAN Översiktsplaner Fördjupade översiktsplaner Detaljplaner Investerings- och reinvesteringsplaner Exploateringsplaner Grönplan Verksamhetsplaner Taxa

6 ◄ ► 6 VA-planen som verksamhetsstöd  Prioritering områdesvis utifrån kända problem, omvandlings- och exploateringstryck, politisk vilja, miljömål, etc.  Åtgärder och strategier för områden med bristfälliga enskilda avloppslösningar  Budgetering av framtida utbyggnad för allmän VA- försörjning  Hantering av VA-frågan i väntan på en utbyggnad  Förnyelseplanering av befintliga VA-anläggningar  Underlätta klimatanpassning  Skapa samsyn i dagvattenhanteringen

7 ◄ ► 7 Arbetsmodell Steg 1, VA-översikt Sammanställning av:  Omvärldsfaktorer och befintliga planer  Nuläge (VA-förhållande, Skydd vattenresurser, vattentillgångar, reservvattenförsörjning)  Förutsättningar  Framtida utveckling  Behov Steg 2, VA-policy Beslut om vilka ställningstagande som ska styra VA-planeringen och hur prioriteringar ska göras.  Strategiska vägval  Riktlinjer för VA-verksamheten  Prioriteringsgrunder

8 ◄ ► 8 Arbetsmodell Steg 3, VA-plan Utarbetas utifrån VA-översikten och VA-policyn och delas in geografiskt i fyra delplaner  Inom nuvarande verksamhetsområde  Utom nuvarande verksamhetsområde  Inom ett utvidgat verksamhetsområde  I väntan på en utvidgning av verksamhetsområdet Steg 4, Implementering och uppföljning VA-planen implementeras i kommunens förvaltningar och åtgärderna införs i den löpande planerings- och budgetprocessen. Omfattar o Vattenförsörjning o Spillvattenhantering o Dag- och dränvattenhantering

9 ◄ ► 9 Organisation  Styrgrupp, politiker  Styrgrupp, tjänstemän  Projektgrupp o Plan (projektägare) o Miljö o VA-huvudman o Bygg o Mex  (Referensgrupp) Swecos roll  Processledare, ingår i projektgruppen  Ge förslag till innehåll och upplägg  Sammanställning av material  Ta fram material efter beställarens önskemål  Delta i möten, informationer etc.


Ladda ner ppt "► 1 KOMMUNALA VA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr. ◄ ► Vad är en VA-plan? SGU Vattenförsörjningsplanen behandlar de naturgivna vattenresurserna VA-planen."

Liknande presentationer


Google-annonser