Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation
Vallåsen Februari 2009

2 Syfte Att fastställa övergripande såväl som konkreta mål för samverkan kring förebyggande arbete för barn och unga Att ta fram en gemensam metod för arbetet Att komma överens om en enhetlig uppföljnings- och utvärderingsmetod

3 Utgångspunkt: Ungas perspektiv och bygga vidare på tidigare arbete
Resultat från konferens maj 2008 Intervjuer med ungdomsforum och New City Laholm (sammanställt av Mats Franzén)

4 Barn- och ungdoms-inflytande Samverkan Halländsk policy
Organisationsmodell Formulerar riktlinjer ger mandat och legitimitet till chefsgruppen, tar ställning till övergripande förslag och beslut. Förankrar processen inom berörda nämnder och huvudmän. Kommun-styrelsen Politisk styrgrupp Chefsgrupp Formulerar direktiv, koordinerar, tillsätter projektgrupper samt fattar beslut om genomförande. Medverkar i planerings- och genomförandeprocesser på samtliga nivåer. Sekreterarskap i styr- och chefsgruppen. Adjungeras i projekt- och arbetsgrupper. Projektledare Barn- och ungdoms-inflytande Föräldra-stöd Samverkan Halländsk policy Lokal mobilisering DANT Arbetsgrupper och processer

5 Program Torsdag Fredag Inledning Briefa nytillkomna deltagare
Tillbakablick- problemanalys Presentation av åtgärdsplaner Framtiden - mål Vägen framåt Åtgärder Utvärdering och avslutning

6 Planeringsmetod Intressentanalys Problemanalys Målformulering
Aktiviteter Resurser Indikatorer för måluppfyllelse Förutsättningar/risker

7 Framtid Mål Resurser NU Problemanalys Åtgärder Tid

8 Intressenter

9 Problem vi vill lösa

10 Mål – den framtid vi vill nå

11 Mål Beskriver Önskad Framtida Uppnådd situation Ett SMART mål
Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsbestämt Skateboardpark invigd 1 Juli 2010

12 Projektmatris Övergripande mål Beskriver varför insatsen/projektet är viktig för Laholm. Indikatorer Hur vet vi att vi har uppfyllt/ är på väg mot målet? Verifikationskälla Var hittar vi bevis på att målet är nått? Fokusområde Projektmål Beskriver vad som ska finnas när projektet är avslutat. Aktörer som behöver samverka. En förteckning över vilka som behöver samarbeta i projektet. Handlingsplan Beskriver vad, när och vem som ska göra saker så att projektmålet nås. Resurser Beskriver vilka resurser som behövs för att genomföra handlingsplanen. Externa förutsättningar Påverkar möjligheten att starta/genomföra projektet. Utanför projektledarens beslutsmandat. T.ex. politiska belsut, finansiering. En projektmatris läser man nerifrån och upp från höger till vänster: Om de externa förutsättningarna är uppfyllda och man har resurserna kan man genomföra handlingsplanen. Om handlingsplanen genomförs når man projektmålet. Projektmålet ska bidra till det övergripande målet.

13 Projekt inom fokusområdena
Se förslag på projektmål i projektmatriser

14 Exempel på handlingsplan
Projektmål: Hemsida för ungdomar lanserad 1 augusti

15 Exempel på indikatorer på måluppfyllelse
Verifikationskälla Laholm – en av Sveriges bästa kommuner att växa upp och leva i för barn och ungdomar. Ökande andel unga som är positiva till Laholm LUPP Andra enkäter Ökande antal unga i bostadskö Ökande antal barn i skolor och förskolor Färre barn i utanförskap Statistik SOC BUP Polisen Andel elever som söker till Osbecksgymnasiet Ökat antal aktiva i frivilligorganisationer Ökat antal positiva inslag/artiklar om Lahom i media

16 Uppföljning/utvärdering
Vad har vi gjort? Utvärdering Vad har vi åstadkommit? Vilken förändring har barn och unga i Laholm märkt?

17 Hur tar vi oss framåt?

18 Tidsplanering under våren
Beslut om föräldra- stöd Anställning av ungdoms- samordnaren Presentation av hemsida – Lägger in all verksamhet i styrmodellen Ungdomsinflytande Möten med projektgrupper Informationsträffar i verksamheten Lok. Mob. Konferens Möten med projektgrupper Idag Februari Mars April Maj Juni

19 Arbetsgång under hösten
Nya Projekt? Beslut om barn- och ungdomsplanen Nya Projekt? Uppföljning av projekt i verksamheten Nya Projekt? Nya Projekt? Utvärdering av arbetet i de fem fokusområdena Möten med projektgrupper Nya Projekt? Möten med projektgrupper Augusti September Oktober November December


Ladda ner ppt "Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation"

Liknande presentationer


Google-annonser