Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplanering med hjälp av Logiskt Ramverk (LR)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplanering med hjälp av Logiskt Ramverk (LR)"— Presentationens avskrift:

1 Projektplanering med hjälp av Logiskt Ramverk (LR)

2 Logiskt Ramverk: En etablerad planeringsmodell för internationellt samarbete – även bas i den s k ”EU-logiken” kring programutveckling etc Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av ett utvecklingsprojekt Hjälp att utveckla bra ansökningar med målgruppens upplevelser och situation i fokus

3 Några grundläggande principer
Flera olika intressenter involveras i planeringsprocessen Intressenterna bearbetar tillsammans frågor kring den nuvarande situationen Intressenterna formulerar tillsammans huvuddragen i en projektplan Ett processinriktat arbetssätt används Flexibla arbetsformer och processupplägg som kan justeras efter situationen

4 Planeringsmatrisens delar
MÅL MILJÖ PROJEKT

5 Planeringsmatrisens delar
MILJÖ Långsiktiga mål Indikatorer Antaganden M Å L Projektmål Indikatorer Antaganden Förväntade resultat Indikatorer Antaganden PROJEKT Aktiviteter Antaganden Insatser (input)

6 Problem/situationsträdet
Verkan Huvud- problem Orsak

7 Problem-/situationsträdet - steg för steg
√ Skriv upp huvudproblemet på ett kort och sätt upp det i mitten av t ex ett blädderblocksblad. √ Identifiera viktiga och direkta orsaker till problemet och sätt upp dessa kort parallellt nedanför det första kortet. √ Identifiera viktiga och direkta effekter och sätt upp dessa kort parallellt ovanför det första kortet. √ Fortsätt att ta fram fler orsaker och effekter på samma sätt för att skapa problemträdet. Kontrollera sedan att trädet är fullständigt, och gör ev nödvändiga justeringar. √ Problemanalysen är färdig när deltagarna är övertygade om att all viktig information finns med på trädet.

8 Delmål, resultat, aktivi-teter
Målträdet Syfte, effektmål Önskat läge, huvudmål Delmål, resultat, aktivi-teter

9 Hur man skapar ett målträd
√ Arbeta uppifrån och ner, och formulera om alla problem till mål (positiva påståenden). √ Se efter om rangordningen fortfarande är sammanhängande och logisk, eller, med andra ord: att det räcker med att förverkliga målen på en nivå för att uppnå målet på den närmast följande nivån. Arbeta nu nerifrån och upp, och se till att sambanden mellan orsak och verkan har blivit mål-medelsamband. Lägg till nya mål där så behövs. √ Pröva påståendena. Om omskrivningen av problemen skulle leda till svårtolkade mål, skall man skriva ett annat mål i stället, eller låt problemkortet vara oförändrat (men på samma plats). √ Dra linjer för att visa sambanden mellan mål och medel på målträdet √ Varje samband mellan orsak och verkan blir inte automatiskt ett samband mellan mål och medel. Det beror på formuleringarna. √ Den situation man vill uppnå på sikt visas i de påståenden som återfinns i toppen på målträdet.

10 Projektplaneringsmatris
Mål Indikatorer Kontrollkällor Antaganden Långsiktigt mål: Vilka fördelar kan vi vänta oss att projektet medför för samhället? Projektmål: På vilket sätt kommer målgruppen att gynnas av projektets resultat? Förväntade resultat: Vad kommer pro-jektet att ge i fråga om varor o/e tjänster? Aktiviteter: Konkreta uppgifter som ska fullgöras?

11 Tänk mångfald och jämställdhet!
Arbetsgången Steg 1 – Nuläge + Konsekvenser Avgränsning av målgrupp och område Nulägesbeskrivning – hur ser situationen ut för målgruppen? Konsekvensanalys – vilka konsekvenser får situationen för målgruppen? Steg 2 – Påverkande faktorer Analys av bakomliggande faktorer Interna förutsättningar och utvecklingsbehov Tänk mångfald och jämställdhet! Steg 3 – Projektmål, byggstenar, resultat Val av projektmål, byggstenar, leveranser Steg 4 – Övergripande mål Övergripande mål för projektet Resurser och arbetsfördelning Steg 5 – Handlingsplanen Aktiviteter, arbetsfördelning, rapportering etc


Ladda ner ppt "Projektplanering med hjälp av Logiskt Ramverk (LR)"

Liknande presentationer


Google-annonser