Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete i korthet – varför, vad och hur? Kvalitetsarbete i ett sammanhang – varför? JH Kvalitetsarbetets innehåll och metod – vad? CH Kvalitetsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete i korthet – varför, vad och hur? Kvalitetsarbete i ett sammanhang – varför? JH Kvalitetsarbetets innehåll och metod – vad? CH Kvalitetsarbete."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete i korthet – varför, vad och hur? Kvalitetsarbete i ett sammanhang – varför? JH Kvalitetsarbetets innehåll och metod – vad? CH Kvalitetsarbete som process och kommunikation – hur? JH

2 Kvalitetsbegreppet en viktig utgångspunkt för kvalitetsarbetet inom skolväsendet Kvalitet = egenskap eller beskaffenhet (NE) Kvalitet = Varan eller tjänsten svarar mot eller t o m överträffar kundens förväntningar (jfr definitioner i näringslivet, SIQ) Kvalitet = Hur väl målen uppnås och regelverket följs (jfr Skolverket)

3 Kvalitetsbegreppet – en ”semantisk magnet” Kvalitetsbegreppet i pedagogiska sammanhang ovanligt före 1990-talet Kvalitetsredovisning ”dyker upp” i mitten av 1990-talet (Skr 1996/97:112) Kvalitet på Google: 20 600 000 träffar Kvalitetsredovisning: 195 000 träffar

4 Varför kvalitetsredovisning? Brister i kommunernas uppföljning och utvärdering enligt Skolverket ”Marknadsorientering”, konkurrens Förtydliga läroplanernas krav på lokal utvärdering Vad bidrar verksamheten till ur pedagogiska och demokratiska perspektiv? Förskola och fritidshem undantagna 1997-2005 i nationella bestämmelser

5 Olika syften – olika perspektiv! Kvalitetsredovisningens syfte enligt SFS 1997:702 Främja kvalitetsarbete Bidra till att förverkliga nationella mål Ge information Ett utvecklingsperspektiv/ pedagogiskt perspektiv? Ett styrningsperspektiv? Ett demokratiskt perspektiv?

6 Eventuella kommande förändringar för kvalitetsarbetet Vad gäller idag? Skolplan (Kommun) Arbetsplan (Skola) Kvalitetsredovisning (Alla) ”Kontinuerlig uppföljning och utvärdering” - Krav på skolplan och arbetsplan avskaffas MEN krav på att systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten. - Krav på obligatorisk kvalitetsredovisning avskaffas MEN krav på att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. (Jfr Skollagsberedningen, Ds 2009:25)

7 Skollagen Läroplaner Programmål Kursplaner tolkas, konkretiseras, formuleras, förankras M I relation till målen Utifrån systematisk uppf/utv kvan. & kval. jämförelser & skillnader A Insatser ”…som bedöms ha haft betydelse för resultaten.”  resurser  konkreta arbetsinsatser  på olika nivåer Samband  reflektera  förklara Varför? Realistiska insatser? Rimliga mål? B Kriterier för Måluppfyllelse Vilken ”måttstock” bör användas? I hur hög grad har målen nåtts? Varje mål + helhetsbedömning Å Konkreta med effekter när? Vem? KVALITETSARBETE I R

8 Kvalitet Måluppfyllelse Strävansmål Uppnåendemål Riktlinjer Krav Resultat Analys Begrepp Uppföljning Utvärdering Bedömning av måluppfyllelse Insatser Åtgärder Medel

9 Kvalitetsarbete som process och kommunikation Systematiskt kvalitetsarbete innefattar dialog, arbete och dokumentation kring:  Mål  Uppföljning och utvärdering  Analys, bedömning, åtgärder  Kvalitetsredovisning

10 Kvalitetsarbete som process och kommunikation Vad krävs för att detta ska fungera? Att ge ansvar till enskilda personer och/eller grupper Att medvetet låta olika intressenter med olika perspektiv medverka i kvalitetsarbetet Att använda särskilda rutiner för kommunikation runt kvalitetsredovisningen Att utgå från kvalitetsområden/mål och/eller utvärderingsmetoder (jfr Kvalitetsarbete i förskola och skola, MSU, 2007)

11 Kvalitetsarbete som process och kommu- nikation – lärande och delaktighet som mål! Några begreppsliga redskap för analys av bevekelsegrunderna för styrning i riktning mot delaktighet/lärande: STRATEGISK KOMMUNIKATIV - Instrumentell- Reflexiv - Distans- Närhet - Differentierad- Integrerad - Teknokratisk- Förståelseorienterad Jfr Håkansson, (2006). Lärande mellan policy och praktik. Kontextuella villkor för skolans reformarbete.

12 Kvalitetsarbetet för Språk, läs och skriv i era kommuner - Vilka syften/mål finns? - I vilken riktning leder dessa? (jfr begreppen) - Vilka aktiviteter pågår och planeras? - På vilket sätt främjas delaktighet och lärande genom dessa? - Hur utvärderas detta? - Vem berörs av resultaten?


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete i korthet – varför, vad och hur? Kvalitetsarbete i ett sammanhang – varför? JH Kvalitetsarbetets innehåll och metod – vad? CH Kvalitetsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser