Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsplan för skolbiblioteket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsplan för skolbiblioteket"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsplan för skolbiblioteket
några tankar kring betydelsen av en arbetsplan för verksamhetsutveckling ( = en uppföljning av 6 skolors arbetsplaner

2 Är det bra att ha en plan för skolbiblioteksverksamheten?
Ja, det är viktigt om skolan ska kunna utveckla och satsa på skolbiblioteken!

3 Tjänar planen som ett styrinstrument vid resursfördelningen?
- Nej, inte det minsta!

4 Hur få till en plan som är förpliktigande och där formulerade viljeyttringar leder till önskat resultat ?

5 FOKUS på utveckling

6 Skolbiblioteksplan Arbetsplan… Verksamhetsplan… Utvecklingsplan…
en plan för utveckling av skolans biblioteksverksamhet

7 Av de aktiviteter/åtgärder man planerade att genomföra för att nå målen var:
87% etablerade 13% nya

8 genom att förstå något på ett nytt sätt – metodutveckling
= att nå längre genom att förstå något på ett nytt sätt – metodutveckling genom att utnyttja beprövade metoder i nya kreativa processer och i unika värdeskapande sammanhang

9 Vilken typ av aktiviteter har man planerat?
Fysiska ramen (möbler, datorer, knubbar, gallra…) Organisatoriska ramen (öppettider, schema, biblioteksråd…)

10 - Vilka mål vill man nå? Öppet hela skoldagen
Bemannat med (lärar)bibliotekarie Välkomnande plats där alla trivs

11 Vad är skolutveckling? att inte stå stilla
att våga prova nya sätt att arbeta på

12 Skolbiblioteksverksamhet
- en del av skolans verksamhet? Skolbiblioteksutveckling - en del av skolutvecklingen?

13 MÅL som handlar om lärande som är behovsrelaterade

14 Behov växer fram i en kontext
Avsaknad av behov är ofta orsaken till uteblivet resultat

15 Vad är ett skolbibliotek?
Rum med böcker Läsa skönlitteratur Hämta faktauppgifter

16 Vad är en skolbibliotekarie?
Håller ordning Hittar rätt böcker åt elever och lärare Lånar ut böcker

17 KUNSKAP om skolbibliotekets möjligheter

18 Klargöra skolbibliotekets roll i undervisningen i förhållande till skolans övergripande mål
att utgöra en pedagogisk resurs för eleverna och lärarna att höja kvaliteten på elevernas lärande att stärka elevernas personliga utveckling att utgöra en hjälpmotor i skolutvecklingen

19 Hur då? Genom att vara något annat/ett komplement korsbefruktning
(inte mer av samma sort) korsbefruktning (något livskraftigare)

20 Vad är annat? Kompetensen Ingångarna, angreppssätten, förståelsen
Medierna Rikare utbud, mer varierat, mer aktuellt Nätverket Skol-, folk-, högskole-, forskningsbibliotek Rummet Annan jordmån, informellt lärande, alla livets ämnen, uttryck och avtryck

21 Vems är ansvaret att planen efterlevs?
Lärarna: Vårt eller studierektors eller rektors Bibliotekarierna: Mitt eller rektors Studierektorerna: Lärarnas, bibl:s och rektors Rektorerna: Studierektors och bibliotekariens

22 Vem har arbetat fram planen?
Bibliotekarierna och lärarna: Alla Skolledarna: Bibliotekarien och lärarna

23 ANSVAR som är rektors

24 Det är bara personalens insatser som kan leda till själva utvecklingen, men det är skolledarens uppgift att se till att dessa insatser blir av… att leda utvecklingen

25 PLAN konkreta mål konkreta åtgärder

26 En bra plan - ett förslag
Syfte Varför skriver vi planen? Nuläge Hur ser resultaten ut? Vilka mål har vi inte nått? Mål Lagom många, behovsrelaterade, mätbara Impulser Hur? Vad säger forskning, rapporter, erfarenheter? Diskussion Brainstorma impulserna och dokumentera huvuddrag Aktiviteter Bestäm metod, stoff, förutsättningar, ansvar, tid Utvärdering Syftet med utvärderingen, metod, ansvar, tid

27 Biblioteksplan en gemensam plan för all biblioteksverksamhet
= att nå ännu längre ökad kvalitet på allas lärande stärkt personlig utveckling för alla

28 Möjlig utveckling av resurser:
gemensam katalog gemensamt lånekort gemensamt mediebestånd gemensam hemsida gemensam personal gemensam frågetjänst gemensam fortbildning gemensamma aktiviteter gemensamma reflektioner


Ladda ner ppt "Arbetsplan för skolbiblioteket"

Liknande presentationer


Google-annonser