Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsplan för skolbiblioteket - några tankar kring betydelsen av en arbetsplan för verksamhetsutveckling (www.skolutveckling.se) = en uppföljning av 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsplan för skolbiblioteket - några tankar kring betydelsen av en arbetsplan för verksamhetsutveckling (www.skolutveckling.se) = en uppföljning av 6."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsplan för skolbiblioteket - några tankar kring betydelsen av en arbetsplan för verksamhetsutveckling (www.skolutveckling.se) = en uppföljning av 6 skolors arbetsplaner

2 - Är det bra att ha en plan för skolbiblioteksverksamheten? - Ja, det är viktigt om skolan ska kunna utveckla och satsa på skolbiblioteken!

3 -Tjänar planen som ett styrinstrument vid resursfördelningen? - Nej, inte det minsta!

4 Hur få till en plan som är förpliktigande och där formulerade viljeyttringar leder till önskat resultat ?

5 FOKUS  på utveckling

6 Arbetsplan… Verksamhetsplan… Utvecklingsplan… Skolbiblioteksplan -en plan för utveckling av skolans biblioteksverksamhet

7 Av de aktiviteter/åtgärder man planerade att genomföra för att nå målen var: 87% etablerade 13% nya

8 Utveckling = att nå längre  genom att förstå något på ett nytt sätt – metodutveckling  genom att utnyttja beprövade metoder i nya kreativa processer och i unika värdeskapande sammanhang

9 -Vilken typ av aktiviteter har man planerat?  Fysiska ramen (möbler, datorer, knubbar, gallra…)  Organisatoriska ramen (öppettider, schema, biblioteksråd…)

10 - Vilka mål vill man nå?  Öppet hela skoldagen  Bemannat med (lärar)bibliotekarie  Välkomnande plats där alla trivs

11 -Vad är skolutveckling?  att inte stå stilla  att våga prova nya sätt att arbeta på

12 Skolbiblioteksverksamhet - en del av skolans verksamhet? Skolbiblioteksutveckling - en del av skolutvecklingen?

13 MÅL  som handlar om lärande  som är behovsrelaterade

14 Behov växer fram i en kontext Avsaknad av behov är ofta orsaken till uteblivet resultat

15 -Vad är ett skolbibliotek?  Rum med böcker  Läsa skönlitteratur  Hämta faktauppgifter

16 -Vad är en skolbibliotekarie?  Håller ordning  Hittar rätt böcker åt elever och lärare  Lånar ut böcker

17 KUNSKAP  om skolbibliotekets möjligheter

18 Klargöra skolbibliotekets roll i undervisningen i förhållande till skolans övergripande mål  att utgöra en pedagogisk resurs för eleverna och lärarna  att höja kvaliteten på elevernas lärande  att stärka elevernas personliga utveckling  att utgöra en hjälpmotor i skolutvecklingen

19 Hur då?  Genom att vara något annat/ett komplement (inte mer av samma sort) korsbefruktning (något livskraftigare)

20 Vad är annat?  Kompetensen Ingångarna, angreppssätten, förståelsen  Medierna Rikare utbud, mer varierat, mer aktuellt  Nätverket Skol-, folk-, högskole-, forskningsbibliotek  Rummet Annan jordmån, informellt lärande, alla livets ämnen, uttryck och avtryck

21 -Vems är ansvaret att planen efterlevs? Lärarna: Vårt eller studierektors eller rektors Bibliotekarierna: Mitt eller rektors Studierektorerna: Lärarnas, bibl:s och rektors Rektorerna: Studierektors och bibliotekariens

22 -Vem har arbetat fram planen? Bibliotekarierna och lärarna: Alla Skolledarna: Bibliotekarien och lärarna

23 ANSVAR  som är rektors

24 Det är bara personalens insatser som kan leda till själva utvecklingen, men det är skolledarens uppgift att se till att dessa insatser blir av…  att leda utvecklingen

25 PLAN  konkreta mål  konkreta åtgärder

26 En bra plan - ett förslag  Syfte Varför skriver vi planen?  Nuläge Hur ser resultaten ut? Vilka mål har vi inte nått?  Mål Lagom många, behovsrelaterade, mätbara  Impulser Hur? Vad säger forskning, rapporter, erfarenheter?  Diskussion Brainstorma impulserna och dokumentera huvuddrag  Aktiviteter Bestäm metod, stoff, förutsättningar, ansvar, tid  Utvärdering Syftet med utvärderingen, metod, ansvar, tid

27 Biblioteksplan en gemensam plan för all biblioteksverksamhet = att nå ännu längre  ökad kvalitet på allas lärande  stärkt personlig utveckling för alla

28 Möjlig utveckling av resurser:  gemensam katalog  gemensamt lånekort  gemensamt mediebestånd  gemensam hemsida  gemensam personal  gemensam frågetjänst  gemensam fortbildning  gemensamma aktiviteter  gemensamma reflektioner


Ladda ner ppt "Arbetsplan för skolbiblioteket - några tankar kring betydelsen av en arbetsplan för verksamhetsutveckling (www.skolutveckling.se) = en uppföljning av 6."

Liknande presentationer


Google-annonser