Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

i kommuner, landsting/regioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "i kommuner, landsting/regioner"— Presentationens avskrift:

1 i kommuner, landsting/regioner
Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning politiker

2 Konventionen om barnets rättigheter
Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Vi har skyldighet att följa den. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda.

3 Barn i balans – budget i balans!
Trots att konventionen har funnits i över 20 år finns det fortfarande barn i Sverige som inte får sina rättigheter tillgodosedda i våra verksamheter. Forskning visar att barn som får sina rättigheter tillgodosedda mår bra, trivs i sin miljö och därför belastar samhällets resurser i mindre omfattning. För att genomföra rättigheterna i en organisation behöver du tänka på (besluta enligt) följande punkter:

4 Lyckas genom att fatta rätt beslut!
Fatta beslut på högsta politiska nivå om uppdrag, mandat och resurser Se till att beslutet är tvärpolitiskt förankrat Arbetet ska ha krav på återrapportering till politiken Beslutet måste vara genomförbart

5 Bra grund för beslut Tänk på detta: Förstå
För den som ska genomföra beslutet måste det vara begripligt Kunna Beslutet måste gå att genomföra, det måste finnas relevanta resurser Vilja Den som ska genomföra beslutet måste vilja arbeta med frågan, vilket innebär att ha intresse för och kunskap om området samt mandat att efterfråga resultat

6 Kom igång med arbetet Skapa en funktion för samordning av arbetet
Tillsätt en arbets-/referensgrupp som är kopplad till olika förvaltningar Förankra arbetet på samtliga nivåer i organisationen Skapa aktiviteter på olika nivåer Följ upp och utvärdera arbetet så att ni vet hur ni ska gå vidare

7 Checklista politiker Vad behöver förändras i din organisation/verksamhet? Ta reda på vilka beslut som har fattats och vilken kännedom som finns i din organisation/verksamhet

8 Checklista politiker Beslut
Finns det beslut om barnkonventionen i fullmäktige? Är beslutet tvärpolitiskt förankrat? Hur har besluten förankrats? Kunskap Känner de som ska följa besluten till att de finns? Vem/vilka har kunskap om innehållet i konventionen? Vem/vilka har kunskap om hur konventionen ska implementeras och hur artiklarna ska tillämpas?

9 Checklista politiker Organisation
Finns det en funktion med särskilt samordningsansvar? Finns det arbetsgrupper/referensgrupper med bred förankring i förvaltningarna? Åtgärder Pågår det aktiviteter på alla nivåer? Som till exempel utbildningar, föreläsningar, dialogmöten, utvecklingsarbeten och olika aktiviteter bland barnen

10 Checklista politiker Uppföljning Hur efterfrågar vi resultat?
Hur bevakar vi att fattade beslut genomförs? Hur initierar vi nya uppdrag (utifrån uppföljning av resultat)?

11 Börja nu! Kom igång med arbetet att stärka barnets rättigheter. Strukturera ditt arbete och gör en plan med hjälp av vägledningen. skl.se/barnetsrattigheter

12 i kommuner, landsting/regioner
Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning chef

13 Konventionen om barnets rättigheter
Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Vi har skyldighet att följa den. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda.

14 När rätt beslut är fattade
Du som är chef tänk på att: Ta ansvar för att barnrättsarbetet genomsyrar hela verksamheten/organisationen Skapa förutsättningar för att verksamheterna förankrar, följer upp och utvärderar barnrättsarbetet Inspirera dina medarbetare att söka kunskap och föra dialog om vad ett rättighetsbaserat arbete innebär

15 Chefens ansvar Verka för att barnrättsarbetet lyfts på arbetsplatsträffar med jämna mellanrum Skapa en funktion som omvärldsbevakar Skapa forum för inspirerande samtal om rättigheter Inspirera medarbetare till att göra värderingsövningar med utgångspunkt i barnets rättigheter

16 När besluten ska förverkligas
Som chef i en organisation är det du som ska genomföra de politiska besluten så att de blir verklighet för barnen. Tänk på att: Varje barn har rätt att bli behandlat med respekt Inget barn får diskrimineras Barnets bästa ska komma i främsta rummet Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade

17 Checklista chef Vad behöver förändras i din organisation/verksamhet?
Ta reda på vilka beslut som har fattats och vilken kännedom som finns som finns i din organisation/ verksamhet

18 Checklista chef Beslut
Vilka beslut har fattats om arbetet med barnkonventionen i vår organisation? På vilken nivå har besluten fattats? Hur har besluten förankrats i organisationen?

19 Checklista chef Kunskap
Vilka känner till vilka beslut som fattats? Vilka behöver göra det? Vilka har kunskap om innehållet i barnkonventionen? Vem behöver få den kunskapen? Vilka behöver ha kunskap om implementeringen? Vilka behöver ha kunskap om artiklarnas tillämpning? Hur kan de som behöver mer kunskap få det?

20 Checklista chef Organisation
Finns det en funktion med särskilt samordningsansvar för konventionsarbetet? Finns det en arbetsgrupp/referensgrupp med bred förankring i förvaltningarna som kan bidra till att föra frågan vidare? Åtgärder Var i organisationen pågår det aktiviteter som är relaterade till konventionen?

21 Börja nu! Kom igång med arbetet att stärka barnets rättigheter. Strukturera ditt arbete och gör en plan med hjälp av vägledningen. skl.se/barnetsrattigheter

22 i kommuner, landsting/regioner
Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning medarbetare

23 Konventionen om barnets rättigheter
Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Vi har skyldighet att följa den. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda.

24 När besluten ska förverkligas
Som medarbetare i en organisation är det du som ska genomföra de politiska besluten så att de blir verklighet för barnen. Tänk på att: Varje barn har rätt att bli behandlat med respekt Inget barn får diskrimineras Barnets bästa ska komma i främsta rummet Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade

25 Förslag på arbetsgång Diskutera begrepp som barn, barnperspektiv, barnkompetens och barnsyn Titta på konventionens grundprinciper (2, 3, 6, och 12) och de två implementeringsartiklarna (4, 42) och koppla dem till din egen verksamhet (bild 1) Gå sedan igenom resterande artiklar i konventionen och ta reda på vilka av dem som rör din verksamhet (bild 2)

26 Data- insamling Barnets bästa Information Du/din verksam-het Aktiva
artikel 2 Barnets bästa artikel 3 Information artikel 42 Du/din verksam-het Inflytande artikel 12 Aktiva priorite- ringar artikel 4 Helhetssyn artikel 6

27

28 Checklista medarbetare
Vad behöver förändras i din organisation/verksamhet? Ta reda på vilka beslut som har fattats och vilken kännedom som finns som finns i din organisation/verksamhet.

29 Checklista medarbetare
Beslut Vilka beslut finns om genomförandet av konventionen i verksamheten? Var i organisationen är beslutet fattat? Finns det något skrivet i en policy, handlingsplan, verksamhetsplanering eller dylikt? Vem känner till beslutet?

30 Checklista medarbetare
Kunskap Vem/vilka känner till vilka beslut som fattats? Vem/vilka behöver känna till beslutens innehåll? Vem/vilka har idag tillräcklig kunskap om innehållet i artiklarna? Vem/vilka har nödvändiga kunskaper om hur innehållet i artiklarna ska tillämpas?

31 Checklista medarbetare
Organisation Vem arbetar med frågan idag? Finns det en samordningsfunktion för detta? Finns det en arbetsgrupp/referensgrupp med bred förankring i verksamheterna? Åtgärder Vilka aktiviteter pågår i din verksamhet som rör konventionsarbetet? Vilka aktiviteter skulle kunna genomföras bland barn och unga, bland personal och medarbetare?

32 Börja nu! Kom igång med arbetet att stärka barnets rättigheter. Strukturera ditt arbete och gör en plan med hjälp av vägledningen. skl.se/barnetsrattigheter


Ladda ner ppt "i kommuner, landsting/regioner"

Liknande presentationer


Google-annonser