Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt utvecklingssamtal - mall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt utvecklingssamtal - mall"— Presentationens avskrift:

1 Individuellt utvecklingssamtal - mall
1 2 3 4 VISION OCH MÅL UPPFÖLJNING NULÄGE FRAMTID Långsiktig inriktning Återkoppla Utvärdera Planera Excellens - Passion - Handlingskraft

2 INDIVID OCH ORGANISATION
1 Vision och mål Reflektera över dina långsiktiga ambitioner med arbetet. Här kan du prata om dina visioner och mål som du har med din anställning på KI. Vad är det som motiverar/driver dig och hur ser du på din utveckling på lång sikt? Hur kan organisationen leva upp till dina förväntningar? Här har också chefen möjlighet att berätta hur han/hon ser på den långsiktiga utvecklingen för verksamheten. INDIVID OCH ORGANISATION Kom ihåg att återkomma till det ni diskuterat här när ni tar fram den individuella kompetensutvecklingsplanen för framtiden. Dokumentansvarig, Personalavdelningen

3 2 Uppföljning INDIVID ORGANISATION
Följ upp mål och plan från det förra individuella utvecklingssamtalet (måluppfyllelse, genomförda aktiviteter och eventuella avvikelser). Gå också igenom arbetsuppgifter och uppdrag sedan sist, vad har fungerat bra, mindre bra eller dåligt. Ge konstruktiv och tydlig feedback. Exempel på frågeställningar återfinns nedan. INDIVID ORGANISATION Arbetsresultat och prestation relaterat till mål/ överenskommelser? Hur tycker Du att du har utvecklats under det senaste året? Vilka arbetsuppgifter fungerar bra och vilka behöver utvecklas? Vilka arbetsuppgifter känner Du mest/minst motivation för? Finns det några hinder för att Du skall kunna utföra Ditt arbete på ett bra sätt? Hur ser din arbetsbelastning ut? Hur ser du på arbetsmiljön? Hur är din hälsa och livssituation relaterat till uppgifter/situation? Hur ser Du på verksamhetens inriktning? Ser du din del i helheten? Hur fungerar samarbetet och kontakterna här? Har vi en bra arbetsfördelning? Hur fungerar jämställdhet och mångfaldsarbetet på institutionen? Hur fungerar ledarskapet och vad behöver förbättras? Hur fungerar kontakter/samarbete med samarbets- partners, ”kunder” och andra institutioner/avdelningar etc? Tänk på förberedelserna (se riktlinjerna). Kom ihåg ”komfortzonen” – förutom att diskutera ”vad” diskutera även ”hur” arbetet och samarbetet utförs, t.ex. att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt. Dokumentansvarig, Personalavdelningen Dokumentansvaring: Personalavdelningen

4 Nuläge - kompetens och prestation
Här utvärderas befintlig kompetens i relation till arbetskrav och förväntningar. Även eventuell önskvärd kompetens kan tas upp här. Som stöd för samtalet kan antingen detta blad användas eller 3b ”Stjärnan”. Inledningsvis är det viktigt att chef och medarbetare definierar vad som krävs för att utföra arbetet på ett tillräckligt bra sätt. Exempel på vad kompetens kan handla om återfinns nedan. Ange för övrigt det som är relevant för jobbet. Nuläge Önskat framtida läge Kunskaper och färdigheter, ex. relevant utbildning spetskompetens Personliga egenskaper, ex. drivkraft, initiativ samarbete, relationer Ansvar och självständighet Prestation Kom ihåg att börja med att få en samsyn kring kompetenskraven och sedan definiera nuläge och ev. önskat framtida läge. Återkom sedan till ev. kompetensutvecklingsbehov i den individuella utvecklingsplanen Arbetsledningsför- måga (om tillämpligt) Dokumentansvarig, Personalavdelningen

5 3b Nuläge Kompetens och prestation
Info: Ju längre ut på skalan markeringarna görs desto högre kompetens. Dokumentansvarig, Personalavdelningen Dokumentansvaring: Personalavdelningen

6 KOMPETENSUTVECKLING/ÅTGÄRDER/AKTIVITETER
4 Framtid – individuell handlingsplan Tag fram en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen och dokumentera enligt strukturen nedan. I det fall det finns karriärvägar definierade för individens befattning, beakta detta i målformuleringen. MÅL KOMPETENSUTVECKLING/ÅTGÄRDER/AKTIVITETER Hur följa upp? När? Vem? När? 1 2 3 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c Dokumentet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har var sitt. Kom ihåg att lyfta blicken mot framtiden genom att reflektera över individens långsiktiga ambitioner med arbetet, vad som motiverar, drivkrafter, värderingar, arbete vs privatliv, etc. Namn (chef), datum Befattning Organisation Namn (medarbetare), datum Befattning Organisation Dokumentansvarig, Personalavdelningen Dokumentansvaring: Personalavdelningen


Ladda ner ppt "Individuellt utvecklingssamtal - mall"

Liknande presentationer


Google-annonser