Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatanpassning i den fysiska planeringen. Klimatanpassning Arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat Klimatförändringar vi ser idag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatanpassning i den fysiska planeringen. Klimatanpassning Arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat Klimatförändringar vi ser idag."— Presentationens avskrift:

1 Klimatanpassning i den fysiska planeringen

2 Klimatanpassning Arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat Klimatförändringar vi ser idag och klimatförändringar som inte kan undvikas i framtiden Undvika negativa kostnader och konsekvenser Nyttja nya möjligheter

3 Länsstyrelsen har samordningsansvar Länsstyrelsen ansvarar för att samordna det regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Det innebär bland annat att förmedla kunskap, förse kommunerna med planeringsunderlag och att utöva tillsyn över kommunernas planering.

4 Klimatförändringar för Kalmar län Det blir betydligt varmare Det blir blötare Det blir kanske blåsigare Havsnivån höjs Minskade flöden i vattendrag Risken för ras och skred ökar Risken för erosion ökar

5 Klimatrisker som väntas öka Översvämning i små och stora vattendrag i kustområden till följd av nederbörd Erosion Ras/skred spontana till följd av ändrade flöden Skyfall Värmebölja sårbara grupper, samhällsverksamhet Torka brand Dricksvattenpåverkan (nya) Sjukdomar, storm (?)

6 Kommunens ansvar klimatanpassning Planera, förebygga, åtgärda Fysisk planering - mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål de är mest lämpade för… - hänsyn ska tas till klimatförändringar - i detaljplanen kan skyddsåtgärder antas för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion Obs! Lagstiftningen behöver ses över för befintlig bebyggelse Räddningstjänst och förebyggande beredskapsarbete, Skydd mot olyckor, Åtgärder inför och vid extraordinära händelser Allmän service, skola, vård, omsorg, vatten och avloppsnät mm

7 Vad behöver kommunen göra? Förankra klimatanpassningen i kommunledningen & i hela kommunen Hitta ett förhållningssätt/en organisation för arbetet Skaffa/Ha en aktuell risk- och sårbarhetsbild utifrån klimatförändringar: Vad tror vi kommer hända och vilka effekter har klimatförändringarna i vår kommun? Handlingsplan (eller liknande) utifrån risk- och sårbarhetsanalysen: Vilka åtgärder ska genomföras, när och av vem? Vem följer upp utförda åtgärder?

8 Klimatanpassning i fysisk planering Länsstyrelsegemensam rapport med vägledning kring klimatanpassning i den fysiska planeringen. En uppslagsbok för planering i olika skeden

9 Rapportens innehåll Klimatförändringar i Sverige Värden och system som påverkas Långsiktigt hållbar samhällsplanering Hur gör man i praktiken – före, under och efter planarbetet enligt PBL - referens till lagparagraf och - idékatalog över möjliga åtgärder

10 Ansvarsfrågor Länsstyrelsen - ska upphäva detaljplaner som är uppenbart olämpliga - ska förse kommunerna med planeringsunderlag och ger råd till kommunerna Kommunen - har skadeståndsansvar 10 år - har möjlighet att upphäva eller ändra befintliga detaljplaner och anta nya som är bättre ur klimatsynpunkt Den enskilde ansvarar för att skydda sin egendom

11 Kommunala åtgärder/ställningstaganden, några exempel från länet - Västerviks kommun har haft en kommunal klimatanpassningsworkshop och gör en klimatanpassningsplan till översiktsplanen. - Borgholms kommun ska göra en kartering över vattenflöden i kommunen utifrån nya höjddatat och bl. a. identifiera lågpunkter i landskapet - Vimmerby kommun upphandlar detaljerade flödeskarteringar för Stångån - Ölandskommunerna ska starta projektet ”Hållbar Turism ” som både ska belysa begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning. - Flera kommuner uppdaterar skyddsområden för dricksvattentäkter, däribland Högsby och Hultsfred. - Oskarshamns kommun har på förslag en övergripande strategi för klimatanpassning i översiktplan för Oskarshamns stad där bl. a. lägsta färdiga golvnivå är satt till 2,7 m

12 Elvira Laneborg elvira.laneborg@lansstyrelsen.se 0480-821 35 Kerstin Ainouz kerstin.ainouz@lansstyrelsen.se 0480-822 11 elvira.laneborg@lansstyrelsen.se kerstin.ainouz@lansstyrelsen.se Christian Forssell christian.forssell@lansstyrelsen.se 0480-822 01 christian.forssell@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kalmar/klimat www.klimatanpassning.se Kontakt


Ladda ner ppt "Klimatanpassning i den fysiska planeringen. Klimatanpassning Arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat Klimatförändringar vi ser idag."

Liknande presentationer


Google-annonser