Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Riskhänsyn i planeringen Risk och skred Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 Elvin Ottosson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Riskhänsyn i planeringen Risk och skred Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 Elvin Ottosson."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Riskhänsyn i planeringen Risk och skred Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 Elvin Ottosson

2 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 2 Geologi – Förekomst av skredärr och raviner Källa SGU

3 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 3 Skillnad ras och skred

4 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 4 Stabilitet • Friktionsjord Lera

5 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 5

6 6 Lerskred Område med förutsättningar för skred Lera Lutning ca 1:10

7 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 7 Foto: Björn Almgren Pjältån, Norrköpings kommun

8 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 8 Skred vid järnvägsbank Getå, 1918

9 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 9 Vagnhärad 1997

10 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 10 Ballabo 1996 Surte1950 Göta 1957

11 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 11 Sysslebäck 1997

12 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 12 Ras av väg vid översvämning Foto: Vägverket Stava, Ödeshög 2007

13 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 13 Naturolyckor i Sverige vid ett förändrat klimat  Risker för naturolyckor ökar  Hotbilder förvärras  Allvarliga skador och samhällsstörningar kan förväntas Foto: SGI

14 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 14 Klimatförändringar och jordrörelser 2100 erosion skred/ras raviner slamströmmar Ökning Ingen förändring Minskning

15 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 15 Påverkas stabiliteten av klimatförändringar? •Försämring av stabilitet mellan 5- 30 % •Störst förändring kombination höjda grundvattentryck och erosion •Områden som precis uppfyller dagens krav på säkerhet kan bli osäkra (kommer få minskad säkerhetsmarginal)

16 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 16 Strategier för att begränsa skadeverkningarna och möta de nya hot som ett förändrat klimat innebär arbeta förebyggande - inventera - klarlägg riskbilder - prioritera - åtgärda höj kvalitén i planeringen - riskfaktorer - tidsperspektiv - säkerställ skyddsåtgärder

17 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 17 Från och med 2010…………………. •myndighetsstöd till samtliga länsstyrelser och kommuner • möjlighet att remittera ärenden till SGI •gäller geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen enl PBL •föranlett av nya hot – förändrat klimat

18 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 18 Stödets omfattning www.swedgeo.se/myndighetsstöd Planprocessen enl PBL - översiktsplaner - detaljplaner

19 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 19 Stödet är inriktat på säkerhetsfrågor: •ras och skred •slamströmmar •blocknedfall och bergras •erosion •geotekniska säkerhetsfrågor relaterade till översvämningar

20 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 20 I stödet ingår inte: •bygglovprocessen •grundläggnings- och sättningsfrågor •markradon •markmiljötekniska frågor (förorenad mark) •geotekniska undersökningar och utredningar

21 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 21 Vi behöver: TID • Handläggningstid 2 månader ALLMÄNT • Aktuella geotekniska frågeställningar för vår granskning • Kontaktuppgifter för länsstyrelsens handläggar • Önskad svarstid • Förteckning över aktuella handlingar • Bedömning – effekter av klimatförändringar

22 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 22 Vi behöver: • ÖVERSIKTSPLAN • Komplett ÖP med underlagsrapporter DETALJPLAN • Plan- och genomförandebeskrivning inkl plan- och illustrationskarta / program • Geotekniska utredningar • Erosionsutredning • Bergteknisk besiktning / utredning • Karta som visar planområdets läge

23 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 23 Välj ut vilka planer som skickas till SGI! - enbart planärenden med geotekniska säkerhetsfrågor - vi granskar inte enbart geotekniska utredningar Ni får yttrande med synpunkter, förslag och rekommendationer tex: - behov av komplettering av geotekniska utredningar - förslag på nödvändiga åtgärder och restriktioner - förslag på vad som behöver säkerställas i planen (tillåtlighet enl PBL måste värderas av Länsstyrelsen) Länsstyrelsen tar ställning till om det är plantekniskt lämpligt och om det är tillåtligt enligt PBL

24 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 24 Vad bör en ÖP innehålla från geo- och markmiljösynpunkt? •översiktlig redovisning av de geologiska och geotekniska förhållandena •skyddsområden, tex vattenskyddsområden •miljö- och riskfaktorer (bl.a. ras, skred, erosion) •i vilken utsträckning geo- och markmiljöfrågorna är styrande för strategiska val av markanvändningen •rekommendationer för hur geo- och markmiljöfrågor måste beaktas vid detaljplanering och bygglovgivning

25 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 25 Detaljplan Mark och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade (PBL) Markförhållanden och risker måste klarläggas Säkerhetshöjande åtgärder måste säkerställas Restriktioner måste säkerställas

26 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 26 Ny bebyggelse – Långsiktig hållbarhet Planering för säkerhet •Säkerhetsfrågor (lämplighet) måste klaras ut i planskedet - får inte hänskjutas till byggskedet •Beakta risker både på kort och lång sikt •Effekter av klimatförändringar måste in nu •Bygg rätt från början – svårt att korrigera i efterhand •Se inte säkerhet som en ”extrakostnad”

27 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 27 Underlag för planering och riskhantering - geologiska kartor (SGU) - översiktlig översvämningskartering (MSB) - översiktlig stabilitetskartering (MSB) - översiktlig inventering av stranderosion (SGI) - befintliga undersökningar / utredningar

28 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 28 Geologin i Östergötland Källa: Atlas över Sverige, Geologi

29 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 29 Geologiska kartor (SGU)

30 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 30 Riskbild – Östergötland - bebyggelse

31 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 31 Risker för ras och skred Inventering av stabilitetsförhållanden, Valdemarsvik

32 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 32 Erosion Geoteknik i kommuner 32 Geologiska förutsättningar för erosion www.swedgeo.se

33 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 33 SGI har beredskap att biträda räddnings-tjänster m fl när ras och skred inträffat eller befaras (ej jour) Våra insatser består normalt av: •besiktning •värdering av risker •bedömning av åtgärder •direkt rådgivning i akuta lägen •information

34 Riskhänsyn i planeringen, Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 34 TACK!


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Riskhänsyn i planeringen Risk och skred Länsstyrelsen Östergötland 2010-11-26 Elvin Ottosson."

Liknande presentationer


Google-annonser