Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändamålsenliga planbestämmelser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändamålsenliga planbestämmelser"— Presentationens avskrift:

1 Ändamålsenliga planbestämmelser
Vad händer med havsnivån i Stockholms län? Effekter på fysisk planering 19 maj Johan Hjalmarsson

2 Ny bebyggelse är ett kommunalt ansvar
Ändamålsenliga planbestämmelser Ny bebyggelse är ett kommunalt ansvar Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten (1 kap. 2 § PBL) Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges en sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. (2 kap. 1 §) Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. de boendes och övrigas hälsa och säkerhet, 2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 3. risken för olyckor, översvämning och erosion. (2 kap. 3 §) 2

3 Länsstyrelsens roll enligt 12 kap. 1 §
Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att beslutet innebär att 5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. (12 kap. 1 §) Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut, om något förhållande som avses i 1 § föreligger (12 kap. 3 §)

4 Var går gränsen enligt 12 kap. 1 §?
Arbete pågår, bör vara klart innan sommaren Kriterier: + Havsnivåhöjningen + Vindpåverkan m.m. + Säkerhetsmarginal – Landhöjning Generella riktlinjer för havsnivåhöjningen i länet Tidshorisont beroende på typ av bebyggelse, minst år 2150 Ny kunskap tillförs ständigt: kommunen får argumentera i det enskilda fallet för annan nivå.

5 Kunskapsunderlag RUFS 2010: 2 meter över dagens medelvatten
Inventera behov av skadeförebyggande åtgärder i befintlig bebyggelse (t.ex. vallar, ändrade dpl) Ny nationell höjddatabas möjliggör bättre analyser

6 Översiktsplan I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden (4 kap. 1 §) Nya bebyggelseområden ska vara lämpliga m.a.p. risken för översvämning Områden med risk för ras, erosion och skred Ange lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse utanför detaljplan

7 Nya detaljplaner Detaljerat topografiskt underlag
Enstaka byggnader av enkel konstruktion (uthus, garage) kan tillåtas under dimensionerande nivån Inga byggnader under 100-årsnivån Planbestämmelser Plushöjder på tomter och allmänna platser Även el, VA, trafik ska fungera Motivera valda nivåer

8 Exempel på planbestämmelse
”Bebyggelse ska utföras på sådant sätt att denna inte skadas eller på annat sätt påverkas negativt av högvatten upp till nivån +2,3 meter över nollplanet räknat i höjdsystemet RH00. ” Varken byggnadskonstruktionen eller den verksamhet som bedrivs i byggnaden ska påverkas negativt i händelse av en eventuell översvämning till nivån +2,3. Endast vissa byggnadsmaterial och konstruktioner kan komma i fråga under denna nivå. Påverkar möjligheten att anordna ventilationsöppningar, fönster och dörrar under denna nivå.

9 Bygglov utanför detaljplan
Tillräckligt topografiskt underlag? Plushöjd på färdigt golv (FG), sockelhöjd (SH) etc Plushöjder på mark m.m. Även grundläggning, el och VA ska ligga på betryggande nivå Ange höjden och motivera beslutet Neka bygglov om otillräckliga marginaler Försumlighet kan bli kännbart för kommunen

10 Befintlig bebyggelse Inget tydligt juridiskt ansvar förrän översvämningen är ett faktum …men av ÖP:n ska framgå hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras (4 kap. 1 §) Förvärra inte problemet genom tillbyggnader och ändrad användning!

11 Förslag till ny PBL Rollerna förändras inte
Krav på hänsyn till klimataspekter i planeringen (2 kap. 3 §) I en detaljplan får kommunen bestämma skydds-åtgärder för att motverka olyckor, översvämning och erosion m.m. (4 kap. 12 §) Villkor får införas om att bygglov till en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säker-ställts genom att en skydds- eller säkerhetsåt-gärd har vidtagits på tomten. (4 kap. 14 §)

12 Nya slussar med tillräcklig utskovskapacitet
Mälarens nuvarande medelvattenstånd dim. flöde: 2,3 m (RH00) - Ta hänsyn i bebyggelseutvecklingen Nya slussar med tillräcklig utskovskapacitet Ingen havsnivåhöjning - översvämningsproblematiken minskar för Mälarens stränder Havsnivåhöjning enl. scenarier (det vi planerar efter) Höja Mälarens medelvattenstånd till nivå över Saltsjön Låta Mälaren bli en havsvik Högre medelvattenstånd - större områden som är översvämningshotade Mälaren upphör som huvuddricksvattentäkt


Ladda ner ppt "Ändamålsenliga planbestämmelser"

Liknande presentationer


Google-annonser