Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSO på skadeplatsen. Den enskildes ansvar Syftet med lagen är inte att: •befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripande vid olyckor eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSO på skadeplatsen. Den enskildes ansvar Syftet med lagen är inte att: •befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripande vid olyckor eller."— Presentationens avskrift:

1 LSO på skadeplatsen

2 Den enskildes ansvar Syftet med lagen är inte att: •befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripande vid olyckor eller att föra över ansvar och kostnader till samhället. •I första hand ankommer det på den enskilde att själv vidta och bekosta åtgärder i syfte att förhindra olyckor och begränsa skador till följd därav.

3 Övertagande av ansvar? •Den enskilde har ansvaret för sig själv och sin egendom. •Samhället har ett ansvar att utföra räddningsinsats i vissa situationer. •Detta är två olika saker och de utesluter inte varandra. •Det rör sig alltså inte om något övertagande eller förflytning av ansvar.

4 Räddningstjänst ? Ansvar för – Kommunerna och Staten •Att utför insatser vid – Olycka – Överhängande fara för olycka •För att hindra och begränsa skador – Människor – Egendom – Miljö

5 Olycka ? •Plötsligt inträffad händelse – Medfört skada – Befaras medföra skada •Orsaken – ej avgörande! – Företeelse i naturen – ”Slumpartade” fel – Människors handlande, inkl brott – Människors underlåtenhet

6 Överhängande fara •Olyckan kan preciseras till typ och plats. •Stor sannolikhet för att olyckan inträffar. •Den inträffar nära i tiden.

7 Räddningstjänst utan olycka Räddningsinsats kan göras utan att det skett en olycka vid: – Fjällräddningstjänst – Flygräddningstjänst – Sjöräddningstjänst – Efterforskning i andra fall

8 Samhället ansvarar för insats - ”de fyra kriterierna” •Behovet av ett snabbt ingripande •Hotade intressets vikt •Kostnaderna för insatsen •Omständigheterna i övrigt

9 Räddningstjänst – hurdå? •Inga detaljkrav på hur räddningstjänst ska utföras •Generella mål i LSO – I förhållande till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor – Påbörjas inom godtagbar tid – Genomföras på ett effektivt sätt

10 Samarbete •Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

11 Hälso- och sjukvård •Hälso- och sjukvård är inte räddningstjänst. •Sjukvårdshuvudmannen har ansvaret för alla sjuktransporter och för omhändertagande av avlidna. •Vissa transporter kan ske inom ramen för räddningstjänsten – Sjöräddningstjänst – Fjällräddningstjänst

12 Räddningstjänst eller polisinsats? •Polisens uppgift är bl.a. att förebygga brott, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, att skydda allmänheten och att utföra andra särskilt utpekade uppgifter som trafikövervakning. •Räddningstjänstens uppgift är att i övrigt hindra och begränsa skador orsakade av olyckor. •Polisen har ”våldsmonopol”

13 Inleda insats? •Ingen formell reglering av vem eller hur •Ett myndighetsbeslut •Beslut tas av anställd i den ansvariga myndigheten

14 Neka insats? •Ingen reglering i LSO… •Men att neka insats är myndighetsutövning! •Bör dokumenteras •Beslut måste tas av anställd i räddningstjänst- myndighet.

15 Avsluta insatsen? •En insats pågår så länge de fyra kriterierna är uppfyllda. •Detta innebär normalt: Att en räddningsinsats skall pågå tills det inte föreligger – fara för ytterligare skada eller – fara för att en inträffad skada förvärras. Att en räddningsinsats kan avslutas – när riskerna för ytterligare skada inte kan motverkas genom ytterligare räddningsåtgärder eller – när risken för ytterligare skador är så obetydlig att det inte är motiverat att fortsätta räddningsarbetet.

16 Avsluta insatsen… •Räddningsledaren fattar beslutet (skriftligt)

17 Räddningsledarens särskilda befogenheter •Begära hjälp av en annan myndighet •Besluta om tjänsteplikt •Göra ingrepp i annans rätt •Leda räddningsinsatsen (så klart!)

18 Ingrepp i annans rätt – vad får man göra? Räddningsledaren får: •Bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet. •Avspärra eller utrymma områden. •Använda, föra bort eller förstöra egendom. •Företa andra ingrepp i annans rätt.

19 Skillnaden på ingrepp och övriga åtgärder vid insatsen? Ingrepp i annans rätt är •när man gör ingrepp som inte syftar till att skydda den eller det som berörs av ingreppet •eller när den som berörs av en skyddande åtgärd motsätter sig åtgärden. •Övriga åtgärder under insatsen är inte ingrepp i annans rätt, t.ex. att klippa upp en krockad bil, att bryta upp en dörr för att komma in med rökdykare, att använda skärsläckare för att komma åt att släcka osv.

20 Ingrepp i annans rätt - när? •Endast om fara för – Liv, hälsa – Egendom – Skada i miljön •Inte lämpligen kan hindras på något annat sätt •Proportionerligt

21 Ingrepp i annans rätt... •Skriftlig dokumentation! •Går att överklaga! •Polisen biträder

22 Åtgärder efter räddningstjänst Räddningsledaren ska om det är möjligt informera om behovet av •bevakning, •restvärdesskydd, •sanering och •återställning •Vid miljöolycka – information till "miljö- och hälsoskyddet” och länsstyrelsen

23 Bevakning Bevakning på bevakning på ägarens / innehavarens bekostnad om det föreligger – risk för nya olyckor och – det saknas bevakning. •Beslut av räddningsledare •Polisbiträde

24 Sekretess! - 32 kap 8 § OSL Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i sådan verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avser (2003:778) – 1. utförande av räddningsinsatser, – 2. undersökningar av olyckor, eller – 3. tillsyn. – För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Meddelarfriheten gäller!


Ladda ner ppt "LSO på skadeplatsen. Den enskildes ansvar Syftet med lagen är inte att: •befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripande vid olyckor eller."

Liknande presentationer


Google-annonser