Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-03-18 Jan Darpö 2 kap 3 §: *Krav på skyddsåtgärder osv 2 kap 7 §: * Skälighetsavvägningen (”inte orimligt att uppfylla kraven”) 2 kap 8 §: * ”Förorenaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-03-18 Jan Darpö 2 kap 3 §: *Krav på skyddsåtgärder osv 2 kap 7 §: * Skälighetsavvägningen (”inte orimligt att uppfylla kraven”) 2 kap 8 §: * ”Förorenaren."— Presentationens avskrift:

1 2005-03-18 Jan Darpö 2 kap 3 §: *Krav på skyddsåtgärder osv 2 kap 7 §: * Skälighetsavvägningen (”inte orimligt att uppfylla kraven”) 2 kap 8 §: * ”Förorenaren betalar”, gäller tills skadan är avhjälpt. *Skälighetsavvägning enligt 10 kap 4 § Allmänna hänsynsregler

2 2005-03-18 Jan Darpö Allmänna hänsynsregler 10 kap 4 §: * Krav på att utföra eller bekosta de efterbehand- lingsåtgärder som p.g.a. föroreningar behövs för att hindra eller motverka skada eller olägenhet * Skälighetsavvägning; tiden, dåtidens normer, omständigheter i övrigt (del i föroreningar m.m.)

3 2005-03-18 Jan Darpö 9 kap 1 § Miljöfarlig verksamhet MED MILJÖFARLIG VERKSAMHET AVSES 1.Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 2.Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, 3.Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

4 2005-03-18 Jan Darpö 10 kap Förorenade områden Gäller alla förorenade områden Gäller även förorenade byggnader och anläggningar Offentligrättsligt ansvar (det civilrättsliga i 32 kap) 1-8 §§ Ansvaret för utredning och efterbehandling 9 §Upplysningsskyldighet 10-14 §§Miljöriskområden

5 2005-03-18 Jan Darpö Tillämpningsområde - Alla förorenade områden som kan medföra negativ påverkan av hälsa och miljö - Mark, grundvatten, sediment, byggnader och anläggningar - Oberoende hur föroreningen uppkommit

6 2005-03-18 Jan Darpö 1:a ansvarskretsen; 10:2 •Förorenaren; åtgärd eller verksamhet 1. Som pågått efter 30/6-69 (8 § MP) 2. Krav och skälighet enligt 2:8 och 10:4 (miljörisk och eb-kostnad, tiden, aktsamhet, del i föroreningar, ekonomi 3. Solidariskt ansvar: ej obetydlig del

7 2005-03-18 Jan Darpö 2:a ansvarskretsen; 10:3 •Förorenaren ej nåbar •Förvärv som skett efter 31/12-98 (15 § MP) •Kunskap, inkl ”borde-kunskap” •Solidariskt ansvar inom kretsen •Krav/skälighet enligt 2:8 och 10:4 •Und: villaägare, banker

8 2005-03-18 Jan Darpö Markägare i förvaringsfall; 9:1 •Om ej förorening: Preventivt ansvar för att förhindra spridning •Ingen tidsgräns •Skälighetsavvägning; 2:3 och 2:7 •Konkursbon jämställda med m-ä

9 2005-03-18 Jan Darpö Markägaren i förvaringsfall; 10:2 •Om förorening: Reparativt ansvar (en del 1:a ansvars-kretsen enligt 10:2) •Ansvaret underställt förorenarens •Skälighetsbedömning, 2:7 och 10:4

10 2005-03-18 Jan Darpö Alla markägare; 10:5 •Oavsett annat ansvar enligt 10 kap., •kostnadsbidrag för värdeökning •som beror på eb-åtgärder •dock max eb-kostnaden

11 2005-03-18 Jan Darpö Utredningsskyldighet •Oklart om förorenat; 26:21 och 26:22 •Utredningsskyldighet enligt 10 kap. -följer efterbehandlingsansvaret •Utökat mä-ansvar (10:8 2 st); nytta, ekonomisk fördel •Omfattningen, precision i kraven

12 2005-03-18 Jan Darpö Ansvar för efterbehandling/ undersökning 1:a kretsen (10:2) 2:a kretsen (10:3) Värdeökning (10:5) •Förorenare •Markägare i förvaringsfall •Alla ”oförsiktiga” köpare av förorenad mark •Alla markägare

13 2005-03-18 Jan Darpö Genomförandet •Förelägganden; 26:9 och 26:14 •Utförande på den ansvariges bekostnad; 26:17 och 26:18 •Två beslut; först om självhjälp, därefter om kostnadsbidrag

14 2005-03-18 Jan Darpö Miljöriskområde •Länsstyrelsen beslutar och för register Bedömningsgrunder: 1.Ämnens giftighet 2. Föroreningsgraden 3.Lokalisering och förutsättningar för spridning 4. Risk för skada •Krav på utredning Syfte: att skydda människor och omgivningen från påverkan från området

15 2005-03-18 Jan Darpö Åtgärder i förorenade områden (1) Miljöriskområden Upplysningsplikten (10:9): •Markägare, brukare, exploatorer •Förorening som kan medföra skada •Oavsett om området tidigare ansetts förorenat

16 2005-03-18 Jan Darpö Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 2004- (fulltext + MD). www.jandarpo.se Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003


Ladda ner ppt "2005-03-18 Jan Darpö 2 kap 3 §: *Krav på skyddsåtgärder osv 2 kap 7 §: * Skälighetsavvägningen (”inte orimligt att uppfylla kraven”) 2 kap 8 §: * ”Förorenaren."

Liknande presentationer


Google-annonser