Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATURA 2000 i Sverige Rättspraxis och funderingar kring utredning, tillstånd och bedömningar Miljörättsdagen 26/4-06 VJS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATURA 2000 i Sverige Rättspraxis och funderingar kring utredning, tillstånd och bedömningar Miljörättsdagen 26/4-06 VJS."— Presentationens avskrift:

1 NATURA 2000 i Sverige Rättspraxis och funderingar kring utredning, tillstånd och bedömningar Miljörättsdagen 26/4-06 VJS

2 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Habitatdirektivet (92/43), art. 6(3) Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public.

3 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Kraven i tre ”steg” Utredning/bedömning av påverkan Förbud mot skada på området/arterna Dispens från förbudet (art. 6.4; jfr. Botniabanan)

4 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Utredning och tillståndsplikt Any plan or project (…) likely to have a significant effect [on the site], either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's conservation objectives.

5 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se 7 kap. 28 a § MB Tillstånd krävs för att bedriva verksam- heter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2.

6 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se 6 kap. 1 § MB En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att an- lägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt före- skrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. En sådan beskrivning skall finnas även vid tillåtlig- hetsprövning enligt 17 kap. samt i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

7 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se 6 kap. 7 § MB För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 skall en miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§.

8 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Rättspraxis Vattensalamandern (RÅ 2005 ref. 44) Broarna över Ljusnan (RÅ 2004 ref. 109) Hägerums Kvarn I (MÖDs beslut 2002-11-15; M 4880- 01) Hallandsåsen (MÖDs dom 2003-10-17; M 1894 ‑ 03) Lervik (MÖDs beslut 2003-11-07; M 607 ‑ 03) Sjön Böckern (MÖDs dom 2004-06-03; M 5558-03) Ljungå kraftverk (MÖDs beslut 2004-10-29; M 9120- 03

9 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se RÅ 2005 ref. 44 ” …inte något formellt krav i PBL på att eventuellt behövliga dispenser enligt artskyddsförordningen skall ha inhämtats innan beslut fattas om en detaljplan. Ett effektivt genomförande av habitatdirektivets bestämmelser om artskydd synes emellertid förutsätta att det eventuella behovet av att ta hänsyn till fridlysta arter och deras fortplantnings- och viloplatser klarläggs i sådan tid att det kan beaktas såväl i planprocessen som i följande ärenden om bygglov i enlighet med planen. Om frågan om skydd för fridlysta arter tas upp först sedan övriga prövningar slutförts finns en uppenbar risk att någon verklig prövning av förutsättningarna för undantag från fridlysningen inte kommer tillstånd. Såväl exploatör som allmänhet har dessutom ett berättigat intresse av att på ett tidigt stadium få information även om sådana konsekvenser av planen.

10 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Olikheter och steg i bedömningen MKB-kravet, dvs. tillståndsplikt enligt 9, 11, 12 (?) eller 17 kap. MB, eller annars beslutat (6:1 och 6:7) MKB-krav enligt 7:28 a 6:7 7:28a Kan antaspå ett betydande påverka miljön…sätt kan på- biologisk MKBverka miljön…

11 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Olikheter och steg i bedömningen Tillståndsplikt osv.  MKB-krav  biologisk utredning om ”kan antas påverka miljön” (6:7) 7:28a

12 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Diskussion Tillståndsplikt som är knuten till en effekt i naturen Samtliga planer och projekt, verksamhetsutövarens ansvar Tvåinstansprincipen Vid MKB och beslut om tillståndsplikt?

13 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Skadebedömningen In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned (…).

14 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se 7 kap. MB 28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 1. Kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, 2. Medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

15 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Områdesskyddsförordningen Jfr. 16 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (OF) som talar om att en gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer eller arter.

16 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Rättspraxis Kornknarren (EGDs dom 2004-01-29; C- 209/02) Hallandsåsen Hägerums Kvarn II (MÖDs dom 2004-11-12; M 1826-04) Ekerö (Sandudden) (MÖDs dom 2005-01-13; M 4878-04

17 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Hägerums Kvarn II ”Härmed får förstås att de livsmiljöer som avses skyddas i området inte till omfattning och struktur får försämras på ett sätt som riskerar att äventyra dess funktion som livsmiljö för de arter som typiskt sett förekommer i sådana livsmiljöer. Vidare måste de särskilda arter som avses skyddas inom området ha tillräckliga utbredningsområden, fortplantnings- möjligheter och andra förutsättningar för att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö.”

18 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Diskussion Med eller utan villkor ”Ascertain” eller prövotid Olika områden

19 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Samordnad prövning Any plan or project (…) likely to have a significant effect [on the site], either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's conservation objectives.

20 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se 7 kap. 28 b § MB Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte (…)

21 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Forum och kumulation 7:29 b (…) tillstånd enligt 28 a § prövas av länsstyrelsen (…) verksamhet eller åtgärd (…) tillståndsplikt (…) 9 kap. eller 11-15 kap. (…) den myndighet som prövar (…) 21:3 (…) får mål eller ärende enligt denna balk handläggas i en och samma rättegång, om de har samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband med varandra.

22 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Rättspraxis NCC i Södra Sandby (Miljödomstolen i Växjös dom 2003-06-12; M 375-01) Broarna över Ljusnan (MÖDs dom 2003-11-19; M 5005-01 och M 5008-01) Botniabanan (Miljödomstolen i Umeås dom 2005-05-25; M 3094-03 och 2005- 06-13; M 5214-04 m.fl.) Ekerö (Sandudden)

23 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Diskussion Kumulation; möjlighet eller skyldighet? Är myndigheterna/domstolarna bundna av varandras bedömningar? Vem tar ansvar för att det sker en samordnad bedömning? Remedier? Domstolsprövning?

24 Jan Darpö 2006-04-26 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se De olika skrivningarna… 6:7 ”kan antas påverka miljön” 19 § OF: ”kan påverka miljön” 17:3 1 st 2 p: ”kan antas mer än obetydligt skada naturvärdena inom området” Miljöansvarsdirektivet och förslaget till 10:1 2 p; ”skador på biologisk mångfald som i betydande omfattning hindrar eller motverkar att en gynnsam bevarandestatus kan uppnås eller bibehållas…”.


Ladda ner ppt "NATURA 2000 i Sverige Rättspraxis och funderingar kring utredning, tillstånd och bedömningar Miljörättsdagen 26/4-06 VJS."

Liknande presentationer


Google-annonser