Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? Kärnområdet och sådan lagstiftning där miljön ingår som ett av flera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? Kärnområdet och sådan lagstiftning där miljön ingår som ett av flera."— Presentationens avskrift:

1 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? Kärnområdet och sådan lagstiftning där miljön ingår som ett av flera skyddsvärda intressen 1. PLANER OCH REGLER OM HUS­ HÅLLNING MED MARK PBL: planer som underlag, planer med rättskraft under genomförandetid, tillstånd (lov), ej ersättning Regler i MB och annan lagstiftning

2 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? 2. NATURVÅRD OCH AREELLA NÄRINGAR Naturvård: Skyddsområden (nationalparker, naturreservat, osv), artskydd, Natura 2000 Areella näringar: Skogsbruk, jordbruk Allmänna hänsynsregler: Vattenskyddsområden Myndighetsinitiativ och ersättning 3. SKYDDSLAGSTIFTNING Miljöskydd: Skydd mot immissioner Skydd mot vattenförorening (defensiv vattenrätt) Hälsoskydd Förorenade områden

3 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? 4. PRODUKTLAGSTIFTNING Kemikalier: Avfall: Genteknik: 5. LAGSTIFTNING OM UTVIN­NING­EN AV VISSA NATUR­RESURSER Lukrativ vattenrätt Utvinning av mineraler och täkter Elkraft och elöverföring Torvbrytning

4 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? 6. LAGSTIFTNING OM VISSA ANLÄGG­ NINGAR Vägar Rörledningar Järnvägar Flygplatser OFFENTLIG RÄTT – CIVILRÄTT – STRAFFRÄTT

5 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Miljörättshistoria ”Tre generationer” Från politi- och grannelagsrätt över modern skyddslagstiftning till integrerad miljörätt

6 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Miljöbalken Sexton lagar blev en NRL, NVL, ArtskyddsL, SkötselL RenhL, HskL ML, DumpL, SvavelL VL, VP LKP, BekämpningsmedelsL, lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, GenL MskL Flera prövningssystem blev ett

7 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda, framtida generationer, global rättvisa Starkt beroende av internationella reglering; konventioner, EG-rätten, EKMR Särskild regelbyggnad, rättskällemetod, tolkningsstil, förvaltningsrättsliga grundsatser och miljörättsliga principer

8 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Miljörättsliga eller miljöpolitiska principer Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Substitutionsprincipen Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP)

9 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten MBs fem grundstenar 1.Hälsa och miljö ska skyddas 2.Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 3.Den biologiska mångfalden ska bevaras 4.En god hushållning av mark och vatten ska tryggas 5.Återanvändning och återvinning ska främjas

10 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten MB – EN SAMLAD LAGSTIFT-NING MED INTEGRERAD PRÖVNING Omfattande tillämpningsområde Gemensamma hänsynsregler Olika aktiviteter/åtgärder och verksamheter Tillstånd, anmälan och tillsyn

11 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller

12 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Miljöbalksträdet Avd 1Mål och riktlinjer; 1-6 kap. *************** Avd 2Skydd av natur; 7-8 kap. Avd 3Verksamheter; 9-15 kap. ***************

13 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Miljöbalksträdet ********** Avd 4Prövningen; 16-25 kap. Avd 5Tillsyn mm; 26-28 kap. Avd 6Påföljder, ersättning; 29-33 kap.

14 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten MB – EN SAMLAD LAGSTIFT-NING MED INTEGRERAD PRÖVNING Gemensamma prövningsregler (tillstånd, tillsyn, överklagande) Förvaltningsrättslig grund, även civilrätt (skadestånd, enskilda anspråk m.m.) Avgifter och straffregler

15 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Genomförandet Tillämpningsområde: 1:1 MB Kravregler, allmänna hänsynsregler i 2 kap. Genomförande Sanktioner VEM VILL VAD?

16 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten MB och annan lagstiftning MBs kravregler ska följas även om inte tillståndsplikt MBs regler gäller parallellt med annan lagstiftning Finns uttryckliga urkopplingar map till- ståndsplikterna (MineralL, JärnvägsL osv) PBL-tillstånd och MB-bedömning Nora-domen; RÅ 2003 ref. 63 Ringsjö Energi; MD i Växjö 2002-06-25; M 87-01

17 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten MILJÖVÅRDSFAMILJEN (26 kap. 3) TillsynsF (1998:900) Miljö- och samhällsbyggnads­departementet Centrala TM: NV, KEMI, SoS, KamK, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket Regionala TM: Lst, Vattenmyndig­heter, Skogsvårdsstyrelsen Lokala TM: Kommunala MN Rättsvårdande myndigheter: Polis och åklagaren

18 2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten Tillsynsorganisationen (26 kap. 3) TillsynsF (1998:900) Centrala TM: NV, KEMI, SoS, SKS Naturvård: Lst Vatten: Lst Miljöfarlig verksamhet: A-/B-: Lst, C-/U-: Kn (…) Kemikalier och avfall: Kommun


Ladda ner ppt "2005-05-09/Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten VAD ÄR MILJÖRÄTT? Kärnområdet och sådan lagstiftning där miljön ingår som ett av flera."

Liknande presentationer


Google-annonser