Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Ny strandskyddslag! LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Ny strandskyddslag! LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Ny strandskyddslag! LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

2 2014-07-01 Presentationens innehåll •Strandskyddslagen •Dispens från strandskyddet -särskilda skäl - påverkan på växt- och djurlivet •Dispenser för övriga anläggningar •Strandskyddet i detaljplan - upphävande av strandskydd •Tillsyn

3 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Strandskyddets syften långsiktiga Bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet 7 kap 13 § MB Allemansrättslig tillgång till strandområden

4 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Omfattning Generellt : 100 meter Anpassat : 0-300 meter Utvidgat strandskydd: Översynen ska vara klar 31 dec 2014. 7 kap 14 § MB

5 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Vad är förbjudet? •7 kap 15 § Inom ett strandskyddsområde får inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

6 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Undantag från förbud •Jordbruk •Skogsbruk •Yrkesfiske om byggnaden eller åtgärden •måste ligga inom strandskyddsområde •behövs inom näringen •Inte avser boende om betydande tillskott till försörjning från någon av dessa näringar 7 kap 16 § MB

7 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Lagändringar - Miljöbalken •7 kap 18 a § Länsstyrelsen får ge dispens för försvarsanläggningar, allmänna vägar, järnvägar och inom områden som skyddas enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som beslutats av någon annan än kommunen. •7 kap 18 b § Kommunen får ge dispens för annat än de ovan gällande fallen.

8 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Lagändringar - Miljöbalken •7 kap 18 c § Särskilda skäl är ett krav! Endast 18 c § och 18 d § får användas. •Strandskyddets syften får inte motverkas (7 kap 26 § MB). •7 kap 18 d § Särskilda skäl i LIS-områden. - Byggnaden/anläggningen bidrar till landsbygdsutveckling - Bostadshus som uppförs i anslutning till befintligt hus. Får inte tillämpas förrän den 1 feb 2010 och endast i LIS områden.

9 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 1. Redan ianspråktaget Det ursprungliga huset har en hemfridszon. Ersättningsbyggnaden ska tjäna samma ändamål och är likvärdigt. Ändrat ändamål. Förråd har ersatts med ett bostadshus. Bostadshus innebär en hemfridszon kring byggnaden. DispensEj dispens 7 kap 18 c § p. 1 MB

10 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 1. Redan ianspråktaget Komplementbyggnad placeras i nära anslutning till huvudbyggnad. Komplementbyggnad står långt ifrån huvudbyggnaden och närmare sjön än huvudbyggnaden. DispensEj dispens huvud- byggnad 7 kap 18 c § p. 1 MB

11 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 2. Väl avskilt från strandområde Ej dispensDispens Befintliga hus avskärmar mot vattnet. Passage till vattnet finns norr om fastigheten. Inga särskilda biologiska värden. Inga befintliga hus avskärmar mot vattnet. 7 kap 18 c § p. 2 MB

12 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Dispens 2. Väl avskilt från strandområde Riksväg 49 är en bred och trafikerad väg. Vägen är för smal för att vara avskiljande Avskiljande väg, men området bakom vägen ändå viktigt för allmänheten Ej dispens 7 kap 18 c § p. 2 MB

13 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 3. Vattenanknutna anläggningar •Samlokalisering •Ej i biologiskt viktiga områden •Ej i orörda naturområden •Vattenlagstiftningen 7 kap 18 c § p. 3 MB

14 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 4. Utvidga pågående verksamhet •Verksamhet •Ej möjligt att utvidga utanför strandskydd 7 kap 18 c § p. 4 MB

15 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 5. Tillgodose ett angeläget allmänt intresse •Ej möjligt att tillgodose utanför strandskydd •Långsiktigt Exempel: •Tätortsutveckling •Infrastruktur •Frilufts-, naturvårds-, miljö-, eller kulturhistoriska intressen •Tillgänglighetsanpassningar 7 kap 18 c § p. 5 MB

16 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 6. Ett annat mycket angeläget intresse •Kan vara både enskilda och allmänna intressen •Mycket restriktiv hållning!

17 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Bedömning på växt- och djurlivet •Se långsiktligt! •Goda livsvillkor – arternas krav på livsmiljön ska uppfyllas, deras livsmiljös naturliga utbredningsområde är stabilt eller ökande. •All slags natur ska bedömas.

18 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Bedömning på växt- och djurlivet •Vad ska göras? - Hur lång tid pågår ingreppet? - Vilken tid på året? - Villkor? •Vad är det för miljö? - Känslighet? - Skyddsvärd? - Hur stort område? •Arter? KONSEKVENSANALYS

19 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Konsekvensanalys •Vilka naturtyper berörs? •Hur ovanliga och känsliga är dessa? •Områdets topografi •Områdets hydrologiska förhållanden •Vilka arter kan beröras? •Arternas skyddsvärde •Områdets betydelse för friluftslivet •Passagemöjligheter för allmänheten •Om dispens varför är det godtagbart? MOTIVERING!

20 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Dispensprövning andra anläggningar •Vindkraftverk •Campingplatser •Bojar, bryggor etc. •Mindre vägar •Transformatorstationer och dylikt •Båthus, sjöbodar, båtplatser •Anläggningar för friluftslivets behov •Flera?

21 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Lagändringar - Miljöbalken •7 kap 18 f § Fri passage - Ska vara minst ett tiotal meter. Tomtplatsavgränsning – ska anges i text eller på karta •16 kap 14 § Även friluftsföreningar får numera överklaga beslut.

22 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Lagändringar - PBL •4 kap 1 § punkt 4 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa LIS •4 kap 5 § Länsstyrelsen ska verka för att redovisningen av LIS-områden är förenligt med 7 kap 18 e §, om inte så ska vi påpeka det vid vårt yttrande över planförslaget (4 kap 9 § PBL). • 5 kap 7 a § Kommunen får upphäva strandskyddet i en DP om det finns särskilda skäl och intresset att ta marken i anspråk väger tyngre än strandskyddet och om strandskyddets syften inte motverkas. •12 kap 1 § Länsstyrelsen ska granska upphävandet av dispens inom DP.

23 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Upphävande av strandskydd i DP •Särskilda skäl 7 kap 18 c & d §§ (MB) måste finnas. •Får ej motverka strandskyddets syften. •Under planprocessen övervakar Lst strandskyddets intressen. •Lst kan överpröva en kommuns beslut om upphävande av strandskydd i DP och upphäva beslutet om grund finnes. •Konsekvensanalys •Fri passage ett måste!

24 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Strandskyddstillsyn •Kontrollerande –Anmälningar –Initiativärenden •Förebyggande –Bred information –Enskilda samtal –Mediauppmärksamhet •Anmälan om misstänkta brott

25 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Strandskyddets möjligheter Ekonomiskt •hälsa och livskvalitet •turism och besöksnäring •god boendemiljö •behåll attraktion Socialt •fria stränder •barnbarns barn •identitet och tradition •hälsa och livskvalitet Ekologiskt •ett rikt växt- och djurliv •minskad övergödning

26 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Tack! Teresia Holmberg 031-60 59 38 teresia.holmberg@lansstyrelse.se Jennifer Hood 031-60 54 85 jennifer.hood@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2014-07-01 Ny strandskyddslag! LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN."

Liknande presentationer


Google-annonser