Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN"— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Ny strandskyddslag! Presentation Hälsa alla välkomna. Presentation av talare. Presentera dagens program. LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

2 Presentationens innehåll
Presentationens innehåll Strandskyddslagen Dispens från strandskyddet -särskilda skäl - påverkan på växt- och djurlivet Dispenser för övriga anläggningar Strandskyddet i detaljplan - upphävande av strandskydd Tillsyn

3 Strandskyddets syften långsiktiga
Strandskyddets syften långsiktiga När det gäller strandskyddets syften har man förtydligat dem. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtarter. Detta innebär att den attraktionskraft som stränderna har för bad, friluftsliv, båtliv m.m. skyddas åt alla människor. Det ska vara möjligt att ta sig till stränderna från både land- och vattensidan. Allemansrätten upprätthålls. För växter och djur är stränder särskilt värdefulla miljöer. Övergången mellan land och vatten skapar mångfald. Stranden kan vara ett viktigt skafferi för både djur och växter. Stränder och grunda vatten är uppväxtområden för groddjur, kräldjur, insekter och fisk. Stränder blir tillflyktsorter för växter och djur när omliggande landskap präglas av rationell produktion. Dessutom fungerar naturliga stränder som fällor för övergödande ämnen, som annars hamnar i vattendrag, sjöar och hav. 1952 kom de första strandskyddsbestämmelserna. Lagen har sedan skärpts i omgångar eftersom trycket mot stränderna ökat. Sett i en omvärld är Sverige ett av få länder där alla människor, än så länge, har tillgång till stränderna, tack vare strandskyddsbestämmelserna. Allemansrättslig tillgång till strandområden Bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet 7 kap 13 § MB

4 Omfattning Generellt : 100 meter Anpassat : 0-300 meter
Omfattning Generellt : 100 meter Anpassat : meter Utvidgat strandskydd: Översynen ska vara klar 31 dec 2014. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelserna har för vissa sjöar och vattendrag utökat strandskyddet upp till 300 meter. Strandskydd gäller oftast inte där det finns detaljplaner och byggplaner. I fd Älvsborgs län: Strandskydd omfattar sjöar och dubbelstreckade vattendrag som redovisas på den topografiska kartan 1: De sjöar och vattendrag som redovisas på en lista som hör till beslutet omfattas, övriga vattendrag i kommunen omfattas inte. 7 kap 14 § MB

5 Vad är förbjudet? 7 kap 15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
Vad är förbjudet? 7 kap 15 § Inom ett strandskyddsområde får inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

6 Undantag från förbud Jordbruk Skogsbruk Yrkesfiske
Undantag från förbud Jordbruk Skogsbruk Yrkesfiske om betydande tillskott till försörjning från någon av dessa näringar Förbudet gäller inte någon av näringarna Jordbruk Skogsbruk Yrkesfiske om betydande tillskott till försörjning från någon av dessa näringar Under förutsättning att byggnaden eller åtgärden behövs inom näringsverksamheten om de för sin funktion måste ligga inom strandskyddsområdet Inte avser bostadsändamål De tre sistnämnda kriterierna är numera preciserade direkt i lagen för att tydliggöra att undantaget endast är tillämpbart då detta gäller. Exempel: ekonomibyggnader, bryggor, vägar, hägnader kring betesmarker. Byggnader för bostadsändamål är inte undantagna från förbudet. Fiskodling räknas inte som yrkesfiske. Den som har sin huvudskaliga inkomsten från näringen kan räkna sin verksamhet till dessa näringar. Binäring kan rymmas inom undantaget såvida verksamheten ger ett tillskott till ekonomin av betydelse. Hobbynäring omfattas inte. Kommunen kan alltid rådfråga Länsstyrelsen om undantag gäller i ett enskilt fall. Om osäkerhet råder, fråga! om byggnaden eller åtgärden måste ligga inom strandskyddsområde behövs inom näringen Inte avser boende 7 kap 16 § MB

7 Lagändringar - Miljöbalken
Lagändringar - Miljöbalken 7 kap 18 a § Länsstyrelsen får ge dispens för försvarsanläggningar, allmänna vägar, järnvägar och inom områden som skyddas enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som beslutats av någon annan än kommunen. 7 kap 18 b § Kommunen får ge dispens för annat än de ovan gällande fallen.

8 Lagändringar - Miljöbalken
Lagändringar - Miljöbalken 7 kap 18 c § Särskilda skäl är ett krav! Endast 18 c § och 18 d § får användas. Strandskyddets syften får inte motverkas (7 kap 26 § MB). 7 kap 18 d § Särskilda skäl i LIS-områden. - Byggnaden/anläggningen bidrar till landsbygdsutveckling - Bostadshus som uppförs i anslutning till befintligt hus. Får inte tillämpas förrän den 1 feb 2010 och endast i LIS områden. Tomtplats, större industrikomplex etc. Med avskiljande objekt skapade av människan alltså avses större vägar, alltså inte en mindre tvåfilig väg som man med god trafikvett utan problem kan passera. Järnväg är också ett sådan avskiljande objekt som avses. De är som känt mycket farliga att passera. Sammanhängande bebyggelse och med det menar inte enstaka hus spridda längs med strandremsan. Bebyggelsen ska bilda en sammanhängande enhet och som tydligt ska skärma av det bakomliggande huset. Berg, svårforcerade naturliga hinder räknas inte. Gäller t.ex. bryggor men inte lusthus, förråd, bastu etc. Dessa ska hanteras som byggnader. Sökanden ska visa att det är omöjligt att anlägga verksamheten någon annanstans. Här får man ofta göra en avvägning om det är rimligt att sökanden ska ta en merkonstad för att flytta delar av verksamheten eller om han/hon kan få vidareutveckla etableringen på plats. Men även här gäller att strandskyddets syften får inte motverkas. 5. Detta särskilda skäl gäller enligt vägledningen främst tätorters möjligheter till utveckling inom den egna staden. Men det är givetvis under de förutsättningar att syftet med strandskyddet inte motverkas samt att behovet inte kan tillgodoses någon annanstans. Ex på anläggningar och byggnader som kan vara aktuella är resecentrum, anläggningar som underlättar för handikappade, anläggningar för natur-, kultur-, eller miljö intressen. Anläggningen ska ge långsiktliga fördelar för samhället. 6. Detta skäl är bara ett enda stort frågetecken för oss på Länsstyrelsen. Vi har pressat Naturvårdsverket att de ska exemplifiera vilka typer att fall detta kan handla om. Tydligen ska det röra sig om fall som är unika i sin karaktär och det kan röra sig om både allmäna och enskilda intressent. Vid enskilda intressen ska man vara mycket restriktiv i bedömningen.

9 1. Redan ianspråktaget Dispens Ej dispens
1. Redan ianspråktaget Dispens Ej dispens En ersättningsbyggnad för nedbrunnen eller riven byggnad kan beviljas dispens om: byggnaden återuppförs för samma ändamål, tomtplatsen inte utvidgas. Samma ändamål = samma användningsområde, exempelvis boende-boende, förråd-förråd. Ej dispens, exempel: Om ett förråd ersätts med ett bostadshus så bildas en hemfridszon. Strandskyddets syften motverkas. Ändrat ändamål. (Ett förråd saknar hemfridszon, medan ett bostadshus har en.) Övergiven byggnad: Om en förfallen eller övergiven byggnad ska ersättas är det att betrakta som att uppföra en helt ny byggnad. Svårighet att avgöra betydelsen av förfallen. Vägledning i Naturvårdsverkets allmänna råd. Det ursprungliga huset har en hemfridszon. Ersättningsbyggnaden ska tjäna samma ändamål och är likvärdigt. Ändrat ändamål. Förråd har ersatts med ett bostadshus. Bostadshus innebär en hemfridszon kring byggnaden. 7 kap 18 c § p. 1 MB

10 1. Redan ianspråktaget Dispens Ej dispens
1. Redan ianspråktaget Dispens Ej dispens huvud-byggnad Lokaliseringen är avgörande vid prövning av dispens för komplementbyggnader. Dispens kan ges om komplementbyggnaden placeras inom ett område som redan är ianspråktaget. placeras nära huvudbyggnad, bildar sammanhållen enhet med huvudbyggnad. Detta gäller under förutsättning att det privata området inte utvidgas. Komplementbyggnaden får inte heller placeras så att det ger grund för en ny fastighetsbildning. För gamla Älvsborgs län och Göteborgs- och Bohuslän gäller att dispens inte behövs för komplementbyggnad som placeras bakom huvudbyggnad från vattnet sett. Begreppet lucktomt försvinner så som det tidigare använts. Ska begreppet användas nu så ska det handla om redan i anspråktagen mark. Komplementbyggnad placeras i nära anslutning till huvudbyggnad. Komplementbyggnad står långt ifrån huvudbyggnaden och närmare sjön än huvudbyggnaden. 7 kap 18 c § p. 1 MB

11 2. Väl avskilt från strandområde
2. Väl avskilt från strandområde Dispens Ej dispens Dispens kan meddelas om en byggnad eller anläggning ska uppföras på en plats som är väl avskild från strandområdet och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv. Det kan vara fallet om befintlig bebyggelse ligger mellan aktuell plats och vattnet. En större väg eller järnväg kan också vara avskiljande, men inte alltid. En nyhet med den ändrade lagstiftningen är att avskiljningen måste vara orsakad av människan. Det betyder att ett berg inte kan vara avskiljande längre. Även om det finns avskiljande element mellan en plats och vattnet kan det finnas skäl att bibehålla platsen obebyggd. Exempelvis en utsiktsplats. Befintliga hus avskärmar mot vattnet. Passage till vattnet finns norr om fastigheten. Inga särskilda biologiska värden. Inga befintliga hus avskärmar mot vattnet. 7 kap 18 c § p. 2 MB

12 2. Väl avskilt från strandområde
2. Väl avskilt från strandområde Dispens Ej dispens Vägen är för smal för att vara avskiljande Byt kartbild till en väg för aktuell kommun om så önskas. En bred och trafikerad väg är avskiljande; ex. riksvägar och europavägar. Småvägar, grusvägar sällan avskiljande. Även om avskiljande väg kan finnas skäl att inte lämna dispens om området bakom vägen har betydelse för allmänhetens friluftsliv eller biologiskt liv, se exempel hämtat ur Naturvårdsverkets allmänna råd. ---- Riksväg 49 är en bred och trafikerad väg. Avskiljande väg, men området bakom vägen ändå viktigt för allmänheten 7 kap 18 c § p. 2 MB

13 3. Vattenanknutna anläggningar
3. Vattenanknutna anläggningar Samlokalisering Ej i biologiskt viktiga områden Ej i orörda naturområden Vattenlagstiftningen Vattenanknutna anläggningar kan vara ett särskilt skäl under vissa förutsättningar. Exempel på sådan är pirar, båtbryggor och hamnar. Privata bryggor som inte enbart är avsedda för förtöjning av båtar utan även som någon form terrassyta är inte tillåtna eftersom de utvidgar hemfridszonen ut i vattnet. Därför bör bredden på bryggan regleras i dispensen. Det bästa är om flera båtägare kan samsas om gemensamma bryggor eller att bryggorna samlokaliseras. Nya bryggor i oexploaterade områden bör inte tillåtas. Vissa områden är också mycket olämpliga ut biologisk synvinkel, t ex grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar. Viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget är att bryggor, pirar, muddringar, tippning av massor i vatten eller byggnationer i områden som kan översvämmas omfattas av vattenlagstiftningen. Det gör att åtgärderna antingen kan vara anmälningspliktiga till Länsstyrelsen eller kräva vattendom som söks hos Miljödomstolen. 7 kap 18 c § p. 3 MB

14 4. Utvidga pågående verksamhet
4. Utvidga pågående verksamhet Verksamhet Ej möjligt att utvidga utanför strandskydd Detta särskilda skälet syftar enbart på verksamheter, alltså inte bostäder. Det är också så att utvidgningen inte ska vara möjlig att genomföra utanför strandskyddsområdet. Exempel: Fabrik som behöver större lagerutrymme. Undersöker alternativa platser men dessa visar sig vara sämre pga naturreservat och boende etc. Lagerplats på annan plats fungerade i detta fall inte heller. 7 kap 18 c § p. 4 MB

15 5. Tillgodose ett angeläget allmänt intresse
5. Tillgodose ett angeläget allmänt intresse Ej möjligt att tillgodose utanför strandskydd Långsiktigt Exempel: Tätortsutveckling Infrastruktur Frilufts-, naturvårds-, miljö-, eller kulturhistoriska intressen Tillgänglighetsanpassningar Här gäller också att det inte ska vara möjligt att tillgodose intresset utanför strandskyddsområdet. Det allmänna intresset ska också tillgodoses långsiktigt om man ska ta det strandskyddade området i anspråk. Exempel på när detta skäl skulle kunna utnyttjas är vid tätortsutveckling om inte bostadsändamålet kan tillgodoses på annat sätt. En avvägning måste som vanligt ändå ske så att inte strandskyddets syften motverkas. Området kan ju även vara särskilt viktigt för de som redan bor på orten eller ur biologisk synvinkel. Utbyggnad eller omdragningar av infrastruktur kan också falla in under det här skälet. Frilufts-, naturvårds-, miljö-, eller kulturhistoriska intressen: Tex vindskydd, grillplatser, kvävefällor. Tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade: Räcken eller ramper. 7 kap 18 c § p. 5 MB

16 6. Ett annat mycket angeläget intresse
Kan vara både enskilda och allmänna intressen Mycket restriktiv hållning!

17 Bedömning på växt- och djurlivet
Se långsiktligt! Goda livsvillkor – arternas krav på livsmiljön ska uppfyllas, deras livsmiljös naturliga utbredningsområde är stabilt eller ökande. All slags natur ska bedömas.

18 Bedömning på växt- och djurlivet
Vad ska göras? - Hur lång tid pågår ingreppet? - Vilken tid på året? - Villkor? Vad är det för miljö? - Känslighet? - Skyddsvärd? - Hur stort område? Arter? KONSEKVENSANALYS

19 Konsekvensanalys Vilka naturtyper berörs?
Hur ovanliga och känsliga är dessa? Områdets topografi Områdets hydrologiska förhållanden Vilka arter kan beröras? Arternas skyddsvärde Områdets betydelse för friluftslivet Passagemöjligheter för allmänheten Om dispens varför är det godtagbart? MOTIVERING!

20 Dispensprövning andra anläggningar
Dispensprövning andra anläggningar Vindkraftverk Campingplatser Bojar, bryggor etc. Mindre vägar Transformatorstationer och dylikt Båthus, sjöbodar, båtplatser Anläggningar för friluftslivets behov Flera? Vindkraftverk: Ska prövas som andra anläggningar och byggnader. S. sk krävs. Kan störa fågellivet. Bojar: Intill tomt som går ner till vattnet behövs inte dispens. Bryggor: Kan behovet tillgodoses någon annanstans? Växt- och djurliv? Mindre vägar: Växt- och djurliv? Transformatorstationer: Ersätter ofta en befintlig stolpstation. S.sk. kan vara att befintlig stolpstation utgör en risk för växt- och djurlivet i och med att den inte har något uppsamlingskärl för olja som den nya har. Kan de möjligen flytta den? Utformning? Båthus m.m: Återhållsamhet om det är utanför befintlig tomtplats. Kan verka privatiserande. Anläggningar för friluftslivets behov: t.ex. vindskydd, grillplatser eller dylikt. Alla måste inte ligga precis vid vattnet. Kan man alltså flytta det? Kommer alla få tillgång eller är det avgiftsbelagt? Har ni funderingar kring andra typer av anläggningar som kräver dispens?

21 Lagändringar - Miljöbalken
Lagändringar - Miljöbalken 7 kap 18 f § Fri passage - Ska vara minst ett tiotal meter. Tomtplatsavgränsning – ska anges i text eller på karta 16 kap 14 § Även friluftsföreningar får numera överklaga beslut.

22 Lagändringar - PBL 4 kap 1 § punkt 4
Lagändringar - PBL 4 kap 1 § punkt 4 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa LIS 4 kap 5 § Länsstyrelsen ska verka för att redovisningen av LIS-områden är förenligt med 7 kap 18 e §, om inte så ska vi påpeka det vid vårt yttrande över planförslaget (4 kap 9 § PBL). 5 kap 7 a § Kommunen får upphäva strandskyddet i en DP om det finns särskilda skäl och intresset att ta marken i anspråk väger tyngre än strandskyddet och om strandskyddets syften inte motverkas. 12 kap 1 § Länsstyrelsen ska granska upphävandet av dispens inom DP. Ska ske genom tematiskt tillägg eller direkt in i ÖP om man nu är i den processen så det är möjligt. 5 kap 7 a §

23 Upphävande av strandskydd i DP
Särskilda skäl 7 kap 18 c & d §§ (MB) måste finnas. Får ej motverka strandskyddets syften. Under planprocessen övervakar Lst strandskyddets intressen. Lst kan överpröva en kommuns beslut om upphävande av strandskydd i DP och upphäva beslutet om grund finnes. Konsekvensanalys Fri passage ett måste!

24 Strandskyddstillsyn Kontrollerande Anmälningar Initiativärenden
Strandskyddstillsyn Kontrollerande Anmälningar Initiativärenden Förebyggande Bred information Enskilda samtal Mediauppmärksamhet Anmälan om misstänkta brott Tillsyn har hittills endast i liten omfattning varit delegerad till kommunerna. Det har också varit ett motstånd att ta över tillsynen. Därför nu stor förändring i detta avseende för många kommuner. Länsstyrelsens tillsyn har också varit eftersatt i många år, vilket har haft betydelse för utvecklingen. Senaste tre åren dock särskilda resurser för detta, vilket har gett en lätt ”upprensning”. Förutom att bevara strändernas värde för friluftsliv och biologisk mångfald syftar tillsynen till att upprätthålla legitimiteten för lagstiftningen och avskräcka från otillåtna byggnationer. Kontrollerande tillsyn, hantera anmälningar och ta egna initiativ, särskilt viktigt i samband med prövningar så att inte otillåtet tillkomna anläggningar blir ”lagliga” genom prövningsmyndigheten. Förebyggande tillsyn, information t ex på hemsida, vid stormöten (föreningar, samfälligheter etc.), enskilda samtal i telefon och i fält. Också se till att kommunens företrädare kan lagen så att inte ”löften sprids”. Media – vara med och styra flödet. Polisanmäla.

25 Strandskyddets möjligheter
Strandskyddets möjligheter Socialt fria stränder barnbarns barn identitet och tradition hälsa och livskvalitet Ekologiskt ett rikt växt- och djurliv minskad övergödning Ekonomiskt hälsa och livskvalitet turism och besöksnäring god boendemiljö behåll attraktion Det värdefulla kan delas in i sociala, ekologiska och ekonomiska värden. Socialt Strandskyddet säkrar fria stränder åt alla människor, nu och åt våra barnbarns barn. Friluftsliv och natur är en del av vår nationella identitet och tradition. Bidraget till hälsa och livskvalitet har både ett socialt och ett ekonomsikt värde. Ekologiskt Naturliga stränder fungerar som fällor för övergödande ämnen. Strandskyddet värnar ett rikt växt- och djurliv (…för övrigt är ett av riksdagens miljömål). Ekonomiskt Förutom livskvalitet och hälsa kan fri tillgång till attraktiv natur som stränder ha ett ekonomiskt värde. Turism och besöksnäring växer i hela världen. I Sverige omsätter det mer än bilindustrin. Fri natur och stränder är närmast unikt, och höjer värdet på Sverige. En annan ekonomisk aspekt är stränder som en god boendemiljö. Tillgång till allemansrättsligt tillgängliga stränder är en viktig del av ett attraktivt boende – både nu och i framtiden. Det bör gå att förena bostadsförsörjning med bevarande av tillgängliga stränder i bostädernas närmiljö. Med ett sådant synsätt råder ingen motsättning mellan attraktivt boende och strandskydd. Grunden är en god planering som utgår från hållbar utveckling. [ Valet står oftast inte mellan att a) exploatera ett strandskyddsområde eller b) att inte exploatera alls. Istället finns ofta attraktiva placeringar på alternativa platser, ex. just bakom strandskyddslinjen eller på lucktomter. ] På så vis behåller man områdets attraktion och kan fortsätta locka boende och besökare till kommunen. Vi måste skapa attraktiva miljöer nu, exv. för att få större befolkningsunderlag, men vi vill ju inte ”stjäla från vår barn”, eller såga av den gren vi sitter på.

26 Tack! Teresia Holmberg 031-60 59 38 teresia.holmberg@lansstyrelse.se
Jennifer Hood


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN"

Liknande presentationer


Google-annonser