Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskydd Särskilda skäl och tillsyn. Deltagare i gruppen är: Maria Blomberg, bygglovhandläggare Skellefteå Catrin Sandström, byggchef Skellefteå Sandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskydd Särskilda skäl och tillsyn. Deltagare i gruppen är: Maria Blomberg, bygglovhandläggare Skellefteå Catrin Sandström, byggchef Skellefteå Sandra."— Presentationens avskrift:

1 Strandskydd Särskilda skäl och tillsyn

2 Deltagare i gruppen är: Maria Blomberg, bygglovhandläggare Skellefteå Catrin Sandström, byggchef Skellefteå Sandra Lindgren, miljöinspektör Gällivare Anders Pettersson, bygginspektör Boden David Pekkari, bygglovhandläggare Pajala Karin Larsson, bygglovhandläggare Jokkmokk Annika Lidström, byggnadsinspektör Älvsbyn Martin Sundberg, bygglovchef Kiruna Margareta Erstam, GIS-ingenjör Piteå Maria Sidenmark, miljöinspektör Piteå

3 Uppdraget Ta fram riktlinjer för att bedöma de särskilda skälen Titta på hur de deltagande kommunerna bedriver tillsyn på strandskyddet

4 Särskilda skäl 1.Området har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 2.Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen. 3.Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. 4.Utvidgning av pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför det strandskyddade området. 5.Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 6.Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Samt LIS

5 Vad vi sett Vanligaste särskilda skälet som används när det söks strandskyddsdispens är nr.1 – redan ianspråktagen mark. Detta är det skäl som ger utrymme för mest tolkning.

6 Handboken och i propositionens författningskommentar : Mark som tagits i anspråk utgörs ofta av etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt bostadshus. Komplementbyggnader inom hemfridszonen eller tidigare beslutad tomtplats eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens. För att marken ska kunna räknas som ianspråktagen gäller givetvis att det handlar om ett lagligt ianspråktagande. En lucktomt är däremot inte ett skäl som kan tillämpas enligt den nya lagstiftningen.

7 Ex 1. ”redan ianspråktagen mark” Fritidshus 60 m från Luleälvens strandlinje. Kommunens uppfattning: Fritidshuset placeras på redan ianspråktagen mark. Marken har tidigare utgjort arbetsplats, upplag för ved, uppställningsplats. Länsstyrelsen: Marken kan inte betraktas som ianspråktagen, dock dispens pga området väl avskiljt genom befintlig bebyggelse.

8 Ex 2. ”redan ianspråktagen mark” Nytt fritidshus på samfällighet mellan två byggnader (avstånd 50 m) inom strandskyddsområde Kommunens uppfattning: Man bedömer att området är ianspråktaget. Länsstyrelsen: Området anses vara ianspråktaget, trots att det inte rör sig om en komplementbyggnad eller ersättningsbyggnad. ”Propositionens exemplifiering är givetvis inte uttömmande. Det torde således vara befogat att medge dispens med beaktande av det nu aktuella särskilda skälet även i andra situationer än de som nämns i propositionen”.

9 Ex 3 redan ianspråktagen mark Fritidshus 40 m från Luleälvens strandlinje. Kommunens uppfattning: Fritidshuset placeras på redan ianspråktagen mark genom närheten till redan befintlig bebyggelse. I området är byggnader tätt placerade men trots detta är strandområdet tillgängligt för allmänheten. Hela området kan därför betraktas som ianspråktaget. Länsstyrelsen. Ej fråga om ersättningsbyggnad eller komplementsbyggnad oavsett om det tidigare funnits en ekonomibyggnad på platsen, utan en nyetablering även om den kommer att ligga i anslutning till befintlig byggnation. Detta kan dock inte anföras som något särskilt skäl.

10 Riktlinjer för när marken är ianspråktagen Etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats Inte längre allemansrättsligt tillgängligt Ianspråktagande måste ha skett på laglig grund Detta är inte ianspråktagen mark: Vedupplag, grillplats, lagerplats, uppställningsyta Redan avstyckad tomt gäller inte som redan ianspråktagen mark? Mark mellan befintliga byggnader (även om det gick i exempel 2)?

11 Tillsyn Börjar i de flesta kommuner efter granneanmälan Två undantag: Gällivare och Skellefteå. Gällivare 6 år gamla bygglov. 3% stickprov där tillsyn utförs. Skellefteå inventerar olika områden. Första omgången om 50 förelägganden och ev åtalsanmälningar, sedan utvärdering.

12 Till sist… Handläggare bygglov eller miljöinspektör? Tack!


Ladda ner ppt "Strandskydd Särskilda skäl och tillsyn. Deltagare i gruppen är: Maria Blomberg, bygglovhandläggare Skellefteå Catrin Sandström, byggchef Skellefteå Sandra."

Liknande presentationer


Google-annonser