Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009 Avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad Reigun Thune Hedström 08-452 78 59.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009 Avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad Reigun Thune Hedström 08-452 78 59."— Presentationens avskrift:

1 Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009 Avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad Reigun Thune Hedström reigun@skl.se 08-452 78 59

2 Stranden som resurs -Strandskyddet tryggar allas tillgång till strandområden genom allemansrätten. -Bevarar goda livsvillkor för djur- och växtlivet. -En utvecklingsmöjligh et för landsbygden – en attraktiv faktor för boende och turism.

3 Syftet med den förändrade lagstiftningen -Att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. -Ta bättre hänsyn till behovet av utveckling i hela Sverige. -Stärka strandskyddet i hårt exploaterade områden. -Utgångspunkten är dock ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet.

4 Vad är strandskydd? -Ett generellt områdesskydd för våra stränder - Gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag - Bestämt direkt i lag (7 kap. 13-18 §§ miljöbalken) - Två syften -Att trygga för förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden (tidigare allmänhetens friluftsliv) -Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

5 Vad är strandskydd? -Generell förbudslagstiftning -Gäller oavsett om tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. -Gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. -Inkluderar även undervattensmiljön • Det skyddade området är normalt 100 m från strandkanten både på land och i vattenområdet. • Länsstyrelsen kan utvidga eller upphäva strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 m, både på land och i vatten.

6 Nyheter – fri passage -Det ska alltid finnas ett område för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och byggnader eller anläggningar (ett tiotal meter dvs. mer än 20 meter) -Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen

7 Nyheter i strandskyddet Nya roller för -kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket och Boverket -Stärkt strandskydd -Områden med utökade dispensmöjligheter – Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS)

8

9 Ett stärkt strandskydd -De särskilda skälen är preciserade -Kustområden med högt exploateringstryck är undantagna från landsbygdsutveckling -Länsstyrelserna ska granska och pröva alla kommunala beslut -Fri passage -Strandskyddet återinträder om en detaljplan upphävs eller ersätts med en ny

10 Kommunernas ansvar -Kommunerna beslutar om strandskyddsdispens och upphävande av strandskydd i en detaljplan -Kommunerna ska ange områden som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sina översiktsplaner -Kommunerna kommer att ansvara för tillsynen av strandskyddsområden med några få undantag

11 Kommunernas ansvar -Kommunerna beslutar om strandskyddsdispens och upphävande av strandskydd i en detaljplan -Kommunerna ska ange områden som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sina översiktsplaner -Kommunerna kommer att ansvara för tillsynen av strandskyddsområden med några få undantag

12 Länsstyrelsernas ansvar -Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna i tillämpningen av strandskyddet -Länsstyrelserna får besluta om dispens och upphävande i ärenden om försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, samt skyddade områden beslutade av andra än en kommun -Länsstyrelserna ska pröva de kommunala be- sluten och ska upphäva dessa om inte lagstift- ningen har följts

13 Länsstyrelsernas ansvar -Länsstyrelserna ska granska översiktsplanerna och utpekande av landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen -Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av strandskyddsområden i vissa områden

14 Boverkets ansvar -Boverket ska vägleda kommuner och länsstyrelser i tillämpningen av de reglerna inom plan- och bygglagen -1. hanteringen av landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid den kommunala översiktsplaneringen -2. upphävande av strandskyddet i en detaljplan genom planbestämmelse

15 Naturvårdsverkets ansvar -Naturvårdsverket ska vägleda kommuner och länsstyrelser - genrellt -Naturvårdsverket ska bevaka hur praxis utvecklas genom att följa domstolarnas arbete -När länsstyrelserna beslutar om upphävande och dispenser från strandskyddet ska Naturvårdsverket granska och vid behov ta dessa till prövning

16 Översiktsplanen – en nyckelroll -Var kan man utse områden för landsbygdsutvec- kling i strandnära lägen? -I hela landet, med vissa undantag. -Där det strandnära läget bidrar långsiktigt till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden. -Där tillgången till strandområden för allmän- heten är god och möjligheterna att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet tillgodo- ses långsiktigt.

17 Översiktsplanen – en nyckelroll -Kommunerna ska redovisa områden för lands- bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-mråden). -Vägledande vid prövning av dispenser och upphä- vande av strandskyddet i en detaljplan. -Nyckelroll för lokal och regional prioritering, an- passning och redovisning av strandskyddet. -Frågor om stränderna kan kopplas till andra plane- ringsfrågor i planen. -Stimulerar långsiktig utveckling i lokala och regio- nala områden med god tillgång till strandområden.

18 Översiktsplanen – en nyckelroll Utgångspunkter för redo- visning av LIS-områden: Finns förutsättningar för landsbygdsutveckling? -Vilka stränder finns i kommunen? Hur används dessa? Av vem? Kvalitet inte bara kvantitet! -God hushållning med mark- och vattenområden samt utveckling av hållbara strukturer t. ex. bebyggelse. -Förhållanden i och samband med angränsande kommuner och i regionen

19 Särskilda skäl inom LIS-område -Enligt 7 kap. 18 § d miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet beak-ta om en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. -Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus. -De särskilda reglerna för dispenser inom lands- bygdsutvecklingsområden I strandnära lägen får tillämpas från och med den 1 februari 2010.

20 Översiktsplanen – en nyckelroll Programfas: Kommunen klargör förutsätt- ningar, mål och strategier Länsstyrelsen koordinerar länsövergripande samarbeten och samverkan mellan kommunerna för landsbygdsutveckling. Samråd: Bred diskussion och demokratisk för- ankring i kommunen. Länsstyrelsen bistår med befintliga planeringsunderlag och ev. regionala kriterier för LIS-områden.

21 Dispens från strandskyddet Förbjudna åtgärder 1.uppföra nya byggnader. 2.ändra byggnader eller andra anläggningar 3.utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt. 4.gräva eller utföra förberedelser för bygg-nader eller anläggningar 5.utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarte Vad ingår i begreppet nya byggnader? I begreppet ”nya byggnader” ingår inte om- eller tillbyggnader, se även kap 10 Centrala begrepp.

22 Dispens från strandskyddet -Förbjudna åtgärder Båthuset (t.v.) har byggts om till fritidshus (t.h.). Ett fritidshus har en hemfridszon och avhåller allmänheten att vistas på stranden. Dispens ska inte medges.

23 Dispens från strandskyddet -Undantag Länsstyrelsen kan besluta att det inte krävs dispens för kompletterings-byggnader inom 15m från huvudbyggnaden. Avståndet till stranden ska vara minst 25m.

24 Dispens från strandskyddet – särskilda skäl 1.Avser område som redan har tagits i anspråk 2.Avser område som genom en väg, bebyggelse etc är väl avskilt från området närmast strandlinjen 3.Avser område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 4.Behövs för att utvidga en pågående verksamhet 5.Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 6.Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose annat mycket angeläget intresse

25 Dispens från strandskyddet Särskilda skäl 1. Avser område som redan har tagits i anspråk Det ursprungliga huset t.v. har en hemfridszon. Dispens kan medges för den nya byggnaden då den är likvärdig.

26 Dispens från strandskyddet Särskilda skäl 2. Avser område som genom en väg, bebyggelse etc är väl avskilt från området närmast strandlinjen Dispens kan medges när befintliga hus avskärmar mot vattnet (t.v.) men bör inte ges då inget avskiljer fastigheten (t.h.)

27 Dispens från strandskyddet Särskilda skäl 2. Avser område som genom en väg, bebyggelse etc är väl avskilt från området närmast strandlinjen Dispens kan ges då en större väg skiljer tomten från vattnet.

28 Dispens från strandskyddet -Särskilda skäl 3. Avser område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet

29 Dispens från strandskyddet -Särskilda skäl 4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet Utvidgning av pågående verksamhet som inte kan ske utanför området.

30 Dispens från strandskyddet -Särskilda skäl 5. Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området

31 Dispens från strandskyddet -Särskilda skäl 6. Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose annat mycket angeläget intresse

32 Dispens från strandskyddet -Påföljder För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år

33 Motiv som inte är särskilda skäl -att området sällan eller aldrig besöks -att stranden är otillgänglig, oländig, stenig, dyig eller att naturförhållandena på annat sätt gör området olämplig för bad och friluftsliv -personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla -hemtrakter eller föräldrars eller barns önskan om att bo nära familjen

34 Dispens från strandskyddet -Utformning av ett beslut -Checklista för beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet i en detaljplan -Besvärshänvisning: Hur kan beslutet överklagas och var ska den som överklagar vända sig? -Villkor i beslut om dispens eller upphävande -Beslut börjar gälla tre veckor efter det kom in till prövande myndigheten

35 Fri passage -Det ska alltid finnas ett område för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och byggnader eller anläggningar. -Gäller inte om det är omöjligt. -Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen.

36 Fri passage -Den fria passagen bör anpassas till det om- kringliggande landskapet och dess karaktär -Naturen -Kulturhistorisk utveckling -Utnyttjande av resurser -Markens uppdelning mellan ägarna -Befintlig bebyggelse med hemfridszon -Byggnadstradition och anläggningar -Topografi

37 Fri passage -Anpassning till byggnadstraditionen -Ersättningsbyggnader och även ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse. -Komplementbyggnader bör byggas på ett avstånd från huvudbyggnaden som tar hänsyn till kulturmiljön.

38 Anläggningar som ska dispensprövas -Vindkraftverk -Anläggningar för allmänhetens friluftsliv -Brunnen byggnad -Rivning -Förfallen och övergiven byggnad -Komplementbyggnad -Campinganläggningar -Golfbanor -Idrottsanläggningar och tennisbanor -Klubbhus -Parkeringsplatser -Skidbackar

39 -Uthyrningsstugor och stugbyar -Jakt –och fiskestugor -Husvagnar, husbåtar m.m. -Pirar -Båthamnar och varvsanläggningar -Dammar och viltvatten -Vattenanknutna enskilda anläggningar -Anläggningar och anordningar för uthyrning av kanoter, paddelbåtar och lik -Bryggor -Bojar -Bastubyggnader, båthus och båtplatser

40 Dispens från strandskyddet Särskilda skäl för dispens i landsbygdsut- vecklingsområden i strandnära lägen -Bidrar byggnaden, anläggningen, verksamheten eller åtgärden till utvecklingen av landsbygden? -Om prövningen gäller att uppföra enstaka en- eller två-bostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

41 Dispens från strandskyddet -Överklagande -Kommunala beslut -Kan överklagas av den beslutet angår -Länsstyrelsen skyldig överpröva felaktiga beslut -Länsstyrelsens beslut -Naturvårdsverket kan överpröva till Miljödomstolen -Ideella föreningar -Föreningar som enligt sina stadgar ska tillvarata naturskydds-, miljö-, skydds- eller friluftsintressen har rätt att överklaga

42 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder -Åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter och tillgången till strandområden -Skyddet gäller primärt den miljö som arterna är beroende av för sin överlevnad - -Strandområdena ska bevaras så att för- utsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet skyddas -Allmänhetens uppfattning av möjligheterna att vistas i strandområdet

43 Upphävande av strandskydd i detaljplan Utformning av planbe- stämmelserna -Beslutet ska anges i detaljplanen och grän- sen för området där strandskyddet upphör ska markeras på plan- kartan -Motiven till avgräns- ningen ska tydligt re- dovisas -Kravet på fri passage gör att strandskyddet endast undantagsvis kan upphävas helt

44 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder Hur vet man om syftet påverkas? -Innebär åtgärden en inskränkning av tillgången till strandområden? •Tillgänglig yta •Tillträde •Förändringar av anläggningar •Områdets funktion, natur, kultur •Närrekreation

45 Tillsyn -Tillsyn enligt miljöbalken -Utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, Lst, andra statliga myndigheter och kommunerna -Kommunen har enligt huvudregeln huvudansvaret för den operativa tillsynen över strandskyddet -Lst har operativt tillsynsansvar över verksamheter och åtgärder som kommer att dispensprövas av Lst -Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för till- synsvägledning rörande skydd av områden enligt 7 kap. MB (innefattar strandskyddet) i de delar an- svaret inte tillkommer någon annan central myn- dighet

46 Tillsyn -Tillsyn enligt plan- och bygglagen Länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen i länet -Tillsynen ska främst utövas tidigt i planproces- sen och vara framåtsyftande för att motverka brister i tillämpningen – detta gäller även för strandskyddet Kommunens tillsyn enligt MB kan med fördel samordnas med kommunens tillsyn över bygglov enligt 10 kap. PBL

47 Vem kan/får överklaga……? -Naturvårdsverket har bara rätt att överklaga länsstyrelsens beslut i första instans om upphävande av eller dispens från strandskyddet -Miljöskydds-, naturskydds- och friluftsorgani- sationer har rätt att överklaga dispensbeslut (16:13 och 16:14 MB)

48 Efter beslutet om dispens… Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut om strandskyddsdispens om det -Finns skäl att anta att det inte finns förutsätt- ningar för dispens, eller -Finns skäl att anta att en brist i ärendets hand- läggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet -Beslut om överprövning ska ske eller inte ska fattas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen

49 Vissa mindre vattenverksamheter omfattas av anmälningsplikt enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. -Anmälan ska göras till länsstyrelsen. exempel på anmälningspliktiga vattenverksamheter som ofta även kräver strandskyddsdispens är att -uppföra en anläggning -fylla eller påla i ett vattenområde -bygga en bro eller anlägga en trumma i ett vattendrag -gräva, schakta eller muddra i ett vattenområde.


Ladda ner ppt "Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009 Avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad Reigun Thune Hedström 08-452 78 59."

Liknande presentationer


Google-annonser