Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-28 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 1 Tillbyggnad småhus -När krävs bygglov? -Förutsättningar för bygglov -Hur söker man bygglov? -Bygglovsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-28 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 1 Tillbyggnad småhus -När krävs bygglov? -Förutsättningar för bygglov -Hur söker man bygglov? -Bygglovsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-28 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 1 Tillbyggnad småhus -När krävs bygglov? -Förutsättningar för bygglov -Hur söker man bygglov? -Bygglovsprocessen -Frågor

2 2014-06-28 SIDAN 2 STADSBYGGNADSKONTORET Bygglovsavdelningen på SBK  70 personer  4 sektioner –Småhus –Flerbostadshus –Verksamhet –Servicecenter  Ca 10 000 ärendet på ett år, varav 6 500 bygglov

3 Jag äger min mark, jag vill göra som jag vill! 2014-06-28 SIDAN 3 STADSBYGGNADSKONTORET - Säkerställa samhällets krav - Hålla byggprocessen demokratisk - Värna såväl den enskildes som allmänhetens rätt - Värna kommande generationers miljöer

4 2014-06-28 SIDAN 4 STADSBYGGNADSKONTORET Förutsättningar för vår verksamhet  Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är grunden för Stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning  En ramlag med utrymme för bedömningar  Rättspraxis vägleder

5 2014-06-28 SIDAN 5 STADSBYGGNADSKONTORET ”Snabbkurs” i plan- och bygglagen (PBL)  Bygglov/ marklov/rivningslov –I stort sett alla utvändiga ändringar  Anmälan (tidigare bygganmälan) –Invändiga ändringar –Tekniska egenskapskrav som •Bärförmåga •Brandsäkerhet •Säkerhet vid användning •Skydd mot buller •Energihushållning •Tillgänglighet •Lämplighet för ändamålet –T.ex……. •Stambyte •Flytt av kök (ev.) •Ändring av bärande väggar •Lovpliktiga åtgärder

6 2014-06-28 SIDAN 6 STADSBYGGNADSKONTORET Vilka byggnadsåtgärder på småhusfastigheter kräver lov?  Nybyggnad  Tillbyggnad  Ändring av byggnadens yttre utseende  Ändrad användning  Ändring av marknivå  Murar och plank  Upplag  Utökad eller minskad bygglovsplikt

7 2014-06-28 SIDAN 7 STADSBYGGNADSKONTORET Undantag för fastigheter med en- och tvåbostadshus (Friggeboreglerna) www.boverket.se Undantaget gäller inte om: -Granne inte ger sitt medgivande att placera åtgärd närmare gräns än 4,5 meter -Mot kommunal mark ska ett avstånd på 4,5 meter hållas Därför behöver du: -Prata med grannen innan! -Gör en skriftlig överrenskommelse -Var ärliga!

8 2014-06-28 SIDAN 8 STADSBYGGNADSKONTORET Lovfria åtgärder för småhus, fortsättning  Vidbyggda altaner kräver ej bygglov om golvnivån ligger under 0,6 m över mark  Omfärgning, byte av fasad- och/eller taktäckningsmaterial kräver ej bygglov om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.  Staket och ”plank” som är max 1,10 högt  Särskilda bestämmelser för vissa områden kan förekomma. Kontrollera alltid om utökad/minskad bygglovsplikt gäller för ditt område!

9 2014-06-28 SIDAN 9 STADSBYGGNADSKONTORET Förutsättningar för bygglov  Detaljplan –Planenligt –Lov med mindre avvikelse  Plan- och bygglagens bestämmelser –Varsamhet –Förvanskningsförbud –God helhetsverkan –Olägenhet får inte uppstå –Anpassning till stadsbilden  Rättspraxis

10 Rättigheter och skyldigheter  Din rätt –Rätt till rådgivning –Du har alltid rätt att få din sak prövad av stadsbyggnadsnämnden –Överklaga beslut inom 3 veckor  Din skyldighet –Följa gällande lagstiftning •Söka bygglov •Göra anmälan •Underhålla byggnad och tomt –Inför köp av fastighet själv ta reda på vilka regler som gäller 2014-06-28 SIDAN 10 STADSBYGGNADSKONTORET

11 Vad händer om jag inte följer lagen?  Stadsbyggnadskontoret söker inte efter olovligheter  Byggnadsavgift  Tilläggsavgift  Vitesförelägganden 2014-06-28 SIDAN 11 STADSBYGGNADSKONTORET

12 2014-06-28 SIDAN 12 STADSBYGGNADSKONTORET Hur söker man bygglov

13 2014-06-28 SIDAN 13 STADSBYGGNADSKONTORET Vilka handlingar krävs?  Ansökningshandling  Nybyggnadskarta (vid nybyggnad) eller kartutdrag vid tillbyggnad  Fasadritningar  Planritning  Sektionsritning  Ev. detaljritning  Fotografier underlättar men är inget krav  Kontrollplan  Det ska tydligt framgå av ritningsmaterialet vad som är befintligt och vad som är tillkommande.  Ritningar ska vara fackmässigt utförda

14 2014-06-28 SIDAN 14 STADSBYGGNADSKONTORET Nybyggnadskarta

15 2014-06-28 SIDAN 15 STADSBYGGNADSKONTORET Utdrag ur baskartan

16 2014-06-28 SIDAN 16 STADSBYGGNADSKONTORET Ritningsexempel

17 2014-06-28 SIDAN 17 STADSBYGGNADSKONTORET Kontakt och info Jourtelefon bygglov/bygganmälan  08 508 27 330  Måndag, onsdag, torsdag 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00. Fredag 13:00 - 15:00. Öppen mottagning centralexpeditionen: torsdagar kl 13:00-18:30 www.stockholm.se/sbk www.boverket.se


Ladda ner ppt "2014-06-28 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 1 Tillbyggnad småhus -När krävs bygglov? -Förutsättningar för bygglov -Hur söker man bygglov? -Bygglovsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser