Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-26 Byggsanktioner gammalt och nytt Yvonne Svensson rättschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-26 Byggsanktioner gammalt och nytt Yvonne Svensson rättschef."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-26 Byggsanktioner gammalt och nytt Yvonne Svensson rättschef

2 Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011 •En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare •Avgiften tillfaller och administreras av kommunen •Avgifterna är fastställda i förordningen •Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet

3 Principerna bakom systemet med byggsanktioner •Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna gäller som svensk lag från 1 januari 1995 •Strikt ansvar •Inga skönsmässiga bedömningar i befrielsefallen •Rättvis och enhetlig tillämpning i landet

4 Principerna bakom systemet med byggsanktioner •Avgiften kopplas till prisbasbeloppet, inte till bygglovtaxan som skiljer sig åt i olika kommuner •Förutsägbart •I lagen anges högsta avgiftsnivån •Regeringen fastställer de olika avgiftsnivåerna •Förbud mot dubbla sanktioner (vite och byggsanktionsavgift)

5 Byggsanktioner – nuvarande PBF Observera att sanktionsavgift ska tas ut om någon •Inte sökt bygglov, •Inte sökt marklov, •Inte anmält, •rivit utan rivningslov Detta gäller för •byggnader, •andra anläggningar, •markåtgärder samt •skyltar och ljusanordningar

6 Byggsanktioner – nuvarande PBF Sanktionsavgift ska tas ut om någon •Påbörjar utan startbesked gäller åtgärder avseende byggnad •Ta i bruk utan slutbesked eller utan interimistiskt slutbesked gäller åtgärder avseende byggnad Observera ! Detta gäller inte för andra anläggningar, markåtgärder samt fristående skyltar och ljusanordningar

7 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler •Dnr S2012/5994/PBB •Förslag till ändringar både i lagen och förordningen •Lagförslag •Möjlighet för BN att sätta ner sanktionsavgiften, om avgiften i ett enskilt fall inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts •Får sättas ner till hälften eller till en fjärdedel (ny 55a§) •PBL 11 kap 52§förtydligas så att det tydligt framgår att den endast riktar sig till regeringen

8 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - lagen •Nu gäller: att BN ska ta ut sanktionsavgift om bryter mot …osv (11 kap 51§) •Men ska inte om vite dömts ut (11 kap 55§) •Förslaget : att BN ska ta ut sanktionsavgift om inte annat anges i detta kapitel (11 kap 51§)

9 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen •25 nya paragrafer •Ett 20-tal paragrafer ändras •En helt ny struktur •Sanktionsavgifterna sänks generellt •Sanktionsarean kompletteras med öppenarea

10 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen •Ett förtydligande av PBF 9 kap 2§så att det tydligt framgår att sanktionsavgiften för en viss överträdelse dubbleras varje gång den tas ut till dess rättelse sker eller max 50 pbb uppnås •9 kap 2§har samma funktion som ett löpande vite •Nu blandas begreppen sanktionsarea och bruttoarea i de olika paragraferna – enligt förslaget används begreppet sanktionsarea •Sanktionsreglerna avseende lovplikten ändras från sökt lov till att utan lov utfört åtgärd

11 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen •Sanktionsavgiften för att utan anmälan vidta åtgärd avseende byggnad eller annan anläggning får olika pbb beroende på vad det handlar om, t ex murar, plank, eldstäder •Sanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja delas upp på 16 nya §§

12 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen •Nybyggnad •Tillbyggnad •Ändrad användning •Andra lovpliktiga ändringar –flera olika •Anmälningspliktig ändring av byggnad •Andra anläggningar – flera olika •Åtgärder avseende byggnadsverk – flera olika, t ex hiss, eldstad •Skyltar / ljusanordningar •Rivning / markåtgärder

13 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen •Sanktionsavgiften för att utan slutbesked tas i bruk delas upp på 8 nya §§ •Begränsas till sådant som kan ”tas i bruk” •Byggnader, nybyggnad, tillbyggnad, annan användning och vissa ändringar (flera §§) •Annan anläggning •Vissa åtgärder avseende byggnadsverk, t ex hiss, eldstad, va


Ladda ner ppt "2014-06-26 Byggsanktioner gammalt och nytt Yvonne Svensson rättschef."

Liknande presentationer


Google-annonser