Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggsanktioner gammalt och nytt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggsanktioner gammalt och nytt"— Presentationens avskrift:

1 Byggsanktioner gammalt och nytt
Yvonne Svensson rättschef

2 Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011
En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare Avgiften tillfaller och administreras av kommunen Avgifterna är fastställda i förordningen Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet

3 Principerna bakom systemet med byggsanktioner
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna gäller som svensk lag från 1 januari 1995 Strikt ansvar Inga skönsmässiga bedömningar i befrielsefallen Rättvis och enhetlig tillämpning i landet

4 Principerna bakom systemet med byggsanktioner
Avgiften kopplas till prisbasbeloppet, inte till bygglovtaxan som skiljer sig åt i olika kommuner Förutsägbart I lagen anges högsta avgiftsnivån Regeringen fastställer de olika avgiftsnivåerna Förbud mot dubbla sanktioner (vite och byggsanktionsavgift)

5 Byggsanktioner – nuvarande PBF
Observera att sanktionsavgift ska tas ut om någon Inte sökt bygglov, Inte sökt marklov, Inte anmält, rivit utan rivningslov Detta gäller för byggnader, andra anläggningar, markåtgärder samt skyltar och ljusanordningar

6 Byggsanktioner – nuvarande PBF
Sanktionsavgift ska tas ut om någon Påbörjar utan startbesked gäller åtgärder avseende byggnad Ta i bruk utan slutbesked eller utan interimistiskt slutbesked gäller åtgärder avseende byggnad Observera ! Detta gäller inte för andra anläggningar, markåtgärder samt fristående skyltar och ljusanordningar

7 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler
Dnr S2012/5994/PBB Förslag till ändringar både i lagen och förordningen Lagförslag Möjlighet för BN att sätta ner sanktionsavgiften, om avgiften i ett enskilt fall inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts Får sättas ner till hälften eller till en fjärdedel (ny 55a§) PBL 11 kap 52§förtydligas så att det tydligt framgår att den endast riktar sig till regeringen

8 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - lagen
Nu gäller: att BN ska ta ut sanktionsavgift om bryter mot …osv (11 kap 51§) Men ska inte om vite dömts ut (11 kap 55§) Förslaget : att BN ska ta ut sanktionsavgift om inte annat anges i detta kapitel (11 kap 51§)

9 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
25 nya paragrafer Ett 20-tal paragrafer ändras En helt ny struktur Sanktionsavgifterna sänks generellt Sanktionsarean kompletteras med öppenarea

10 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
Ett förtydligande av PBF 9 kap 2§så att det tydligt framgår att sanktionsavgiften för en viss överträdelse dubbleras varje gång den tas ut till dess rättelse sker eller max 50 pbb uppnås 9 kap 2§har samma funktion som ett löpande vite Nu blandas begreppen sanktionsarea och bruttoarea i de olika paragraferna – enligt förslaget används begreppet sanktionsarea Sanktionsreglerna avseende lovplikten ändras från sökt lov till att utan lov utfört åtgärd

11 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
Sanktionsavgiften för att utan anmälan vidta åtgärd avseende byggnad eller annan anläggning får olika pbb beroende på vad det handlar om, t ex murar, plank, eldstäder Sanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja delas upp på 16 nya §§

12 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
Nybyggnad Tillbyggnad Ändrad användning Andra lovpliktiga ändringar –flera olika Anmälningspliktig ändring av byggnad Andra anläggningar – flera olika Åtgärder avseende byggnadsverk – flera olika, t ex hiss, eldstad Skyltar / ljusanordningar Rivning / markåtgärder

13 Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
Sanktionsavgiften för att utan slutbesked tas i bruk delas upp på 8 nya §§ Begränsas till sådant som kan ”tas i bruk” Byggnader, nybyggnad, tillbyggnad, annan användning och vissa ändringar (flera §§) Annan anläggning Vissa åtgärder avseende byggnadsverk, t ex hiss, eldstad, va


Ladda ner ppt "Byggsanktioner gammalt och nytt"

Liknande presentationer


Google-annonser