Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arne Sundquist/Orsalheden * Allmänt * Regelverket * Arbetsgång * Allmänna taxeringsregler Fastighetstaxering i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arne Sundquist/Orsalheden * Allmänt * Regelverket * Arbetsgång * Allmänna taxeringsregler Fastighetstaxering i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Arne Sundquist/Orsalheden * Allmänt * Regelverket * Arbetsgång * Allmänna taxeringsregler Fastighetstaxering i Sverige

2 Arne Sundquist/Orsalheden Allmän och förenklad fastighetstaxering Allmän och förenklad fastighetstaxering genomförs för varje fastighetstyp vart tredje år utom för industri- täkt- och elproduktionsenheter som taxeras endast vart sjätte år •År 2005, 2011 och därefter vart sjätte år taxeras lant- bruksenheter. Vart tredje år däremellan genomförs en förenklad fastighetstaxering (2008, 2014 osv) •År 2003, 2009 och därefter vart sjätte år taxeras små- husenheter. Vart tredje år däremellan genomförs en förenklad fastighetstaxering (2006, 2012 osv) •År 2007, 2013 och därefter vart sjätte år taxeras hyres- husenheter, industrienheter inkl. elproduktions- och täktenheter samt specialenheter. Vart tredje år däre- mellan genomförs en förenklad fastighetstaxering av hyreshus (2010, 2016 osv) Fastighetstaxering i Sverige

3 Arne Sundquist/Orsalheden Särskild fastighetstaxering • Verkställs de år då allmän eller förenklad fastighets- taxering inte äger rum. • Näst föregående års taxering fastställs oförändrad, om ny taxering enligt 16 kap 2-5 §§ FTL inte skall ske. 20032004200520062007 FFT små- hus SFT 20082009 AFT små- hus SFT AFT små- hus FFT hyres- hus SFT AFT hyres- hus+industri SFT FFT lant- bruk SFT AFT lant- bruk SFT Fastighetstaxering i Sverige SFT

4 Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering i Sverige Lantmäteriverket, LMV Enheten för fastighets- uppdrag. FQU - fastighetstaxering - övriga uppgifter Skatteverket, SKV Regionalt skattekontor Handläggare med ansvar för fastighets- taxering (KSK) Skattenämnd Värderings- tekniker

5 Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering i Sverige Förberedelsearbete •Marknadsanalys •Erfarenheter från föregående AFT •Modellkonstruktion eller -översyn •Insamling och bearbetning av ortsprismaterial •Tabellkonstruktion •Föreskrifter och allmänna råd •Provvärdering Fastighetstaxering av enskild taxeringsenhet • Fastighetsdeklaration • Granskning, bearbetning • Formellt beslut • Information till fastighetsägaren

6 Arne Sundquist/Orsalheden SKV * Övergripande ansvar * Planering, ledning, samordning * Föreskrifter, råd och anvisningar * Uppföljning, utbildning och information ”Likformig och rättvis taxering”

7 Arne Sundquist/Orsalheden LMV * Bevakning och analys av fastig- hetsmarknaden * Ortsprisregister * Konstruktion eller översyn av värderingsmodeller och tabellverk * Utveckling av ADB-stöd för förbe- redelsearbetet * Planering och samordning av förberedelsearbetet centralt och regionalt * Uppföljning, utbildning och information ”Ledning och samordning av värderings- tekniskt förberedelsearbete” ”Ledning och samordning av värderings- tekniskt förberedelsearbete”

8 Arne Sundquist/Orsalheden Värderingstekniker * Kunskap om fastighetsmarknaden regionalt - lokalt * Regionalt - lokalt förberedelsearbete med bl a - förslag till värdeområdesindelning med värdeområdesgränser och värdenivåer - granskning och gallring av köp - provvärdering - upprättande av slutligt förslag till rikt- värdekarta ”Regional-lokal värderingsteknisk kompetens” * Värderingsteknikerna är som regel före- dragande i skatteförvaltningens lokala referensgrupper ”Regional-lokal värderingsteknisk kompetens”

9 Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering i Sverige Fastighetstaxeringslagen, FTL Fastighetstaxerings- förordningen, FTF SKV:s föreskrifter SKV:s rekommendationer och allmänna råd SKV:s lokala rekommendationer och allmänna råd Riksdagen Regeringen Skatteverket (SKV)

10 Arne Sundquist/Orsalheden 8 kap Småhus 9 kap Hyreshus 10 kap Ekonomibyggnader 11 kap Industribyggnad och övrig byggnad 12 kap Tomtmark och täktmark 13 kap Åker- och betesmark 14 kap Skogsmark, Skogsimpediment 15 kap Kraftverksbyggnad med tillh. mark 16 A kap Omräkning ( Upphävt) Avd 1 - Bestämmelser om taxering av fastighet 2 - 7 kap Indelning av byggnader och mark, skatteplikt mm 1 kap Inledande bestämmelser Avd 2 - Förfarandet vid allmän fastighetstaxering 17 - 24 kap Avd 3 - Förfarandet vid särskild fastighetstaxering 25 - 32 kap Fastighetstaxeringslagen - systematik 16 kap Särskild fastighetstaxering

11 Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering i Sverige Några väsentliga begrepp: •taxeringsår •taxeringsvärde •taxeringsenhet •värderingsenhet •beskaffenhetstidpunkt •värdetidpunkt (nivåår) •värdefaktorer •värdeområden •justering för säregna förhållanden


Ladda ner ppt "Arne Sundquist/Orsalheden * Allmänt * Regelverket * Arbetsgång * Allmänna taxeringsregler Fastighetstaxering i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser