Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandskydd enligt ny PBL Kjell Sundström 070-725 55 85.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandskydd enligt ny PBL Kjell Sundström 070-725 55 85."— Presentationens avskrift:

1 Brandskydd enligt ny PBL Kjell Sundström kjell.pbl@hotmail.com 070-725 55 85

2 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 2 Ny bygglovsavdelning från 1 feb Frågor Rådgivning Ärenden IN FörgranskningKomplettering, beslut, eller fördelning Sektion servicecenter Sektion Företagare/ verksamheter Sektion Privatbostäder/ flerbostadshus Sektion Privatbostäder/ enbostadshus • Skolor, äldreboenden, kultur • Fritidsanläggningar • Kontor • Kiosker, restauranger, butiker • OVK, energideklarationer, hissar • En- och tvåbostadshus • Radhus • Mur/plank • Trädfällning • Kolonier • Strandskydd • ÖP/riksintressen/Arkitektur Stockholm • Detaljplaner för bygglovsprojekt • Balkonger • Inredning vindar • Studentbostäder • Infrastruktur • Allt in: besök, telefon, mejl, hemsida • Hela kontorets front utåt – viktigt med bemötande, vilja att hitta lösningar och förmåga att ta beslut • Bredd på projekten – eget val av ärenden

3 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 3 1.Kontakter med brandförsvaret 2.Krav på brandskyddsdokumentation 3.Särskilt sakkunniga kontrollanter Grunderna i hanteringen av brandskyddet 4.Uppföljning/nyckeltal i VP

4 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 4  Ökning de senaste åren Uppföljning i VP  Antalet lägenhetsbränder  Indikator på brandskydd eller beteende?

5 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 5 Planärenden  Tidiga möten  Plansamråd Kontakter med brandförsvaret Byggärenden  Veckomöten  Bygglovsremisser  Byggsamråd/tekniskt samråd Ärenden enligt PBL bedöms utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO)

6 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 6 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) syftar (liksom miljöbalken) till att motverka icke önskade händelser. Plan- och bygglagen (PBL) syftar till att möjliggöra önskade åtgärder.

7 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 7  att brand inte sprids,  att människor kan ta sig ut,  att räddningstjänsten kan komma fram, Brandskydd enligt PBL syftar till  att brand inte uppkommer?

8 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 8  att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö,  att förebygga bränder och skador till följd av bränder (och andra olyckor) Brandskydd enligt LSO syftar till För certifiering som sakkunnig enl. PBL krävs kunskaper om båda lagarna. För brandingenjörsexamen krävs kunskap om både räddningstjänst och byggteknik, men inte mycket om regelverken

9 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 9  Förtydligad kontroll, förstärkt tillsyn  Krav på certifierade sakkunniga  Åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet blir anmälningspliktiga  Trafiktunnlar blir ej bygglovspliktiga? Ny plan- och bygglag Ändringar som berör brandskyddet Inga ändringar avseende bygglovsprövningen  Endast framkomlighet för utryckningsfordon

10 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 10 Bygglov Slopad bygglovsplikt för väg- och järnvägstunnlar innebär  ingen prövning och tillsyn från stadsbyggnadskontoret av t. ex. Förbifart Stockholm.  ingen planavgift för detaljplanerna.

11 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 11 Bygglov Krav på beslut inom tio veckor kan innebära  krav på goda handlingar framför goda förslag,  mindre tid för - diskussion om ändringar, - råd och upplysningar om tekniska egenskapskrav  fler och snabbare avstyrkanden.

12 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 12 Ny plan- och bygglag Förstärkt tillsyn KA med stärkt roll – krav i flertalet ärenden Startbesked – nytt krav i alla ärenden Platsbesök – nytt krav i vissa ärenden Slutsamråd – nytt krav i vissa ärenden Slutbesked med ökad tyngd – krav (med viss modifikation) i alla ärenden

13 Ansökan om lov Förhandsbesked Villkorsbesked Anmälan Samordning miljö Tillgänglighet och lämplighet Krav kontrollansvarig Underrätta fastighetsägaren Meddela fullständig ansökan Bedömning av villkor: lämplighet, estetik, tillgänglighet Information & rådgivning Beslut om lov Kontrollplan från sök Startbesked Fastställa kontrollplan PBL-krav uppfyllda Bestämma ev villkor Utstakning Handlingar för slutbesked Upplysa om annan lagstiftning Tekniskt samråd Slutsamråd Protokoll Skriftlig kallelse På plats Protokoll Slutbesked Godkänna att ta i bruk om alla krav uppfyllda och ej ingripande Kan vara interimistiskt Skriftlig kallelse Protokoll Arbetsplatsbesök 13Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström Ärendeflöde i Stockholm Möten med Stadsmuseet Skönhetsrådet Brandförsvaret 2011-04-07

14 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 14 Tillsyn i Stockholm Fortsatt stor vikt vid möten med brandförsvaret Platsbesök och slutsamråd i mycket begränsad omfattning? Inga planerade personalförstärkningar Utökad tillsyn enligt nya PBL genom effektiviseringar, omprioriteringar och anpassad ambitionsnivå.

15 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 15 Riktlinjer för ärendehanteringen på diskussionsstadiet  Ny- och tillbyggnader upp till 50 kvm 1.Ärenden som inte kräver KA, tekniskt samråd, platsbesök eller slutsamråd, exempel: 2.Ärenden som inte kräver platsbesök eller slutsamråd, exempel:  Ny- och tillbyggnad upp till 150 kvm  Väsentligt ändrad planlösning  Ändrad användning upp till 500 kvm

16 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 16 Riktlinjer för ärendehanteringen på diskussionsstadiet 3.Ärenden kräver allt, exempel:  Nybyggnad av en- och tvåbostadshus  Ny- och tillbyggnad över 150 kvm  Vindsinredning för nya lägenheter  Komplicerad grundförstärkning  Tunnlar och bergrum

17 Tekniskt samråd Kallelse ska skickas till  byggherren och KA,  övriga som enligt PBL ska ges tillfälle att delta,  övriga som enligt BN bör ges tillfälle att delta. Genomgång av  arbetets planering och organisation,  förslag till kontrollplan och övriga handlingar,  behovet av platsbesök och andra tillsynsåtgärder. Sakkunniga k0ntrollanter är mestadels varken utsedda eller kallade. Andra konsulter kallas endast om byggherren eller KA begär det, eller nämnden finner särskilda skäl. Kan gälla brandförsvaret.

18 Tekniskt samråd Så kan även startbeskedet. Kallelse ska skickas ”utan dröjsmål” sedan bygglov lämnats Om byggherren inte är klar med projekteringen kan samrådet fördröjas eller behöva uppdelas i flera.

19 Kontrollplan Kontrollen ska utföras  inom byggherrens egenkontroll, eller  av någon med särskild kunskap, erfarenhet och certifikat. 19Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 2011-04-07 Särskilt sakkunnig kontrollant – även inom egenkontrollen har varit ett vanligt krav i Stockholm. Har och får inte lagstöd, men fungerar ändå. Sakkunnigas bedömningar ifrågasätts sällan.

20 Genomgång av  kontrollplanen och villkoren i startbeskedet,  avvikelser från gällande krav,  KA:s utlåtande om förutsättningarna för slutbesked. Slutsamråd 2011-04-0720Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström Protokoll ska föras Har ingen formell juridisk status, men kan  knytas som bilaga till något beslut, om t. ex ytterligare kontroll,  tolkas som ingånget avtal.

21 Slutsamråd 2011-04-0721Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström Kallelse ska skickas till  byggherren, KA och  övriga som enligt BN bör ges tillfälle att delta. Konsulter/kontrollanter endast om det finns särskilda skäl. Brandförsvaret?

22 Förutsättning för slutbesked Byggherren har visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och kompletterande villkor är uppfyllda Byggherren bör räkna med viss tid för nämndens arbete mellan sista verifikationen och planerat ibruktagande. Kräver betydligt mer av både nämnden och byggherren än idag. 22Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 2011-04-05

23 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 23 Slutbesked Stor juridisk betydelse, - Krav för ibruktagande, men - stort bedömningsutrymme för BN vid tillämpningen Interremistiskt slutbesked – med krav på ytterligare kontroller eller åtgärder – kan bli regel snarare än undantag Vägrat slutbesked – stopp för ibruktagande – torde undvikas i det längsta

24 2011-04-05Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 24 lov eller anmälan Startbesked Kontrollplan KA – utom för små åtgärder Tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt Arbetsplatsbesök om det inte kan anses obehövligt Slutsamråd om det inte är uppenbart obehövligt Kontroll- och tillsyn Om åtgärden kräverså krävs också: Slutbesked

25 2011-04-07Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström 25 Sammanfattning Ingen bokstavstolkning av nya lagen Fortsatt samarbete med brandförsvaret Stor tilltro till KA och sakkunniga


Ladda ner ppt "Brandskydd enligt ny PBL Kjell Sundström 070-725 55 85."

Liknande presentationer


Google-annonser