Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändring av detaljplaner Exempel: Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun Tomas Nyström, Vadstena kommun tidigare i Motala resp. Linköpings kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändring av detaljplaner Exempel: Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun Tomas Nyström, Vadstena kommun tidigare i Motala resp. Linköpings kommun."— Presentationens avskrift:

1 Ändring av detaljplaner Exempel: Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun Tomas Nyström, Vadstena kommun tidigare i Motala resp. Linköpings kommun tomas.nystrom@vadstena.se

2

3 Problem •Stort antal detaljplaner med byggrätt som anses för liten till ”modernt byggnadssätt” •”Orättvisa” mellan olika områden med samma typ av bebyggelse •Ökad efterfrågan på avvikelser Tomas Nyström, Vadstena kommun

4 Problem •Många önskemål om förbättrad byggrätt för huvudbyggnad och komplementbyggnad •Nya behov som ska lösas i bostaden – mer utrymmen Tomas Nyström, Vadstena kommun

5 Förutsättningar : •Omfattning: Befintlig bebyggelse som innehåller en- och tvåbostadshus, i dagligt tal kallade villor. •Ingen fastighet ska få minskad byggrätt. Tomas Nyström, Vadstena kommun

6 Förutsättningar : •Får ej strida mot planens syfte •Måste uppfylla kravet på tydlighet •Ej betydande miljöpåverkan •Stöd i ÖP Tomas Nyström, Vadstena kommun

7 Förutsättningar: •Finansiering: - kommunen förskotterar planarbetet - planavgift för åtgärder som möjliggörs av planändringen •På sikt bör genomgång ske av samtliga villaområden i kommunen Tomas Nyström, Vadstena kommun

8 Begränsningar •Områden med komplexa problem kan vara svåra att ta med i denna typ av generell planändring : - allmän platsmark som inte har genomförts - kulturhistoriska värden. •Detaljplaner där hindren för förbättrad byggrätt utgörs av gränser och andra beteckningar på plankartan kan inte tas med (plansyftet). Tomas Nyström, Vadstena kommun

9 Arbetsgång (princip): •Inventering av planbestämmelser i en tätort eller stadsdel: samtliga relevanta detaljplaner •Jämförelse mellan plankartor och befintlig bebyggelse. •Undersökning av storleken av befintlig bebyggelse med hjälp av GIS •Bebyggelsens karaktär: flygbilder, inventeringar Tomas Nyström, Vadstena kommun

10 Arbetsgång (princip): •Platsbesök •Val av nya planbestämmelser •Förslag till planändring prövas enligt normalt planförfarande •Sakägarförteckning med hjälp av dataregister Tomas Nyström, Vadstena kommun

11 Planprocess •Inventering > urval > program •Samråd/anslag/möten •Granskning/utställning •Antagande/ej betydande miljöpåverkan Tomas Nyström, Vadstena kommun

12 Berörda planbestämmelser •Byggrätt för huvudbyggnad •Byggrätt för komplementbyggnad •Antal byggnader per fastighet eller tomt •Antal lägenheter •Minsta tomtstorlek •Övrigt Tomas Nyström, Vadstena kommun

13

14 Område, namn DetaljplanByggrätt, huvudbyg gnad Antal huvu dbygg nader Antal lägen heter Byggrätt komplementby ggnad Antal uthus HushöjderMinsta tomtstorlek KungsbroBPL P93 Fastställd 1948-05- 28 Ö:150 kvm F: 100 kvm 1st2st Ö: 30 kvm(särskild prövning) F: 20 kvm(särskild prövning) 1st (särskild prövning) F, Ö:800 kvm KungsbroBPL P100 Fastställd 1955-05- 06 F: 100 kvm 2stF: 20 kvm (särskild prövning) 1st (särskild prövning) F: 800 kvm KungsbroBPL P103 Fastställd 1958-09- 16 Ö:150 kvm F: 150 kvm Sr: högst 1/3 1st2stÖ: 30 kvm (särskild prövning) Ö: 1 st (särskild prövning) F, Ö: 800 kvm Vretakloster, centrala delen av Berg BPL P124 Fastställd 1968-12- 30 150 kvm1st25 kvm(särskild prövning) 1 st (särskild prövning) 800 kvm Gäller ej, undantagen vid fastställelse BergBPL P120 Fastställd 1969-05- 23 F:200 kv1 st F: 750 kvm Tomas Nyström, Vadstena kommun

15

16

17

18 Förslag till planändring 1. Detaljplaner enligt byggnadslagen (1947 – 1987) •Av tomt som omfattar med F betecknat område får endast en femtedel bebyggas. •På tomt som omfattar F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras. •På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas. Tomas Nyström, Vadstena kommun

19 Förslag till planändring 4. Detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987 - 2011) •Av tomt som omfattar med b, tillika med e1 och e2 betecknad områdesdel, får högst en fjärdedel bebyggas, dock högst 200 kvm, varav fristående komplementbyggnad får omfatta högst 50 kvm. •På tomt som omfattar med F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras. •På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas. •Minsta tomtstorlek är 650 kvm. Tomas Nyström, Vadstena kommun

20 Fördelar •Stort antal detaljplaner kan tas med i samma prövning •Enkla handlingar: - Endast översiktskarta - Tillägg till bestämmelser – ersätter upphävda bestämmelser - Tillägg till beskrivning - Markering i berörda detaljplaner Tomas Nyström, Vadstena kommun

21 Att diskutera •Alltför många frågor kan tynga processen •Alltför många fastigheter kan påverka översikten i arbetet •Tydlighetskravet: flera planändringar kan tynga detaljplanen för mycket Tomas Nyström, Vadstena kommun

22 FACIT •Motala kommun (1994 - 95): ca 2 000 berörda fastigheter i staden och i fyra samhällen •Ulrika samhälle, Linköpings kommun (2010): totalt ca 90 berörda fastigheter •Ljungsbro och Bergs samhällen, Linköpings kommun (2011): totalt ca 800 berörda fastigheter •Arbetet fortsätter i Linköpings kommun … Tomas Nyström, Vadstena kommun


Ladda ner ppt "Ändring av detaljplaner Exempel: Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun Tomas Nyström, Vadstena kommun tidigare i Motala resp. Linköpings kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser