Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8

2 Program för dagens möte • Presentation av projektet • Detaljplaneprocessen • Tidplanen • Markfrågor och gatukostnader • Anläggningar, gator och VA • Ekonomi • Bygglov • Frågor

3 Etappindelning

4 Planområdet

5 •Planlägga området för permanentboende •Bygga ut vatten och avlopp •Förbättra vägstandarden i området •Bevara områdets karaktär, natur och kulturvärden Kommunens intentioner

6 Detaljplaneprocessen Utanför Plan- och bygglagenEnligt Plan- och bygglagen planuppdrag Kommunstyrelsens Planberedning Informationsmöte med berörda sakägare program/öp Samråd dec 2013 minst 3 v Granskning höst 2014 minst 3 v Antagande vår 2015 laga kraft ? överklagande 3 veckor Kommunstyrelsens Planberedning Uppdrag om samråd Kommunstyrelsen Uppdrag om granskning genomförande

7 Processen över tid planering samrådgranskning antagande ev. överklagande genomförande bygglov planering samråd granskningantagande genomförande bygglov 3-4 år 1 -1½ år ca 2 år

8 Markfrågor • Markinlösen • Tomtanläggningar • Tillköp av mark • Servitut och rättigheter

9 Två Parallella utredningar DetaljplanSamråd Granskning Antagande Gatukostnader Samråd Granskning Antagande

10 Gatukostnader Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade • Betalning direkt, inom 60 dagar • Kommunaltlån för gatukostnader, 10 år, ref ränta+ 2 procentenheter. • Anstånd för gata, skulden ökar med ref ränta + 2 procentenheter. Gäller tills någon av följande förutsättningar uppfylls: - Nytt bygglov beviljas - Fastigheten byter ägare - Avstyckning sker

11 Anläggningsavgift för VA Anläggningsavgiften är en engångskostnad • Gällande V/A-taxa vid debiteringstillfället • Beror på fastighetens storlek • Dagens taxa har ett tak på 300 000 kr inkl. moms Brukningsavgift är en årlig avgift

12 Anläggningsavgift V/A • När? • Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet. • Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs. Hur? • Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering. • Lån för V/A, 10 år, ref + 2 procentenheter.

13 Byggstopp ANSÖKAN ANSTÅND AVSLAG Först när den nya planens genomförandetid har börjat gälla kan ansökningar avgöras. Byggnadsnämnden beslutar om anstånd om lov till dess gator och va slutbesiktigats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år ska ansökan avgöras utan dröjsmål. Pågående ärenden fullföljs enligt de riktlinjer som anges i översiktsplanen. Bygglov för kompletteringsåtgärder kan ges enligt de principer som tidigare tillämpats. PBL 9 kap 28 § 2 år 18 OKTOBER 2007 GENOMFÖRANDETID

14

15

16 Sammanfattning: förändringar • Vägstandard • Kommunalt vatten och avlopp • Byggrätter för permanentboende • Ev. styckningar (rättelse: minst 4000 kvm för styckning) • Allmän platsmark • Bevarad natur- och kulturmiljö

17 Kontaktpersoner i projektgruppen • Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt, projektledare, tel. 92 37 • Amalia Tjärnstig, exploateringsingenjör, gatukostnader, tel. 93 11 • Henrik Axelsson, bygglovshandläggare, tel. 98 53 • Martin Wallin, projekteringsingenjör, VA, tel. 92 96 • Roland Karlsson, projekteringsingenjör, gator, tel. 92 27 (ersätts av konsult) • Börje Buss, kart- och mätingenjör, tel. 94 69 08 57 82-

18 Frågor !

19


Ladda ner ppt "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8."

Liknande presentationer


Google-annonser