Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTA (lätt tryck avlopp)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTA (lätt tryck avlopp)"— Presentationens avskrift:

1 LTA (lätt tryck avlopp)
informationsmöte

2 Presentation Bertil Eriksson, chef VA-renhållning, Thomas Lagerwall, VA-ingenjör Mikael Öholm, VA-driftingenjör Kent Wiklund, planarkitekt (Brobänken) Björn Edén, exploateringsingenjör (Brobänken) Karl Hallgren, exploateringsingenjör (Nyfors) Peter Norelius, Skandinavisk Kommunalteknik AB

3 Agenda Allmän information om VA-verksamheten LTA i planprocessen
Hur fungerar LTA, teknik, installation och drift Frågestund

4 VA-verket HUVUDMAN VA-taxan Varför LTA ?

5 VA-verket (huvudman) Verksamheten i stor grad lagreglerad (Lag om allmänna vattentjänster, LAV 2006:412) Helt avgiftsfinansierade verksamhet Egen resultat- och balansräkning Överskott får disponeras och fonderas inom verksamheten till nödvändiga, större investeringar Överskott får inte transfereras till att understödja kommunal, skattefinansierad verksamhet

6 VA - verksamhetsområde

7 Vatten och Avlopp Renvatten – Inköp av Sthlm Vatten (Norsborg) Försåld volym = ca m3 per år Förbrukning ca m3/dygn Avlopp (spillvatten) – behandling, Sthlm Vatten Henriksdalsverket Avledda volymer = ca m3 per år Avloppsmängder ca m3/dygn

8 VA-taxa Renvatten – brukningsavgift 2014 23,18 kr/m3
VA-anläggningsavgift max kr 1. Servisavgift 2. Förbindelsepunkt 3. Lägenhetsavgift 4. Avgift baserat på tomtarea 50 kr/m2 (tak/max m2)

9 VA-taxa Lägre avgifter
Vid anläggande av färre ledningar (ex.vis om Dagvattenanslutning inte utförs) Utförande av LTA – reduktion kr

10 Var och varför använda LTA?
Där topografi och bebyggelsens lägen inte medger självfall Stora pumpningsbehov Undvika ledningsrätter och stora ingrepp i strand- zoner Benämns även LPS (Low Pressure Sewage) eller PSS (Pressure Sewerage System)

11 Figur 2. Skissen visar höjdskillnaden mellan huvudsystemet och lägsta spillvattenanordning i anslutande fastighet.

12 Självfallssystem

13 LTA = Lätt TryckAvlopp

14 Föreslagna placeringar

15 LTA i planprocessen Aktuella detaljplaner
LTA kommer att tillämpas i kommande förnyelseplaner: -Brobänken -Nyfors Extern projektering (WSP) - Tar fram förslag gällande pumpenhetens läge - Dimensionerar ledningsnätet

16 LTA i planprocessen Tidplan
Brobänken -Granskning, vår Laga kraft tidigast vintern 2014/ Anslutning av LTA, tidigast våren 2018 Nyfors - Förnärvarande under granskning - Laga kraft tidigast vintern 2014/ Anslutning av LTA, tidigast våren 2017 OBS, vid överklagande av detaljplan förskjuts tidplanen

17 LTA i planprocessen Bygglov
Anmälan krävs för anslutning till kommunalt VA - Fastighetsägaren ansöker hos bygglov - Bygglovsavgift, ca 1200 kr (2013) - Anmälan kan tidigast ske 2 år efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.

18 Installation av LTA Hur går det till och vad krävs av fastighetsägaren? Efter att Fastighetsägaren erlagt sin anläggningsavgift avropas LTA-stationen hos kommunen som en delleverans av två. Kommunen levererar till fastigheten vid första leverans: Pumpsump, Apparatskåp för el och larm anslutning och en backventil.

19 forts Installation av LTA
Fastighetsägaren ansluter LTA-stationen till huset med el och spillvatten ( OBS! inget dag- eller dränvatten ) och vidare fram till kommunens förbindelsepunkt för VA Vatten och avlopp förläggs oftast i samma schakt, med värme- kabel om det är en grund installation. När el och avlopp är anslutna avropas leverans 2, som om- fattar en färdigkontroll och installation av pumpen på plats med funktionskontroll av pump och larm.

20 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "LTA (lätt tryck avlopp)"

Liknande presentationer


Google-annonser