Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTA (lätt tryck avlopp) informationsmöte. Presentation  Bertil Eriksson, chef VA-renhållning, Thomas Lagerwall, VA-ingenjör Mikael Öholm, VA-driftingenjör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTA (lätt tryck avlopp) informationsmöte. Presentation  Bertil Eriksson, chef VA-renhållning, Thomas Lagerwall, VA-ingenjör Mikael Öholm, VA-driftingenjör."— Presentationens avskrift:

1 LTA (lätt tryck avlopp) informationsmöte

2 Presentation  Bertil Eriksson, chef VA-renhållning, Thomas Lagerwall, VA-ingenjör Mikael Öholm, VA-driftingenjör  Kent Wiklund, planarkitekt (Brobänken) Björn Edén, exploateringsingenjör (Brobänken) Karl Hallgren, exploateringsingenjör (Nyfors)  Peter Norelius, Skandinavisk Kommunalteknik AB

3 Agenda  Allmän information om VA-verksamheten  LTA i planprocessen  Hur fungerar LTA, teknik, installation och drift  Frågestund

4 VA-verket  HUVUDMAN  VA-taxan  Varför LTA ?

5 VA-verket (huvudman) Verksamheten i stor grad lagreglerad (Lag om allmänna vattentjänster, LAV 2006:412) Helt avgiftsfinansierade verksamhet Egen resultat- och balansräkning Överskott får disponeras och fonderas inom verksamheten till nödvändiga, större investeringar Överskott får inte transfereras till att understödja kommunal, skattefinansierad verksamhet

6 VA - verksamhetsområde

7 Vatten och Avlopp Renvatten – Inköp av Sthlm Vatten (Norsborg) Försåld volym = ca 2 500 000 m 3 per år Förbrukning ca 7 000 m 3 /dygn Avlopp (spillvatten) – behandling, Sthlm Vatten Henriksdalsverket Avledda volymer = ca 4 000 000 m 3 per år Avloppsmängder ca 8 000 m 3 /dygn

8 VA-taxa Renvatten – brukningsavgift 2014 23,18 kr/m 3 VA-anläggningsavgift 2014 max 300 000 kr 1. Servisavgift52 500 2. Förbindelsepunkt52 500 3. Lägenhetsavgift45 000 4. Avgift baserat på tomtarea 50 kr/m 2 (tak/max 3 000 m 2 )

9 VA-taxa Lägre avgifter Vid anläggande av färre ledningar (ex.vis om Dagvattenanslutning inte utförs) Utförande av LTA – reduktion 10 125 kr

10 Var och varför använda LTA? Där topografi och bebyggelsens lägen inte medger självfall Stora pumpningsbehov Undvika ledningsrätter och stora ingrepp i strand- zoner Benämns även LPS (Low Pressure Sewage) eller PSS (Pressure Sewerage System)

11 Figur 2. Skissen visar höjdskillnaden mellan huvudsystemet och lägsta spillvattenanordning i anslutande fastighet.

12 Självfallssystem

13 LTA = Lätt TryckAvlopp

14 Föreslagna placeringar

15 LTA i planprocessen Aktuella detaljplaner  LTA kommer att tillämpas i kommande förnyelseplaner: -Brobänken -Nyfors  Extern projektering (WSP) - Tar fram förslag gällande pumpenhetens läge - Dimensionerar ledningsnätet

16 LTA i planprocessen Tidplan  Brobänken -Granskning, vår 2014 - Laga kraft tidigast vintern 2014/2015 - Anslutning av LTA, tidigast våren 2018  Nyfors - Förnärvarande under granskning - Laga kraft tidigast vintern 2014/2015 - Anslutning av LTA, tidigast våren 2017  OBS, vid överklagande av detaljplan förskjuts tidplanen

17 LTA i planprocessen Bygglov  Anmälan krävs för anslutning till kommunalt VA - Fastighetsägaren ansöker hos bygglov - Bygglovsavgift, ca 1200 kr (2013) - Anmälan kan tidigast ske 2 år efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.

18 Installation av LTA Hur går det till och vad krävs av fastighetsägaren?  Efter att Fastighetsägaren erlagt sin anläggningsavgift avropas LTA-stationen hos kommunen som en delleverans av två.  Kommunen levererar till fastigheten vid första leverans: Pumpsump, Apparatskåp för el och larm anslutning och en backventil.

19 forts Installation av LTA  Fastighetsägaren ansluter LTA-stationen till huset med el och spillvatten ( OBS! inget dag- eller dränvatten ) och vidare fram till kommunens förbindelsepunkt för VA  Vatten och avlopp förläggs oftast i samma schakt, med värme- kabel om det är en grund installation.  När el och avlopp är anslutna avropas leverans 2, som om- fattar en färdigkontroll och installation av pumpen på plats med funktionskontroll av pump och larm.

20 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "LTA (lätt tryck avlopp) informationsmöte. Presentation  Bertil Eriksson, chef VA-renhållning, Thomas Lagerwall, VA-ingenjör Mikael Öholm, VA-driftingenjör."

Liknande presentationer


Google-annonser