Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MKB Miljökonsekvensbeskrivning. Vad är en MKB? Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MKB Miljökonsekvensbeskrivning. Vad är en MKB? Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva."— Presentationens avskrift:

1 MKB Miljökonsekvensbeskrivning

2 Vad är en MKB?

3 Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra

4 Vad är en MKB? Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra • på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö

5 Vad är en MKB? Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra • på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö • hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

6 Vad är en MKB? Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra • på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö • hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt • hushållning med material, råvaror och energi

7 Vad är en MKB? Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra • på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö • hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt • hushållning med material, råvaror och energi • samlad bedömning

8 Vad är en MKB?

9 • Ett dokument

10 Vad är en MKB? • Ett dokument • En process

11 När ska en MKB göras?

12 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag • Skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap.

13 När ska en MKB göras? 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag • Skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. ….. 9 kap: •Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus,…

14 Samråd

15 4 § Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samråda: •länsstyrelsen, •tillsynsmyndigheten • enskilda som kan antas bli särskilt berörda •övriga statliga myndigheter •kommuner •allmänhet •organisationer

16 Samråd I god tid och i behövlig omfattning

17 Samråd I god tid och i behövlig omfattning Information ut

18 Samråd I god tid och i behövlig omfattning Information Kunskap, lokalkännedom

19 Vad ska MKB innehålla?

20 • Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning

21 Vad ska MKB innehålla? • Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning • Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar

22 Vad ska MKB innehålla? • Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning • Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar • Bedöma inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten

23 Vad ska MKB innehålla? • Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning • Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar • Bedöma inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten • Alternativa utformningar, alternativa lokaliseringar. Motivering

24 Vad ska MKB innehålla? • Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning • Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar • Bedöma inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten • Alternativa utformningar, alternativa lokaliseringar. Motivering • ”0-alternativ”

25 Färdig MKB

26 Färdig MKB Godkänns av länsstyrelsen

27 Färdig MKB Godkänns av länsstyrelsen Tillståndsansökan

28 MKB för Markbygden Etapp 2 •Icke-teknisk sammanfattning •Läsanvisning 1.Inledning 2.Områdesbeskrivning 3.Beskrivning av vindkraftparken, Markbygden Etapp 2 4.Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 5.Uppfyllelse av miljömål (nationella, regionala, lokala) 6.Alternativa lokaliseringar, alternativ utformning och nollalternativ 7.Samråd 8.Referenser

29 1Inledning 1.1 Bakgrund 1.2Bolaget Markbygden Vind 1.3Samhällets framtida energianvändning 1.4Markbygdens vindkraftpark 1.5Tillståndsprocessen

30 2Områdesbeskrivning 2.1Markbygden idag 2.2Riksintressen 2.3Naturreservat och Natura 2000-områden 2.4Kommunala, regionala planer 2.5Infrastruktur 2.6Landskapsbild 2.7Rennäring 2.8Geologi 2.9Naturmiljö 2.10Kulturmiljö 2.11Friluftsliv och turism

31 3Markbygdens vindkraftpark, etapp 1 3.1 Parklayout 3.2 Vindklimatet 3.3Vindkraftverk 3.4Fundament 3.5 Uppställningsplatser 3.6 Vägar 3.7 Elnät 3.8Fiber/ IT 3.9Materialbehov 3.10Transporter 3.11Service och underhåll 3.12 Avveckling och återställning 3.13 Kringanläggningar 3.14 Investeringar utanför Markbygdens vindkraftpark 3.15 Tidplan

32 4Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 4.1Metodik 4.2Hänsynsytan, en generell anpassningsåtgärd 4.3Konsekvenser för landskapsbilden 4.4Hindermarkering 4.5Skuggning och reflexer 4.6Ljud 4.7Naturvärden 4.8Fågelfauna 4.9Rennäring 4.10Kulturmiljö 4.11Friluftsliv 4.12Olycksrisker 4.13Elektromagnetiska fält 4.14Utsläpp till luft 4.15Utsläpp till vatten 4.16Övrig mark- och vattenanvändning 4.17Projektets påverkan på hälsan 4.18Sociala konsekvenser 4.19Konsekvenser i byggskedet 4.20Särskilt känsliga områden 4.21Sammanfattning av åtaganden

33 5Uppfyllelse av mål 5.1Nationella och regionala miljökvalitetsmål 5.2Miljökvalitetsnormer 6Alternativa lokaliseringar, alternativ utformning och nollalternativ 6.1Alternativa lokaliseringar 6.2Alternativ utformning 6.3Nollalternativ 7Samråd 8Referenser

34 Tack!


Ladda ner ppt "MKB Miljökonsekvensbeskrivning. Vad är en MKB? Miljöbalken 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva."

Liknande presentationer


Google-annonser