Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsens uppdrag transporter och miljö Verka för att nationella mål får genomslag i länet… helhetsperspektiv, sektorsövergripande, samordna olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsens uppdrag transporter och miljö Verka för att nationella mål får genomslag i länet… helhetsperspektiv, sektorsövergripande, samordna olika."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsens uppdrag transporter och miljö Verka för att nationella mål får genomslag i länet… helhetsperspektiv, sektorsövergripande, samordna olika samhällsintressen och statliga insatser. (Instruktion) Miljömålsuppdraget (sen 1998) Energi- och klimatuppdraget (sen 2008) – Pilotlänsuppdrag (2010-2013) – Färdplan 2050 (rapporteras mars 2012) - Klimatanpassning Samhällsplanering: yttranden över väg- och järnvägsplaner och PBL-planer, tillhandahålla underlagsmaterial, vägledning och stöd kommuner och region Annat: Miljötillsyn och prövning, luftövervakning, regionala serviceprogram, näringslivsutvecklingsprojekt…

2 Region Dalarnas uppdrag… Dalastrategin: ”utarbeta program för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter” Länstransportplanering: ”besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur” Direktiv 2008: ”Kommunikationer med utgångspunkt från resenärers, företags och samhällets behov, som samtidigt är förenliga med klimat- och miljökvalitetsmål, är i fokus.” Planen 2010-2021 2,1 miljarder varav 983 miljoner från LTP - steg 1 påverkan 1 milj per år kopplad strategi miljöanpassade transport - Mora steg 1-3 180 milj. (22 milj. LTP) - Dalabanan 810 milj. (116 milj. LTP) - Gång och cykel 70 milj. - Kollektivtrafik 113 milj. (58 milj. LTP)

3 Region Dalarnas uppdrag… Ny region transportplan 2015 - Fyrstegsprincipen - Miljöbedömning Kollektivtrafikmyndighet från 2012 - ny trafikupphandling 1 juli 2014 - Kollektivtrafikprogram klart i sommar remiss - En fråga hur får vi fler att åka kollektivt! Projekt - Bl.a. fjällpaketet

4 Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle. Miljömålssystemet – för samarbete på flera nivåer Regionalt Länsstyrelsen ska verka för att miljömålen nås och följer upp målen Lokala miljömål kommunernas miljöarbete Näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet har avgörande betydelse för att målen ska nås.

5 »Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.« Riksdagsbeslut 1999 & 2010 Generationsmålet

6 Att miljöpolitiken (2020) ska inriktas mot att: 1. Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 2. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 3. Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 4. Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 5. En god hushållning sker med naturresurserna. 6. Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. 7. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. Generationsmålets innebörd

7 Förslag preciseringar miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö: Hållbar bebyggelsestruktur: …både vid nylokalisering … och användning.. -Alla kommuner har en aktuell … översiktsplan som innehåller strategier för en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur - På den regionala nivån finns kunskapsunderlag för detta… Infrastruktur: …integreras i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering. Lokalisering och utformning avpassas för att minska resurs- och energianvändningen samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn tas till natur- och kulturmiljö och estetik samt människors hälsa och säkerhet. Miljöanpassade transporter: Miljöanpassade och energieffektiva kollektivtrafiksystem är tillgängliga och av god kvalitet och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi Exempel på nya miljömål för transporter

8 Dalarnas miljömål revideras 2012 Ett nytt regionalt åtgärdsprogram Föra ut nya nationella mål och vid behov anpassa Miljödimensionen i Dalastrategin Tas fram genom dialoger med 12 sektorer, Region Dalarna, kommuner m.fl. Nya Dalarnas miljömål fastställs vid årsskiftet 2012/2013 Transporter en av sektorerna


Ladda ner ppt "Länsstyrelsens uppdrag transporter och miljö Verka för att nationella mål får genomslag i länet… helhetsperspektiv, sektorsövergripande, samordna olika."

Liknande presentationer


Google-annonser