Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-25 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-25 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson."— Presentationens avskrift:

1 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson

2 Ett hållbart Blekinge, remiss Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle.

3 Ny miljömålsstruktur!  Ett övergripande generationsmål  Miljökvalitetsmål med preciseringar  Etappmål Ett hållbart Blekinge, remiss

4 Ett hållbart Blekinge, remiss Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmål

5 Generationsmålet innebär att:  ekosystemen är på väg att återhämta sig  den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras  människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan  kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen

6 Generationsmålet innebär att:  en god hushållning sker med naturresurserna  andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv  konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt Ett hållbart Blekinge, remiss

7 Ett hållbart Blekinge, remiss De 16 miljökvalitetsmålen 8. Levande sjöar och vattendrag 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 15. God bebyggd miljö 7. Ingen övergödning 6. Säker strålmiljö 5. skyddande ozonskikt 4. Giftfri miljö 11. Myllrande våtmarker 9. Grundvatten av god kvalitet 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlings- landskap 16. Ett rikt växt- och djurliv 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 14. Storslagen fjällmiljö

8 Nya Preciseringar och etappmål Syftet med preciseringar  Förtydliga och beskriva innebörden av miljökvalitetsmålen  Ska ange ett miljötillstånd  Vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen  Vägledande för allas miljöarbete Ett hållbart Blekinge, remiss Beslutades av regeringen den 26 april 2012

9 Etappmål Luftföroreningar: Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa. Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten. Luftföroreningar från småskalig vedeldning. Ett hållbart Blekinge, remiss

10 Vad innebär detta för Blekinge? Revidering av regionala miljömål Revidering av lokala miljömål Ett hållbart Blekinge, remiss

11 Ny bedömningsgrund I uppföljningen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före Ett hållbart Blekinge, remiss

12 Bedömning av miljömålen i Blekinge 2011 Ett hållbart Blekinge, remiss

13 Fler insatser behövs för att nå målen! Miljömålen är allas ansvar! Näringsliv, organisationer och allmänheten har avgörande betydelse för att målen ska nås. Ett stöd i miljöarbetet är det regionala åtgärdsprogrammet. Ett hållbart Blekinge, remiss

14 Ett hållbart Blekinge Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Ett hållbart Blekinge, remiss

15 Syfte  Vägledning för strategiskt utvecklingsarbete  Stöd för att prioritera åtgärder  Konkretisera och utvärdera det miljöarbete som genomförs Ett hållbart Blekinge, remiss

16  Biologisk mångfald  Frisk vatten  Hållbar bebyggelseutveckling  Mindre gift på drift  Skog och odlingslandskap  Mindre klimatpåverkan – energi och transporter Temaområden Ett hållbart Blekinge, remiss Åtgärdsprogrammet löper över åren åtgärder har föreslagits inom fem temaområden :

17 Exempel Ett hållbart Blekinge, remiss

18 Genomförande  Länsstyrelsen upprättar en årlig verksamhetsplan baserad på uppgifter från kommuner.  Ansvariga aktörer rapporterar till Länsstyrelsen vilka åtgärder som genomförts under föregående år.  Länsstyrelsen gör en uppföljning och utvärdering av åtgärdsarbetet varje år. Ett hållbart Blekinge, remiss

19 Landstingets synpunkter på remissen Lägg till åtgärder inom följande områden; Läkemedel och miljö Hälsoaspekter och miljömedicinska aspekter Hållbar upphandling Kompetensutveckling och samverkan

20 Här finns mer information om miljömålen  Länsstyrelsens webbplats  Miljömålsportalen Ett hållbart Blekinge, remiss


Ladda ner ppt "2014-11-25 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson."

Liknande presentationer


Google-annonser