Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-25 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-25 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-25 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson

2 2014-11-25 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 2 Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle.

3 2014-11-25 Ny miljömålsstruktur!  Ett övergripande generationsmål  Miljökvalitetsmål med preciseringar  Etappmål Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 3

4 2014-11-25 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 4 Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmål

5 2014-11-25 12 5 Generationsmålet innebär att:  ekosystemen är på väg att återhämta sig  den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras  människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan  kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen

6 2014-11-25 Generationsmålet innebär att:  en god hushållning sker med naturresurserna  andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv  konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 6

7 2014-11-25 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 7 De 16 miljökvalitetsmålen 8. Levande sjöar och vattendrag 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 15. God bebyggd miljö 7. Ingen övergödning 6. Säker strålmiljö 5. skyddande ozonskikt 4. Giftfri miljö 11. Myllrande våtmarker 9. Grundvatten av god kvalitet 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlings- landskap 16. Ett rikt växt- och djurliv 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 14. Storslagen fjällmiljö

8 2014-11-25 Nya Preciseringar och etappmål Syftet med preciseringar  Förtydliga och beskriva innebörden av miljökvalitetsmålen  Ska ange ett miljötillstånd  Vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen  Vägledande för allas miljöarbete Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 8 Beslutades av regeringen den 26 april 2012

9 2014-11-25 Etappmål Luftföroreningar: Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa. Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten. Luftföroreningar från småskalig vedeldning. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 9

10 2014-11-25 Vad innebär detta för Blekinge? Revidering av regionala miljömål Revidering av lokala miljömål Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 10

11 2014-11-25 Ny bedömningsgrund I uppföljningen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 11

12 2014-11-25 Bedömning av miljömålen i Blekinge 2011 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 12

13 2014-11-25 Fler insatser behövs för att nå målen! Miljömålen är allas ansvar! Näringsliv, organisationer och allmänheten har avgörande betydelse för att målen ska nås. Ett stöd i miljöarbetet är det regionala åtgärdsprogrammet. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 13

14 2014-11-25 Ett hållbart Blekinge Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 14

15 2014-11-25 Syfte  Vägledning för strategiskt utvecklingsarbete  Stöd för att prioritera åtgärder  Konkretisera och utvärdera det miljöarbete som genomförs Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 15

16 2014-11-25  Biologisk mångfald  Frisk vatten  Hållbar bebyggelseutveckling  Mindre gift på drift  Skog och odlingslandskap  Mindre klimatpåverkan – energi och transporter Temaområden Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 16 Åtgärdsprogrammet löper över åren 2013-2016 55 åtgärder har föreslagits inom fem temaområden :

17 2014-11-25 Exempel Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 17

18 2014-11-25 Genomförande  Länsstyrelsen upprättar en årlig verksamhetsplan baserad på uppgifter från kommuner.  Ansvariga aktörer rapporterar till Länsstyrelsen vilka åtgärder som genomförts under föregående år.  Länsstyrelsen gör en uppföljning och utvärdering av åtgärdsarbetet varje år. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 18

19 2014-11-25 Landstingets synpunkter på remissen Lägg till åtgärder inom följande områden; Läkemedel och miljö Hälsoaspekter och miljömedicinska aspekter Hållbar upphandling Kompetensutveckling och samverkan

20 2014-11-25 Här finns mer information om miljömålen  Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/blekinge  Miljömålsportalen www.miljömål.se Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 20


Ladda ner ppt "2014-11-25 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson."

Liknande presentationer


Google-annonser