Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Shahad Majeed & Jorceline Ebwa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Shahad Majeed & Jorceline Ebwa"— Presentationens avskrift:

1 Shahad Majeed & Jorceline Ebwa
Miljöförgiftning Shahad Majeed & Jorceline Ebwa

2 Miljökvalitetsmålen i EU
Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning God bebyggd miljö Ett rikt växt och djurliv Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kavlitet Hav i balans, samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö

3 Generationsmål: vägledning för att kunna uppnå målen
Det krävs ekosystem som hunnit återhämta sig. Säkrade ekosystems tjänster. En god hushållning sker med naturresurserna. Den biologiska mångfalden, naturen och kulturmiljö ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. Miljöns positiva inverkan på människors hälsa ska främjas. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

4 Hur miljökvalitetsmålen följs i Sverige
Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att målen följs. Några verksamhetsutövare har ett visst ansvar för miljömålen. Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap om sin miljöpåverkan och självmant utföra rimliga åtgärder för att begränsa verksamhetens hälso- och miljöopåverkan. Miljökvalitetsmålen ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, ger tillstånd till att driva anläggningar.

5 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram är ett övergripande planeringsinstrument som ska ligga till grund för de beslut kommuner och myndigheter behöver fatta för att miljökvalitetsnormer ska kunna följas. Syftet med åtgärdsprogrammet är att finna kostnadseffektiva och de i övrigt mest lämpade åtgärderna och styrmedel så att miljökvalitetsnormer följs. När en miljökvalitetsnorm inte följs finns det ett behov av att minska utsläppen från en mängd olika utsläppskällor. Ett helhetsperspektiv behövs då för att kunna avgöra vilka källor som mest påverkar förutsättningarna att följa normen och hur utsläppen ska begränsas.

6 Åtgärdsprogrammet omfattar:
Olika typer av styrmedel Fysiska åtgärder Byggande av nya anläggningar Informationsinsatser Riktlinjer vid planering Hur andra regelverk ska tillämpas eller ändras inom relevanta områden De åtgärder som behöver vidtas, av vem och när de behöver vara genomförda De källor som orsakar problemen Åtgärdernas bedömda effekter

7 Statistik och Forskning
Forskning visar att luftföroreningar orsakar cirka tidiga dödsfall årligen i Sverige. Exponeringen för luftföroreningar medför 600 ungdomar växter upp med nedsatt lungfunktion. Det medför också att personer får lungcaner Luftföroreningar bidrar till klimatpåverkan. Det gör att glaciärer smälter snabbare . Men däremot så hjälper statistik och forskning att hålla reda på våra utsläpp. Vilket kan göra att vi begränsar utsläppen, nationellt och internationellt. FN: s luftvårdskonventionen (CLRTAP) sammanställer Sverige varje år data om utsläppen av luftföroreningar.

8 Vem gör vad? Inom EU Internationellt samarbete: IUCN, internationella naturvårdsunionen, är en organstation. Den har 140 länder, blad dessa är 82 stater, 111 statliga myndigheter och över 800 frivilligorganstationer. Genom projekter arbetar IUCN med att tillämpa hållbar skötsel av ekosystem. De tycker att det är det enda sättet för att skapa en hållbar försörjning för de människor som är beroende av naturresurserna. IUCN är aktivt involverad i att återskapa ekosystem och förbättra människors levnadsförhållanden, ekonomi och samhällen.

9 Vem gör vad? Sverige Naturvårdsverket: samordnar uppföljning, information och tillämplig av samhällsekonomiska konsekvensanalyser inom miljömålssystemet. Organstationen bidrar till att förbättra miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa en drivkraft i arbetet inom EU och internationellt. De redovisar varje år en uppföljning och bedömning av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen till regeringen.

10 FRANKRIKE I Frankrike följs inte miljökvalitetsmålen ordentligt.
Frankrike tillhör de sämsta i klassen inom EU när det gäller luftföroreningar, användning av bekämpningsmedel och satsning på förnyelsebar energi. 13 mars drabbade Frankrike av luftförorening som orsakades av disel partiklar. Det fick många människor att stanna hemma pga. Föroreningar. Varje år dör mer än personer i Frankrike pga. Luftföroreningar.

11 Hälsorisker vid dålig luftkvalitet
Astma, kroniskt bronkit Långsiktig minskning av lungkapacitet hos barn Kardiovaskulära händelser Vuxna kan få lungcancer Den orsakar allergiska reaktioner eller astma Båda barn och vuxna drabbas av det Man kan få inflammatoriska manifestationer i luftvägarna

12 Åtgärder, minskning av luftföroreningar
Staten lägger förslag på att: begränsa den maximala hastigheten på motorvägen till 110km/h . Det är förbjudet att använda gas-spisen eller elda upp tillsatsvärme hemma. Det är också förbjudet att bränna grönt avfall.

13 Hälsovårdsmyndigheten (OMS) rekommenderar:
Minska hastigheten på motorvägar och landsvägar. Inte bränna grönt avfall Minska användning av dieselfordon Hälsovårdsmyndigheten (OMS) rekommenderar: Organstationen rekommenderar att: använda kommunal transport Använda låga utsläpp fordon Man kan använda cykel eller promenad

14 Hälsovårdsmyndigheten rekommenderar…… om symtomen känns.
Undvika att gå ut tidigt på morgonen och sent på eftermiddag Undvika att finnas nära motorvägarna Man ska minska ansträngande aktiviteter om symtomen uppstår (trötthet, halsont, nästäppa, hosta, andnöd, väsande andning, hjärtklappning) Kontakta läkare eller apotekspersonal vid obehaglig känsla

15 Källor http://miljömål.se/sv/Miljomalen/Uppfoljning/
och-luft/Luft/Utslapp/ miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/


Ladda ner ppt "Shahad Majeed & Jorceline Ebwa"

Liknande presentationer


Google-annonser