Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömål och klimatstrategi - styrmedel för regional och lokal förändring Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömål och klimatstrategi - styrmedel för regional och lokal förändring Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten."— Presentationens avskrift:

1 Miljömål och klimatstrategi - styrmedel för regional och lokal förändring Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

2 Presentation 1. Miljömålssystemet- vad innebär det? 2. Klimat- och energistrategi och handlingsplan och åtgärdsprogram för miljömålen - viktiga verktyg för omställning

3 1. Sveriges miljömål STRÖMNÄS, VILHELMINA KOMMUN Sveriges riksdag beslutade 1999 om 16 miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle.

4 ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” I ETT FÄGELTORN NÄRA DIG Generationsmål Copyright: Camilla Stenlund

5 Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

6 Hur mår miljön i Västerbottens län? Frisk luft Skyddande ozonskikt Ingen övergödning Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Säker strålmiljö Grundvatten av god kvalitet

7 Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning Giftfri miljö Levande sjöar och vattendrag Hav i balans och levande skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt-och djurliv Hur mår miljön i Västerbottens län?

8 Exempel på miljökvalitetsmål: Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. I Västerbottens läns sjöar ska den biologiska mångfalden säkerställas genom att skydda, återställa eller återskapa viktiga och variationsrika livsmiljöer. RESTAURERING AV HÖRNÅN

9 "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." VÄSTRA ESPLANADEN, UMEÅ Frisk luft

10 Klimatvisionen Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050. KLIMATPROPOSITIONEN 2009 Länsstyrelsens vision: Västerbottens län ska vara det hållbaraste länet 2020 KLIMAT-OCH ENERGISTRATEGI FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN 2012 Begränsad klimatpåverkan

11 Nationella mål gäller även regionalt Till 2020 är målen för klimat-och energipolitiken: Minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn Energieffektiviteten ska öka med 20 procent Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska ha reducerats med 40 procent i jämförelse med 1990 Planeringsram för vindkraft om 30 TWh vindel till 2020 Till 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

12 2. Miljömålssystemet – samarbete på flera nivåer Näringsliv, intresse- organisationer och allmänhet har avgörande betydelse för att målen ska nås. Nationella miljökvalitetsmål sju huvudansvariga myndigheter Andra myndigheter med ansvar i miljömålssystemet Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner Nationella miljökvalitetsmål åtta huvudansvariga myndigheter, Naturvårdsverket har ett samordningsansvar. Andra myndigheter med ansvar i miljömålssystemet Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner

13 RESTAURERING AV HÖRNÅN 3.Klimat-och energistrategi och åtgärdsprogram för miljömålen

14 AVSÄTT MEDEL Miljömål- LOKALT, REGIONALT, NATIONELLT GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UPP- FÖLJNING UTVÄRDERING Hur når vi målen? STYRMEDEL, STRATEGIER, PROGRAM www.miljomal.se

15 Klimat- och energistrategin ger de stora dragen: Hållbaraste länet år 2020 Minskade utsläpp av klimatgaser Ökad andel energieffek- tivisering Ökad andel förnybar energi Anpassning till ett förändrat klimat Handlingsplan med åtgärder 2013

16 Åtgärdsprogram blir webbplats Hållbara Västerbotten

17 Kan lyfta miljöarbetet i din organisation på ett enkelt sätt Goodwill! Visa medborgarna att vi är med! Lyfta det som din organisation är bra på! Enkelt att lyfta fram åtgärderna i annat sammanhang och visa på en handlingsplan Stärka samarbetet med hållbar utveckling i länet och medverka till att vi får nationella satsningar i din kommun? Åtgärderna kopplar till miljömålen- ”smartlat” när det gäller att ta fram egna hållbarhets åtgärder? Fördelar med att delta i Hållbara Västerbotten

18 ”Löfte” för Hållbara Västerbotten Generella åtgärder som många olika aktörer kan ställa sig bakom Teckna ett löfte som innehåller åtgärder från åtgärdsprogrammet! För framtidens västerbottning! Inte för Länsstyrelsen, Region Västerbotten eller Landstinget som står bakom webbplatsen. Frivillighet är temat! Alla behöver inte lova allt! Löftet lämnas på en webbplats där man årligen själv följer upp hur det går. Redan nu många positiva kommuner! Genomförs senast 2015.

19 -Miljömålen och att utveckla Västerbotten till ett hållbart län är allas ansvar. -Företag och kommunerna är avgörande för att nå miljömålen. Näringsliv och myndigheter kan tillsammans skapa nätverk och forum för dialoger och vidta åtgärder. På så sätt kan miljöfrågorna drivas framåt. -Åtgärdsprogram och strategier och planer är gemensamt framtagna program där vi har tagit fram det som är viktigast för oss för att nå en hållbar utveckling i Västerbotten. - Det är dessutom en framgångsfaktor ! – låg energianvändning, socialt fungerande samhällen, en god naturresurshushållning, bevarande av natur och kulturmiljöer – lockar hit och får människor att stanna kvar i Västerbotten. Allas ansvar och möjlighet


Ladda ner ppt "Miljömål och klimatstrategi - styrmedel för regional och lokal förändring Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser