Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fossilbränslefri region

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fossilbränslefri region"— Presentationens avskrift:

1 Fossilbränslefri region

2 Fossilbränslefri region
Handlingsprogram Fem övergripande mål Energi och miljö som tillväxtfaktor! Fler jobb och mer export. Fossilbränslefritt inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län Vindkraft ska utgöra en betydande del i arbetet för en fossilbränslefri region Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi. Effektivare energianvändning - Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt

3 Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009
Fyra klimatmål för år 2010 Utsläppen av fossil koldioxid är minst 15% lägre jämfört med år 1990 = högst 4,4 ton per person Utsläppen av fossil koldioxid från transporter är minst 20 procent lägre jämfört med år 1995 Samhällsbetalda resor är förnybara till minst 40% Alla bilar som köps eller leasas av offentlig sektor är miljöbilar

4 Fossilbränslefri region
Handlingsprogram Fyra klimatmål för år 2020 Utsläppen av fossil koldioxid är minst 50% lägre jämfört med år 1990 Energianvändningen i bostäder och lokaler är 20% mindre i förhållande till användningen 1995 Inga fossila bränslen används för uppvärmning. Länets produktion av förnyelsebar el är minst lika stor som konsumtionen av el Alla samhällsbetalda resor genomförs med miljöfordon och/eller förnyelsebara drivmedel År 1990 producerades 4,6 TWh av länets energi med fossila bränslen, hälften var bensin och diesel och resten var till största delen eldningsolja. Om vi år 2020 byter ut eldningsoljan mot fossilfria alternativ, samtidigt som utsläppen från trafiken minskar med 20% ( ), motsvarar detta 2,4 TWh minskad användning av fossil energi. Detta innebär en minskning med ca 50% jämfört med år Ytterligare reduktion av utsläppen från transportsektorn ger utrymme för oljeanvändning i motsvarande grad.

5 Fossilbränslefri region
Handlingsprogram Strategi Kalmar län ska KONVERTERA från fossil energi till förnybar sådan EFFEKTIVISERA energianvändningen i alla led och sektorer PRODUCERA förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle. PROFILERA regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt

6 Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009
Omställningstakten skall öka genom ett samlat agerande i de frågor kommuner och landsting äger själva (fordon, transporter, fastigheter, energiproduktion) ett utökat samarbete med de övriga aktörer från såväl den privata sektorn som offentlig sektor och högskola och universitet att erbjuda på nationell nivån och på EU-nivå en demonstrationsmodell i fullskala – ett ”full scale laboratory”.

7 Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009
Strategin är uppdelad i tidssteg enligt följande: Steg 1 - det korta perspektivet (nutid – ca 2010) med fokus på transporter, vindkraft, energieffektivisering och konvertering av förnyelsebar energi. Dessutom förberedelser för nästa steg. Steg 2 - det medellånga perspektivet (följande decennium) med fokus på produktion av förnyelsebara bränslen och utbyggnad av solvärme och solel. Steg 3 - det långa perspektivet (ca år 2030) med fokus på det fossilbränslefria samhället

8 Fossilbränslefri region
Handlingsprogram Klimatkommission Kalmar län - Slutrapport, dec 2007 Område Strategisk åtgärd/utmaning Hållbara persontransporter Regional transportplanering Miljöfordon och tankställen ”Vindeldrivna” fordon, regionalt GC-nät Pendlarstationer Hållbara godstransporter Effektiva transporter på väg Gods på järnväg Produktion av förnybar energi Optimal biogasproduktion Vindkraft Skogsbaserade fordonsbränslen Affärsutveckling Forskning-utveckling-demo Industrigrupp vindkraft

9 Fossilbränslefri region
Handlingsprogram Klimatkommission Kalmar län - Slutrapport, dec 2007 forts Område Strategisk åtgärd/utmaning Effektiv energianvändning Energisnåla fastigheter, passiva hus Energieffektiva företag, kraftvärme Offentlig sektor går före Uthålliga kommuner Den enskilde länsbon Klimatkampanj Samverkan med andra Offensiv nationell politik Nationell referensgrupp Profilering Klimatforum 2009, solfångare, offentliga tak

10 Koldioxidutsläpp från fossila bränslen Kalmar län 2003
Energibalans Kalmar län 2003

11 Fossila bränslen per samhällssektor
Energibalans Kalmar län 2004

12 EU 2020 är redan här!


Ladda ner ppt "Fossilbränslefri region"

Liknande presentationer


Google-annonser