Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fossilbränslefri region. Fem övergripande mål Energi och miljö som tillväxtfaktor! Fler jobb och mer export. Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fossilbränslefri region. Fem övergripande mål Energi och miljö som tillväxtfaktor! Fler jobb och mer export. Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp."— Presentationens avskrift:

1 Fossilbränslefri region

2 Fem övergripande mål Energi och miljö som tillväxtfaktor! Fler jobb och mer export. Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län Vindkraft ska utgöra en betydande del i arbetet för en fossilbränslefri region Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi. Effektivare energianvändning - Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009

3 Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009 Fyra klimatmål för år 2010 Utsläppen av fossil koldioxid är minst 15% lägre jämfört med år 1990 = högst 4,4 ton per person Utsläppen av fossil koldioxid från transporter är minst 20 procent lägre jämfört med år 1995 Samhällsbetalda resor är förnybara till minst 40% Alla bilar som köps eller leasas av offentlig sektor är miljöbilar

4 Fyra klimatmål för år 2020 Utsläppen av fossil koldioxid är minst 50% lägre jämfört med år 1990 Energianvändningen i bostäder och lokaler är 20% mindre i förhållande till användningen 1995 Inga fossila bränslen används för uppvärmning. Länets produktion av förnyelsebar el är minst lika stor som konsumtionen av el Alla samhällsbetalda resor genomförs med miljöfordon och/eller förnyelsebara drivmedel År 1990 producerades 4,6 TWh av länets energi med fossila bränslen, hälften var bensin och diesel och resten var till största delen eldningsolja. Om vi år 2020 byter ut eldningsoljan mot fossilfria alternativ, samtidigt som utsläppen från trafiken minskar med 20% (1995- 2010), motsvarar detta 2,4 TWh minskad användning av fossil energi. Detta innebär en minskning med ca 50% jämfört med år 1990. Ytterligare reduktion av utsläppen från transportsektorn ger utrymme för oljeanvändning i motsvarande grad. Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009

5 Strategi Kalmar län ska KONVERTERA från fossil energi till förnybar sådan EFFEKTIVISERA energianvändningen i alla led och sektorer PRODUCERA förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle. PROFILERA regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009

6 Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009 Omställningstakten skall öka genom ett samlat agerande i de frågor kommuner och landsting äger själva (fordon, transporter, fastigheter, energiproduktion) ett utökat samarbete med de övriga aktörer från såväl den privata sektorn som offentlig sektor och högskola och universitet att erbjuda på nationell nivån och på EU-nivå en demonstrationsmodell i fullskala – ett ”full scale laboratory”.

7 Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009 Strategin är uppdelad i tidssteg enligt följande: Steg 1 - det korta perspektivet (nutid – ca 2010) med fokus på transporter, vindkraft, energieffektivisering och konvertering av förnyelsebar energi. Dessutom förberedelser för nästa steg. Steg 2 - det medellånga perspektivet (följande decennium) med fokus på produktion av förnyelsebara bränslen och utbyggnad av solvärme och solel. Steg 3 - det långa perspektivet (ca år 2030) med fokus på det fossilbränslefria samhället

8 Klimatkommission Kalmar län - Slutrapport, dec 2007 OmrådeStrategisk åtgärd/utmaning Hållbara persontransporterRegional transportplanering Miljöfordon och tankställen ”Vindeldrivna” fordon, regionalt GC-nät Pendlarstationer Hållbara godstransporterEffektiva transporter på väg Gods på järnväg Produktion av förnybar energiOptimal biogasproduktion Vindkraft Skogsbaserade fordonsbränslen AffärsutvecklingForskning-utveckling-demo Industrigrupp vindkraft Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009

9 Klimatkommission Kalmar län - Slutrapport, dec 2007 forts OmrådeStrategisk åtgärd/utmaning Effektiv energianvändningEnergisnåla fastigheter, passiva hus Energieffektiva företag, kraftvärme Offentlig sektor går föreUthålliga kommuner Den enskilde länsbonKlimatkampanj Samverkan med andraOffensiv nationell politik Nationell referensgrupp ProfileringKlimatforum 2009, solfångare, offentliga tak Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2008-2009

10 Koldioxidutsläpp från fossila bränslen Kalmar län 2003 Energibalans Kalmar län 2003

11 Fossila bränslen per samhällssektor Energibalans Kalmar län 2004

12 EU 2020 är redan här!


Ladda ner ppt "Fossilbränslefri region. Fem övergripande mål Energi och miljö som tillväxtfaktor! Fler jobb och mer export. Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp."

Liknande presentationer


Google-annonser