Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet? Anna Törner, Näringsdepartementet Klimatpaktskonferensen 2012 11 september 2012 Näringsdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet? Anna Törner, Näringsdepartementet Klimatpaktskonferensen 2012 11 september 2012 Näringsdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet? Anna Törner, Näringsdepartementet Klimatpaktskonferensen 2012 11 september 2012 Näringsdepartementet

2 Upplägg •EU:s övergripande mål •EU:s och Sveriges mål inom miljö •EU:s och Sveriges mål inom energi och klimat •EU:s och Sveriges mål inom transport •Vägen framåt – mot en koldioxidsnål ekonomi •Vad innebär detta för företag verksamma i Stockholmsregionen? Näringsdepartementet

3 EU:s övergripande mål Näringsdepartementet

4 Nya Lissabonstrategin – EU2020 •Europa 2020-strategin ska ge EU en tillväxt som är smart, hållbar och inkluderande •Fem överordnade mål för sysselsättning, forskning, utbildning, fattigdomsminskning, klimat och energi Näringsdepartementet

5 EU:s och Sveriges mål inom miljö Näringsdepartementet

6 EU:s miljöhandlingsprogram och Sveriges miljömål •6:e miljöhandlingsprogrammet: 2002-2012 •7:e miljöhandlingsprogrammet under utarbetande (2013-2020) •Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Näringsdepartementet

7 EU:s och Sveriges mål inom energi och klimat Näringsdepartementet

8 EU:s energi- och klimatmålsättningar: ”20-20-20-10 till år 2020” •20% minskade utsläpp av växthusgaser till år 2020 •20% andel förnybar energi av all energianvändningen år 2020 •10% förnybar energi (inklusive hållbara biodrivmedel och förnybar el) av den totala drivmedelsanvändningen inom transportsektorn senast år 2020 •20% energibesparing jämfört en prognosticerad energianvändning 2020 Näringsdepartementet

9 Sveriges energi- och klimatmål 2050 •Sveriges Riksdag tog sommaren 2009 beslut om att fossila energikällor ska avvecklas •Visionen är att nettoutsläppen av klimatgaser helt upphör vid mitten av seklet Näringsdepartementet

10 Sveriges klimat- och energimål 2020 •50% förnybar energi •10% förnybar energi i transportsektorn •20% effektivare energianvändning •40% lägre utsläpp av växthusgaser Näringsdepartementet

11 EU:s och Sveriges mål inom transport Näringsdepartementet

12 Sveriges transportmål – en utmaning •Energieffektivisering i transportsystemet ska öka successivt •År 2020 ska andelen förnybar energi minst vara 10% •År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen Näringsdepartementet

13 Sverige nära att nå förnybartmål i transportsektorn •Andelen förnybar energi i transportsektorn har ökat kraftigt •Totala energianvändningen i sektorn har minskat •Mer effektiv personbilspark •Ökning av alla biodrivmedel (ffa biogas och biodiesel) •Mer diesel och mindre bensin •Utredning om fossiloberoende fordonsflotta Näringsdepartementet

14 Vägen framåt – mot en koldioxidsnål ekonomi Näringsdepartementet

15 Sveriges position för Kommissionens meddelande ”en koldioxidsnål ekonomi 2050” •EU bör visa hur en ambitiös klimatpolitik kan kombineras med ekonomisk tillväxt •Långsiktiga utsläppsmål behövs Näringsdepartementet

16 Vatten God status Metaller Säker tillgång Kemikalier Information Substitution Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Miljölagstiftning / tillståndsprövning Detaljerad styrning av villkor pro- dukter Luft Luftkvalitet som påverkar miljö och hälsa Transporter Effektivare resursanvändning, minskad miljöpåverkan Avfall, biprodukter Återanvändning, återvinning Nyttja som resurs Produkt Prissignal Information om miljöpåverkan Mark Hållbar markanvändning Klimat -20% till 2020 -80% till 2050 luft klimat produkter produktion mark vatten råvaror energi Näringsdepartementet

17 Vad innebär detta för företag verksamma i Stockholmsregionen? Näringsdepartementet

18 Utmärkande för Stockholmsregionen •Starka profilområden: IT & telekommunikation, läkemedel-, bio- och medicinteknik, automation & robotik, miljöteknik, bank & finans, turism och logistik •Tjänstesektorn dominerande •Stockholm har målet att vara Europas ledande hållbara tillväxtregion år 2020 Näringsdepartementet

19 Vad innebär EU:s mål? •Går mot ett mer koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle •Troliga ytterligare krav på minskade CO 2 -utsläpp och högre andel förnybart samt ökat fokus på luftvårdsfrågor •Högre pris på utsläppsrätter •Energieffektiviseringssatsningar ofta lönsamma •”What gets measured gets managed” •Nya ’grönare’ affärsmodeller: systemlösningar, produkt/tjänster •Transporter och kommunikation (flyg, sjöfart, närkommunikation) •Internationellt, hur ser konkurrenternas situation ut? Näringsdepartementet

20 Exempel: Norra Djurgårdsstaden •Målsättning att bli en av världens första klimatpositiva stadsdelar genom passivhus och plushus, satsning på solceller, energieffektiva transporter och slutna kretslopp för vatten, avfall och energi •De övergripande målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020 Näringsdepartementet

21 Exempel: Stockholms stad IT-satsningar •Stockholms stads IT-satsningar hjälper tjänsteföretagen att växa och skapa nya jobb. På två decennier har antalet jobb fördubblats och de skapar nu ett förädlingsvärde på mer än 100 miljarder kronor årligen. •1,75 % av koldioxidutsläppen i Europa härrör från användningen av IT- utrustning. IT-lösningar har potential att bidra till minskade utsläpp inom samhällets alla sektorer med upp till 15 procent fram till 2020 Näringsdepartementet

22 Tack för uppmärksamheten! Kontaktuppgifter: Anna Törner, Energienheten tel: 08-405 35 91 email: anna.torner@enterprise.ministry.se Näringsdepartementet


Ladda ner ppt "Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet? Anna Törner, Näringsdepartementet Klimatpaktskonferensen 2012 11 september 2012 Näringsdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser