Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Aktuellt från Näringsdepartementet Pernilla Winnhed Departementsråd Chef för Energienheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Aktuellt från Näringsdepartementet Pernilla Winnhed Departementsråd Chef för Energienheten."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Aktuellt från Näringsdepartementet Pernilla Winnhed Departementsråd Chef för Energienheten

2 Näringsdepartementet Näringsdepartementet - Energi •Minister Anna-Karin Hatt •Statssekreterare – Daniel Johansson •Enhetens ansvarsområde – –Energipolitik och Miljöteknik –Myndigheter: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket •Dryga 25 årsarbetskrafter på enheten

3 Näringsdepartementet Marknad & infrastruktur •Elmarknad •Naturgasmarknad •Fjärrvärme •Energimarknads- inspektionen •Svenska kraftnät •Elsäkerhetsverket •Elsäkerhet •Elberedskap •Dammsäkerhet •Koncessioner Gruppchef: Magnus Blümer Hållbart & tryggt energisystem •Budgetsamordning •Energimyndigheten •Energiforskning •Energieffektivisering •Förnybar energi •Smarta elnät •Elcertifikat •Hållbarhetskriterier •Energianvändning i transporter •Miljöteknik •Oljeberedskap •Kärnkraft Gruppchef: Bengt Toresson Internationellt och samordning •Internationell samordning •EU-samordning •IEA-samordning •Samordning av bilaterala samarbeten •Klimat- och miljösamordning •Generella styrmedel som skatter och utsläppshandel Gruppchef: Sara Emanuelsson Enhetschef och assistenter Sekretariat för internationellt miljöteknikarbete Leds av Mats Denninger

4 Näringsdepartementet Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för politikområdet som energienheten ansvarar för •Sverige ska fullfölja omställningen till ett hållbart energisystem •Den enskilde konsumentens ställning på energimarknaden ska stärkas •Sverige ska visa vägen när det gäller miljöteknik

5 Näringsdepartementet Omvärldsutblick

6 Näringsdepartementet Fokus på energipriser, konkurrenskraft och försörjningstrygghet •Gaskris - blottade riskerna med ensidigt beroende •Ekonomisk kris i världen •Relativt höga energipriser i EU •Nyttan med förnybar energi ifrågasätts •Stödsystem för förnybar energi brakar samman •Starkt fokus på infrastrukturutbyggnad och ökad gemenskapsfinansiering •Införande av kapacitetsmekanismer på elmarknader runt om i EU

7 Näringsdepartementet Framåtblick – EU processen •Kommissionen aviserar förslag till mål för 2030 –Vilka mål kommer finnas med? Mål för Klimat, konkurrenskraft och försörjningstrygghet? –Hur ambitiösa kommer målen bli? –Harmonisering av stödsystem för förnybar energi? •Europeiskt råd i februari och mars 2014 –Klimat- och energipaket samt energipriser •Val till parlamentet 2014 och ny kommission

8 Näringsdepartementet Budgetpropositionen för 2014

9 Näringsdepartementet Insatser för energieffektivisering •Förlängning av statligt stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning •Medel för utredning om individuell mätning av värme/kyla i byggnader •Permanent finansiering av administration och tillsyn av energideklarationer för byggnader •Demonstrationsprojekt nära- nollenergibyggnader

10 Näringsdepartementet Insatser för energieffektivisering med stöd av EU:s regionalfond •Regionalfonden bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin om smart, hållbar och inkluderande tillväxt •Målet om 20% effektivare energianvändning till 2020 utgör ett mål i strategin •Ytterligare insatser behövs för att nå målet •SE medfinansiering för ett nationellt regionalfondsprogram för energieffektivisering uppgår till 40 mnkr/år 2014-2020

11 Näringsdepartementet Inrättande av Grön investeringsfond med stöd av EU:s regionalfond •Med stöd av resurser från EU:s regionalfond, Almi och Energimyndigheten etableras en grön investeringsfond •Syftet är att stärka utbudet av riskkapital för finansiering av företag med lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan

12 Näringsdepartementet Insatser inom transportsektorn •Förslag till kvotplikt –7 procent i bensin –9,5 procent i diesel –E85 och ED95 fortsatt skattebefriade •Fortsatt nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar •Sänkt skatt på blyfri flygbensin

13 Näringsdepartementet Andra skattefrågor •Nettodebitering –Regeringen har i budgetpropositionen aviserat att man i början 2014 avser att lägga en proposition om införande av s.k. nettodebitering i Sverige –Utformningen av systemet komma utgå från Nettodebiteringsutredningens förslag om skattereduktion för mikroproducenter •Sänkt skatt för viss värmeproduktion

14 Näringsdepartementet Utmaningar

15 Näringsdepartementet Utmaningar för myndigheten •Allt svårare att hävda nya medel till Energimyndigheten •Högre krav på konsekvensanalyser och utvärderingar –särskilt utmanande är energiforskning och innovation samt energieffektivisering •EU-lagstiftningen mycket styrande  Våga ompröva – prioritering och fokusering måste ske!

16 Näringsdepartementet Några gemensamma utmaningar för framtiden •Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050 –EUs mål för 2050 att minska utsläppen med 80 -95% •Fossiloberoende fordonsflotta till 2030 •Omvälvande förändring av elproduktionssystemet –Åldrande kärnkraft –Miljökrav i vattenkraften –Mer variabel och distribuerad elproduktion  Hålla fokus på de långsiktiga utmaningar utan att fastna i ett spår – behålla flexibilitet  En utmaning att balansera de tre olika pelarna i energipolitiken, miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft.

17 Näringsdepartementet Tack för att ni lyssnade! Frågor?


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Aktuellt från Näringsdepartementet Pernilla Winnhed Departementsråd Chef för Energienheten."

Liknande presentationer


Google-annonser