Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-09-28Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 1 Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-09-28Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 1 Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme."— Presentationens avskrift:

1 2012-09-28Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 1 Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

2 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 2 Övergripande kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet ● Mycket text - nästan 130 sidor inkl. bilagor… ● Skarpare mål och krav på åtgärder än tidigare ● Texterna från kraftvärmedirektivet är i stor utsträckning oförändrade ● Fjärrvärme och fjärrkyla lyfts upp mer än i tidigare direktiv – positivt! ● Tydligt energisystemperspektiv till skillnad från tidigare fokus på slutanvändning ● Positivt med höga energieffektiviseringsambitioner

3 Kommentarer kring förhandlingarna om energieffektiviseringsdirektivet ● Komplex förhandlingsprocess med många motstridiga viljor ● Svårt för branscher/intressenter att kommentera de stora förändringar som gjordes i direktivtexterna under förhandlingens gång ● Önskvärt med referensgrupper hos Näringsdepartementet alt. Energimyndigheten under förhandlingarna för att involvera berörda aktörer ● Bristande konsekvensanalyser under förhandlingarna försvårar genomförandearbetet 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 3

4 Vad är viktigt för fjärrvärmebranschen? ● Genomförandet av artikel 14 (10) om främjande av effektiv värme och kyla centralt: ● Potentialbedömning för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla ● Kostnads-nyttoanalyser inför nyinvesteringar >20 MW ● Strategier för att förverkliga identifierade potentialer ● Åtgärder för att utveckla en effektiv infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla, högeffektiv kraftvärme och tillvaratagande av spillvärme 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 4

5 Vad är viktigt för fjärrvärmebranschen? (2) ● Hur reglerna för mätning och fakturering kommer genomföras ● Översyn av byggreglerna behövs för att återspegla energisystemperspektivet – byggreglerna i dag styr helt fel! ● Strategin för renovering av bebyggelsen kan öka energieffektiviseringstakten i bebyggelsen ● Stödjer regeringens inriktning på alternativ till kvotpliktssystem som Energimyndigheten utreder 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 5

6 Vad kan konsekvenserna bli för fjärrvärme-/kraftvärmebranschen? ● Ny lagstiftning som troligen kopplas till miljötillståndsprocessen för att hantera kravet på kostnads-nyttoanalyser ● Potentialbedömningarna och utredningskraven för effektiv värme och kyla får troligen störst effekt i kontinental-Europa ● Ökade administrativa krav och kostnader – samtidigt som det är positivt att fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla uttalat ska bidra till att nå energieffektiviseringsmålen 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 6

7 Frågetecken i genomförandearbetet ● Vad kommer Energimyndigheten komma fram till gällande 1,5 %-målet om årligt ökad energibesparing? ● Regeringen har aviserat en samlad extern utvärdering 2013-2014 av åtgärderna för energieffektivisering – förändrade styrmedel? ● Kommer besluten om framtida svensk energieffektiviseringspolitik tas i flera steg 2013 resp. 2014? 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 7

8 Kommentarer om genomförande- arbetet i Sverige ● Risk för sena och korta samrådstider med berörda intressenter då genomförandetiden är kort ● Fler myndighetsuppdrag för att utreda olika delfrågor torde bli nödvändiga, t.ex. gällande art. 14 ● Svårt att få överblick över genomförandearbetet då de läggs många parallella uppdrag och många olika handläggare leder olika arbetsgrupper => önskvärt med forum där de större principiella frågorna kan tas upp 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 8

9 Tack! Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme, 08-677 27 08 E-post: erik.thornstrom@svenskfjarrvarme.se 2012-09-28 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 9


Ladda ner ppt "2012-09-28Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet 1 Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme."

Liknande presentationer


Google-annonser