Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet"— Presentationens avskrift:

1 Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet
Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

2 Övergripande kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet
Mycket text - nästan 130 sidor inkl. bilagor… Skarpare mål och krav på åtgärder än tidigare Texterna från kraftvärmedirektivet är i stor utsträckning oförändrade Fjärrvärme och fjärrkyla lyfts upp mer än i tidigare direktiv – positivt! Tydligt energisystemperspektiv till skillnad från tidigare fokus på slutanvändning Positivt med höga energieffektiviseringsambitioner Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

3 Kommentarer kring förhandlingarna om energieffektiviseringsdirektivet
Komplex förhandlingsprocess med många motstridiga viljor Svårt för branscher/intressenter att kommentera de stora förändringar som gjordes i direktivtexterna under förhandlingens gång Önskvärt med referensgrupper hos Näringsdepartementet alt. Energimyndigheten under förhandlingarna för att involvera berörda aktörer Bristande konsekvensanalyser under förhandlingarna försvårar genomförandearbetet Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

4 Vad är viktigt för fjärrvärmebranschen?
Genomförandet av artikel 14 (10) om främjande av effektiv värme och kyla centralt: Potentialbedömning för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla Kostnads-nyttoanalyser inför nyinvesteringar >20 MW Strategier för att förverkliga identifierade potentialer Åtgärder för att utveckla en effektiv infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla, högeffektiv kraftvärme och tillvaratagande av spillvärme Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

5 Vad är viktigt för fjärrvärmebranschen? (2)
Hur reglerna för mätning och fakturering kommer genomföras Översyn av byggreglerna behövs för att återspegla energisystemperspektivet – byggreglerna i dag styr helt fel! Strategin för renovering av bebyggelsen kan öka energieffektiviseringstakten i bebyggelsen Stödjer regeringens inriktning på alternativ till kvotpliktssystem som Energimyndigheten utreder Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

6 Vad kan konsekvenserna bli för fjärrvärme-/kraftvärmebranschen?
Ny lagstiftning som troligen kopplas till miljötillståndsprocessen för att hantera kravet på kostnads-nyttoanalyser Potentialbedömningarna och utredningskraven för effektiv värme och kyla får troligen störst effekt i kontinental-Europa Ökade administrativa krav och kostnader – samtidigt som det är positivt att fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla uttalat ska bidra till att nå energieffektiviseringsmålen Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

7 Frågetecken i genomförandearbetet
Vad kommer Energimyndigheten komma fram till gällande 1,5 %-målet om årligt ökad energibesparing? Regeringen har aviserat en samlad extern utvärdering av åtgärderna för energieffektivisering – förändrade styrmedel? Kommer besluten om framtida svensk energieffektiviseringspolitik tas i flera steg 2013 resp. 2014? Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

8 Kommentarer om genomförande-arbetet i Sverige
Risk för sena och korta samrådstider med berörda intressenter då genomförandetiden är kort Fler myndighetsuppdrag för att utreda olika delfrågor torde bli nödvändiga, t.ex. gällande art. 14 Svårt att få överblick över genomförandearbetet då de läggs många parallella uppdrag och många olika handläggare leder olika arbetsgrupper => önskvärt med forum där de större principiella frågorna kan tas upp Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet

9 Tack! Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme, E-post: Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet


Ladda ner ppt "Kommentarer om energieffektiviseringsdirektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser