Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell risk- och förmågebedömning Strategi för CBRNE Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell risk- och förmågebedömning Strategi för CBRNE Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området."— Presentationens avskrift:

1 Nationell risk- och förmågebedömning Strategi för CBRNE Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet Beskrivning av området samhällsskydd och beredskap En beskrivning av området samhällsskydd och beredskap skapar en enhetlig grund – ett sammanhang – när MSB och andra aktörer ska ta fram och tillämpa strategier och andra underlag och processer. Modellen till vänster visualiserar beståndsdelarna inom området. Kärnan i modellen är att skydda vissa värden, ”Det som ska skyddas”, mot en viss typ av händelser, ”Det som hotar”. ”Den förmåga som ska skapas” relaterar till behovet att förebygga det som riskerar att inträffa eller hantera konsekvenserna av det som inträffar. I den här presentationen används modellen som hjälpmedel för att förklara innebörden av ett urval stora arbeten som MSB är sammanhållande för. Du får mer information om respektive arbete och hur de förhåller sig till modellen genom att klicka i meny- listen ovan.

2 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Aktörer som arbetar med samhällsskydd och beredskap saknar gemensamma ledstänger för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Här har MSB en stödjande, samordnande och pådrivande roll. För att uppnå ett mer strategiskt, samordnat och effektivt säkerhetsarbete i Sverige tar vi fram en övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap. Inriktningen innefattar en gemensam beskrivning av området. Inriktningen tas fram på uppdrag av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och i samverkan med andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. En första utgåva är planerad till våren 2014. Inriktning för området samhällsskydd och beredskap – Ett mer strategiskt, samordnat och effektivt arbete

3 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Inriktningen handlar om att skydda samtliga värden, dvs. -människors liv och hälsa, -samhällets funktionalitet, -demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, -miljö och ekonomiska värden, samt -nationell suveränitet Hot och sårbarheter som yttrar sig i form av olyckor, kriser eller krig. Aktörerna inom offentlig förvaltning, näringsliv, det civila samhället, samt den enskilde individen berörs av inriktningen. Inriktning är i sig ett exempel på kunskapsstyrning. Dess rekommendationer berör förutom förmågeutveckling också åtgärder som relaterar till förutsättningar för förmågan, dvs. lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskapsstyrning. Inriktningen syftar till att öka förmågan att förebygga och hantera alla slags olyckor, kriser och krig. Denna förmåga kan förstås utifrån dimensionerna ledning, samverkan, kommunikation, kunskap och kompetens samt resurser. Inriktningen kommer att innehålla konkreta rekommendationer på satsningar.

4 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap I Sverige saknas en gemensam förståelse av de allvarliga risker som finns i vårt land och vilken förmåga det svenska samhället har att förebygga och hantera de händelser riskerna handlar om. I syfte att skapa en sådan gemensam förståelse identifierar, analyserar och bedömer MSB återkommande befintliga risker och förmågor i samråd med aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. Detta arbete genomförs på uppdrag av regeringen och ska utmynna i förslag på åtgärder för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga. Nationell risk- och förmågebedömning – Risker och förmågor ”här och nu”

5 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Bedömningen görs i relation till de värden som ska skyddas, dvs. -människors liv och hälsa, -samhällets funktionalitet, -demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, -miljö och ekonomiska värden, -nationell suveränitet Den nuvarande bedömningen fokuserar på risker som kan leda fram till större olyckshändelser eller kriser. Man arbetar bl.a. med att analysera scenarier för olika händelser. Bedömning är ett kunskapsunderlag som bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga större olyckor och krishändelser. Inom ramen för arbetet utvecklas även indikatorer för att lättare kunna bedöma förmåga utifrån dimensionerna ledning, samverkan, kommunikation, kunskap och kompetens, samt resurser. Aktörerna inom offentlig förvaltning, näringsliv, det civila samhället, samt den enskilde individen berörs av bedömningen. Bedömningen kommer att bidra till kunskapsstyrning genom att föreslå åtgärder för att förebygga och hantera olika händelser.

6 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det moderna samhällets komplexitet, med många sårbarheter och beroenden, skapar nya utmaningar. Alla hot och risker kan heller inte förutses. Samhällets funktionalitet behöver stärkas. Med syfte att skapa ett samhälle med en förbättrad förmåga att motstå och återhämta sig från allvarliga störningar tar MSB fram en handlingsplan med aktiviteter och behov för skydd av samhällsviktig verksamhet, som exempelvis energiförsörjning, transporter, elektroniska kommunikationer samt hälso- och sjukvård. Huvudfokus är risk- och kontinuitetshantering samt förmågan att hantera händelser. Handlingsplanen tas fram på uppdrag av regeringen och i samverkan med andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. Den baseras på den strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet som MSB arbetade fram under 2011. Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet – Skydda samhällsviktig verksamhet oavsett händelse

7 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Handlingsplanen har samhällets funktionalitet i fokus. Genom att skydda funktionaliteten i vissa samhällsviktiga verksamheter uppnår man indirekta effekter på övriga värden som ska skyddas. (Liv och hälsa, egendom och miljö samt grundläggande värden). Samhällsviktig verksamhet behöver skyddas mot alla slags störningar, - en s.k. ”all hazards approach” – för att undvika att större olyckor och kriser uppstår. Handlingsplanen bidrar till en ökad förmåga att förebygga och hantera olika slags händelser som innebär störningar i samhällsviktig verksamhet. Dess åtgärder fokuserar i huvudsak på att öka aktörernas kunskap och kompetens. Åtgärderna får effekter även på andra dimensioner, dvs. ledning, samverkan, kommunikation och resurser. Aktörerna inom offentlig förvaltning, näringsliv, det civila samhället, samt den enskilde individen berörs av handlingsplanen. Handlingsplanen är i sig ett instrument för kunskapsstyrning.

8 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamt koncept för CBRNE – Ett helhetsperspektiv för att förebygga och hantera CBRNE-händelser CBRNE är den engelska förkortningen för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Området är brett och innefattar ett stort antal aktörer på lokal, regional och central nivå. För att skapa systematik i det samlade svenska arbetet inom CBRNE arbetar berörda aktörer med att ta fram en aktörs- gemensam strategi för området. Sedan arbetet inleddes har MSB även fått regeringens uppdrag att ta fram en svensk CBRNE- strategi. Strategin kommer i ett första steg att ange övergripande principer, arbetsmetoder och processer för arbetet inom CBRNE. I ett andra steg kommer strategin att identifiera områden där den svenska förmågan inom området behöver öka. Kopplat till den övergripande CBRNE-strategin pågår även nationella strategiska arbeten inom oljeskadeskyddet samt radiologiska och nukleära området.

9 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap CBRNE-strategin syftar framför allt till att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt miljön och ekonomiska värden. Olyckor och krishändelser av karaktären CBRNE, t.ex. kärnkraftolycka, oljeutsläpp och kemiska olyckor. Strategin ska bidra till en ökad förmåga att förebygga och hantera CBRNE-händelser utifrån samtliga dimensioner, dvs: ledning, samverkan, kommunikation, kunskap och kompetens, samt resurstillgång. Aktörerna inom offentlig förvaltning, näringsliv, det civila samhället, samt den enskilde individen berörs av handlingsplanen. Strategin är i sig ett exempel på kunskapsstyrning.

10 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Erfarenheter från olyckor, kriser och övningar visar på ett behov att öka individers och organisationers förmåga att leda och samverka tillsammans. I dialog med flera olika aktörer inom samhällsskydd och beredskap tar MSB fram riktlinjer för ledning och samverkan. Syftet är att skapa en samsyn för att uppnå bättre och effektivare hantering av olyckor och kriser. Arbetet har initierats av MSB:s avdelning för utbildning, övning och beredskap och bedrivs tillsammans med berörda aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. Projekt ledning och samverkan – Bygg upp förmågan att hantera alla slags störningar

11 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Alla skyddsvärden omfattas. Samhällsstörningar i form av olyckor, kriser eller krig. Vi bygger en bättre förmåga att hantera allt från olyckor till krig. En utgångspunkt är att uppnå samordning och inriktning genom samverkan, ledning och ledarskap. Detta får effekter även på kommunikation, kunskap och kompetens. Aktörer inom offentlig förvaltning, näringsliv, det civila samhället, samt den enskilde individen. Fokus ligger på det aktörsgemensamma. Resultaten kan beröra styrinstrument inom kunskapsstyrning, som ligger till grund för att skapa förmåga.

12 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Sveriges totalförsvar består både av militärt och civilt försvar. I fred är civilt försvar den verksamhet som genomförs för att höja samhällets förmåga att motstå ett väpnat angrepp. Planeringen för höjd beredskap har legat i träda i drygt tio år. Regeringen har nyligen beslutat att denna planering ska återupptas. För att skapa den förmåga som behövs inför och under höjd beredskap arbetar MSB fram ett koncept för ett modernt civilt försvar Arbetet görs sker på regeringens uppdrag och tillsammans med Försvarsmakten och civila aktörer. Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) – Ett helhetsperspektiv för att bygga ett modernt civilt försvar

13 Nationell risk- och förmågebedömning Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet CBRNE- strategi Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Fokus vid ett krig är att skydda den nationella suveräniteten, även om också övriga värden som ska skyddas har stor betydelse. Attacker av främmande makt som leder till krigsfara eller krig. Konceptet bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera krig, genom att lägga en kunskapsgrund för ett modernt civilt försvar. Samtliga dimensioner är relevanta. Arbetet med civilt försvar tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap. Aktörerna inom offentlig förvaltning, näringsliv, det civila samhället, samt den enskilde individen berörs av handlingsplanen. Under höjd beredskap tillkommer särskild lagstiftning. Särskild lagstiftning tillämpas i krig. Detta påverkar aktörernas mandat och ansvar. Konceptet lägger en kunskapsgrund som kan leda till förändringar i lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskapsstyrning.


Ladda ner ppt "Nationell risk- och förmågebedömning Strategi för CBRNE Projekt ledning och samverkan Planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Inriktning för området."

Liknande presentationer


Google-annonser