Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hot och risker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hot och risker."— Presentationens avskrift:

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hot och risker

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samhället ! Vem har ansvar? Jag?

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Lagen om skydd mot olyckor Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor. Lagens syfte är att det allmänna ska hålla en organisation som kan gripa in när den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan, kan klara av en olyckssituation. (prop. Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet 2009/10) Lag om konsulära katastrofinsatser Staten ska ha en beredskap för att hjälpa svenskar utomlands vid en kris och den som får hjälp ska stå för de egna kostnaderna. (SOU 2008:23)

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Lagen om skydd mot olyckor Kap 2: 1 §: Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål för samhällets säkerhet Värna befolkningens liv och hälsa Värna samhällets funktionalitet Värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhetsskull

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor Trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö Regeringens proposition 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull Mål för samhällets krisberedskap

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Teknisk infrastruktur Affärsverket svenska kraftnät Elsäkerhetsverket Livsmedelsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Post- och telestyrelsen Statens energimyndighet Transporter Sjöfartsverket Statens energimyndighet Trafikverket Transportstyrelsen Farliga ämnen Kustbevakningen Livsmedelsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rikspolisstyrelsen Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Statens jordbruksverk Statens veterinärmedicinska anstalt Strålsäkerhetsmyndigheten Tullverket Ekonomisk säkerhet Finansinspektionen Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Riksgäldskontoret Skatteverket Geografiskt områdesansvar Länsstyrelserna Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skydd, undsättning och vård Kustbevakningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rikspolisstyrelsen Sjöfartsverket Socialstyrelsen Transportstyrelsen Tullverket Ur bilaga till förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunen (inklusive kommuninvånarna) är basen i samhällets säkerhetsarbete

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hur involvera och engagera kommuninvånarna i ett brett säkerhetsarbete?

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ansvarsprincip för alla ”Individen utgör den grund på vilken samhällets krishantering vilar” ”Den enskilde individen har en skyldighet och behöver vara förberedd för att kunna hantera sin egen situation och själv klara de omedelbara behov som kan uppstå.” ”…den enskilde, dvs såväl individen som icke offentliga aktörer, bör ha insikt om att allvarliga händelser och kriser kan uppstå och att samhället då kan behöva omprioritera sina resurser och verksamheter samt att den enskilde aktivt tar del av samhällets information och anvisningar. Detta innebär att individen för egen del måste förbereda sig därefter.” Budgetpropositionen 2010 och 2011

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Individperspektivet – inom eller utom?

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Medaktör eller skyddsobjekt?

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap FörmågaOförmåga Ansvar? Ansvarsprincip efter förmåga?

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Några strategiska knäckfrågor Hur stort engagemang kan samhället förutsätta att den enskilde är beredd att visa? Vilka krav kan rimligen ställas på den enskilda individens kunskap och förmåga? Vad krävs av samhället för att stödja den enskildes möjligheter att öka sina kunskaper och därmed den egna förmågan?

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap …knäckfrågor, forts. Vilken samverkan behöver ske mellan de enskilda individerna och kommunen utifrån deras respektive roller? Hur kan kommunen utveckla sitt stöd till de enskilda individerna för att höja deras kunskaper och förmåga att ta ansvar för den egna säkerheten? Vilket stöd behöver kommunen från andra aktörer som t.ex. centrala och regionala myndigheter, ideella organisationer, företag?

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ta ett samlat grepp om kommunens säkerhetsarbete Generell beredskap för oförutsedda hot Samverkan och samordning Offentligt – privat Nationellt – internationellt

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Viktiga verktyg för analys och planering av beredskapen Risk- och sårbarhetsanalyser Plan för hur extraordinära händelser ska hanteras Handlingsprogram för räddningstjänsten Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skolans roll i krisberedskapen? Regeringsuppdrag: Förbättrad information om försvar och krisberedskap i högstadiet och gymnasiet

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

20

21

22 Mer information? Dinsäkerhet.se Krisinformation.se Informationssäkerhet.se Klimatanpassning.se Säkerhetspolitik.se MSB:s youtube-kanal Skolmaterial på msb.se

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Enheten för den enskildes säkerhet Katarina Rydberg katarina.rydberg@msb.se https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskapssystemet/

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

25 Nationella strategier att förhålla sig till Strategier och planer inriktar och samordnar säkerhetsarbetet på lokal, regional och nationell nivå –Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet –Nationell strategi för informationssäkerhet –Nationell strategi för att stärka den enskildes brandskydd –Nationella handlingsplaner mot bränder i skolmiljö –Säkerhetsfrämjande arbete för barn, unga och äldre –Mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten


Ladda ner ppt "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hot och risker."

Liknande presentationer


Google-annonser