Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsjakt på älg som skadar skog Christer Kalén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsjakt på älg som skadar skog Christer Kalén."— Presentationens avskrift:

1 Skyddsjakt på älg som skadar skog Christer Kalén

2 Disposition •Skogsstyrelsens uppgift •Betets inverkan och utsikter att nå målen •Politiska riktlinjer – betesskador •Konkreta problemområden •Kommande regeringsuppdrag

3 Skogsstyrelsens uppgifter •Skogsstyrelsen verkar för att landets skogar vårdas och brukas så att de beslutade målen för skogspolitiken uppnås. •1993 (proposition 1992/93:226) •2008 (proposition 2007/08:108) •Produktion och miljö – Jämställda mål •”Frihet under ansvar” •SVL §1 - exploateringslag

4 Viltet Källa: Bergström & Danell 2009

5 Skador på träd •Bete på skott / blad, barkgnag, stambrott, tramp och fejningsskador

6 6 Jonnie Friberg HOLMEN SKOG AB 2010

7 Skador på träd •Bete på skott / blad, barkgnag, stambrott, tramp och fejningsskador

8 Skador på träd •Bete på skott / blad, barkgnag, stambrott, tramp och fejningsskador

9 Skador på träd •Bete på skott / blad, barkgnag, stambrott, tramp och fejningsskador

10 10 Direkta effekter

11 Indirekt effekt - Omdaning av landskapet 11

12 Vad tycker politikerna?

13 Uppföljning av skogspolitiken (Regeringens skr. 2003/04:39) “Betesskadorna av klövvilt på plant- och ungskog behöver minskas, bl.a. genom att klövviltstammarna hålls på en ur betesskadesynpunkt acceptabel nivå.”

14 Skogsutredningen Mervärdesskog (SOU 2006:81) “Samhället kan inte acceptera att en önskan om en tät viltstam leder till att betydande virkesvärden förstörs. En bättre balans mellan dessa intressen måste således åstadkommas.”

15 Skogspropositionen (Prop. 2007/08:108) •Kap 6 Ökad produktion av biomassa –6.1 Investering för ökad tillväxt –6.2 Rådgivning för ökad produktion –6.3 Högre tillväxt med förbättrat växtodlingsmaterial –6.4 Skog och vilt i balans –6.5....

16 Skogspropositionen (Prop. 2007/08:108) Regeringens bedömning: •Ytterligare åtgärder bör vidtas för att minska skador av vilt på skog. •Regeringen avser att uppdra åt en särskild utredare att se över nuvarande älgförvaltning.

17 Ur Älgpropositionen (Prop. 2009/10:239) Regeringens bedömning: •skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. •hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjur, motverkande av trafikolyckor med älg, skador på skog samt inverkan på övrig biologisk mångfald. •samverkan mellan de aktörer som påverkar älgstammen.

18 Rådande paradigm •Skogspolitiken (Prop 2007/08:108): ”Frihet under ansvar” •Jaktpolitiken (Prop 1991/92:9): Jägare och markägare ska ta ett större ansvar för att anpassa viltstammarna så att skador kan minska.

19 Hur långt kommer vi med samverkan och dialog?

20 Källa: Sv. Jakt Nyheter 2010 Attitydundersökning

21 Frekvens (%) Källa: Sv. Jakt Nyheter 2010 Mindre älg Som idag Mer älg

22 Frekvens (%) Källa: Sv. Jakt Nyheter 2010 Mindre älg Som idag Mer älg

23 JL §7 •Om det pga ett viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller minska dessa risker.

24 Var går gränsen för påtaglig risk?

25 Skyddsjakt på enskilds initiativ

26 Skyddsjakt efter älg (prop 2009/10:239) Regeringens bedömning: •Ansökningar om skyddsjakt bör handläggas skyndsamt av länsstyrelsen. •Naturvårdsverket bör tillsammans med Skogsstyrelsen få i uppdrag att ta fram riktlinjer för handläggningen av ansökningar om skyddsjakt.

27 Vad ska markägaren tåla?

28

29 Betesskador- vad ska markägaren tåla? 5% 10% Betesskador

30 Betesskador- vad är en tolerabel skadenivå? 2% Betesskador

31 Dubbla budskap från samhället??? 5% 10% Betesskador 2%

32 Hur vägs olika intressen in? •Viltolyckor •Skogsskador •Jordbruksskador •Biologisk mångfald •Äganderätten •Mat till rovdjur •Älgstammens kvalitet •Rekreation •Turism •Rättviseaspekter

33 Riktlinjer •Enhetlighet •Kriterier •Regionalisering •Flexibilitet •Flyttat ansvar

34 Besiktning/inventering •Metodik •Vad ska ingå? •Vem betalar?

35 § 28 Jaktförordningen

36

37

38

39

40

41 Sammanfattning •Samordning av jakt- och skogspolitiken •Skogsskador behöver minska •Allmänna intressen •Kommande regeringsuppdrag


Ladda ner ppt "Skyddsjakt på älg som skadar skog Christer Kalén."

Liknande presentationer


Google-annonser