Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MSB-kommittén Utvecklingen av arbetet med samhällsskydd och beredskap Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MSB-kommittén Utvecklingen av arbetet med samhällsskydd och beredskap Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar."— Presentationens avskrift:

1 MSB-kommittén Utvecklingen av arbetet med samhällsskydd och beredskap Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar

2 MSB-kommittén

3 Kontors- samhället •Administration •Kontor •Organisation •Dokumentation •Reglering Industri- samhället •Produktion •Fabrik •Infrastruktur •Rationalisering •Nationalisering Marknads- samhället •Interaktion •Marknad •Nätverkande •Tjänstefiering •Globalisering Samhället är föränderligt där verksamheter och därmed riskbilder ständigt förändras. Inom Räddningstjänsten finns erfarenhet av att förutse och förebygga olyckor av allehanda slag. Vi är också duktiga på att ingripa när olyckan väl är ett faktum. För en säkrare och tryggare kommun - Enligt lag ska varje kommun i Sverige ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet och en plan för krishantering. Räddningstjänstförbundet X har valt att ha ett bredare handlingsprogram som även innefattar områdena kommunalt internt säkerhetsarbete; trygghetsskapande åtgärder; trafiksäkerhetsarbete; kommunalt brottsförebyggande arbete; folkhälsoarbete samt säkerhetsskydd.

4 MSB-kommittén ”att kunna läsa spelet” ”The key to winning is getting first where the puck is going next”

5 MSB-kommittén Bakgrund – behovet av en proposition? •Före 1997 var den civila beredskapen inriktad på krigets krav. •Prop 1996/97:11 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. •Prop 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (ÖCB ska läggas ner+ ny planeringssstruktur) •Prop 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap (En ny myndighet - KBM) •Prop 2005/06:133 Samverkan i kris – För ett säkrare samhälle •Uppdrag - 11 januari 2007- nationell krishanteringsfunktion i RK. •Ett ungt system 2002 till 2008 – vi har gått från höjd beredskap och civilt försvar över extraordinära händelser och krisberedskap till samhällsskydd och beredskap på ca 6 år.

6 MSB-kommittén Bakgrund – behovet av en proposition? 1.Behov av trygghet. 2.Krav på förhindra och förebygga olyckor och allvarliga kriser! 3.Krav på effektiva insatser för att hantera olika typer av nödlägen! •Balans mellan medborgarnas förväntningar på samhället och på samhällets faktiska förmåga. •Ett effektivt samhällsskydd och en god beredskap är en av hörnstenarna i samhället.

7 MSB-kommittén Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull

8 MSB-kommittén Ett sammanhållet stöd 4 * Stärkt krisledningssförmåga operativ förmåga samarbete inom EU och internationellt styrning och uppföljning av krisberedskapen Prop. Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull

9 MSB-kommittén Tre myndigheter läggs ned den 31 december 2008 •Statens räddningsverk, SRV •Krisberedskapsmyndigheten, KBM •Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF •Huvuddelen av verksamheten som bedrivs i de tre myndigheterna idag kommer fr.o.m. 1 januari 2009 att finnas i MSB.

10 MSB-kommittén Ansvar och samordning •Ansvarsprincipen gäller och samordningen ska stärkas. AnsvarsprincipenStärkt samordning

11 MSB-kommittén Definitioner Begreppet samhällsskydd och beredskap omfattar: •skydd mot olyckor •krisberedskap •och civilt försvar

12 MSB-kommittén Utgångspunkter för MSB •En ny myndighet •Ett samlat stöd •En rationell och effektiv verksamhet •Ett sammanhållet arbete i hela hotskalan - områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar ska hanteras som en helhet - samhällsskydd och beredskap. •Ett sammanhållet arbete före, under och efter en olycka eller en kris.

13 MSB-kommittén Andra viktiga utredningar 1.Sven Lindgren utreder Rosersberg och Skövde. 2. Eva Hjortendal ‐ Hellman leder avvecklingskommittén. MSB- kommittén (31 dec) Avvecklings- kommittén Räddnings- skolorna Skövde Rosersberg (1okt)

14 MSB-kommittén Arbetet – förbereda och genomföra bildandet av MSB. 1 april - FAS 1 - 31 maj 1 juni - FAS 2 – 31 dec Underlag till regeringens styrning av myndigheten Verksamhetsorter, verksamhet och bemanning Genomförandeåtgärder

15 MSB-kommittén En röd tråd Lokalisering Detaljorganisation Verksamhetsplan Organisation Verksamhetsmål Författningsändringar Budgetunderlag Regleringsbrev Instruktion

16 MSB-kommittén Målstruktur Övergripande mål för samhällsskydd och beredskap Risk- och sårbarhets reducerande verksamhet Utbildning, övning och annan beredskaps- höjande verksamhet Samordnings- och insats- verksamhet Utvärderande och lärande verksamhet

17 MSB-kommittén Mot målen – spela bollen – samspelet runt säkerheten! Jag tog emot bollen gjorde ett ryck kroppsfintade placerade bollen till vänster om målvakten. Allt gick snabbt, när domaren signalerade för målet hann tanken ifatt mig. En lycklig skrattvåg briserade inom mig. När jag gjorde dragningen kände jag det så att jag med tåspetsarna skulle kunnat spela ett avancerat pianostycke av Chopin. "Dragningen" av Bengt Cidden Andersson

18 MSB-kommittén Förslag till övergripande mål för samhällsskydd och beredskap Risken för och konsekvenserna av olyckor och kriser ska minska. När en sådan händelse inträffar ska grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter bestå och samhällsviktig verksamhet upprätthållas. Barns, kvinnors och mäns hälsa samt personliga säkerhet ska skyddas. Skador på egendom eller i miljön ska hindras eller begränsas. Arbetet ska även bidra till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder. •För att uppnå målet ska MSB…………………..

19 MSB-kommittén Förslag till mål för den risk- och sårbarhetsreducerande verksamheten Antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa ska minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. Samhällsviktiga system ska byggas, underhållas och drivas på ett hållbart sätt. •För att uppnå målet ska MSB…………………..

20 MSB-kommittén Förslag till mål för utbildning, övning och annan beredskapshöjande verksamhet De aktörer som har ett ansvar vid olyckor och kriser ska ha beredskap att kunna begränsa konsekvenserna av sådana händelser när de inträffar. De ska ha en god förmåga att leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhetsområdet samt att samverka med andra. •För att uppnå målet ska MSB…………………..

21 MSB-kommittén Förslag till mål för samordnings- och insatsverksamhet Berörda myndigheter och andra aktörer ska agera snabbt, effektivt och samordnat vid en olycka eller en kris. Myndigheternas åtgärder under en kris ska baseras på en helhetssyn och en samlad lägesuppfattning. En god nationell förmåga att lämna och ta emot internationellt stöd samt att genomföra humanitära katastrofinsatser ska utvecklas och vidmakthållas i samverkan med berörda nationella och internationella myndigheter och organisationer. •För att uppnå målet ska MSB…………………..

22 MSB-kommittén Förslag till mål för utvärderande och lärande verksamhet Förmågan att förebygga och hantera olyckor och kriser ska förbättras genom lärande från inträffade händelser samt genom tillsyn, uppföljning och utvärdering av de åtgärder som vidtas för att stärka samhällets skydd och beredskap mot olyckor och kriser. •För att uppnå målet ska MSB…………………..

23 MSB-kommittén Organisation •Idag bedriver de tre myndigheterna verksamhet på nio olika orter. •MSB fokuserar verksamheten till Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge. Viss förrådsverksamhet i Kristinehamn. Sandö ansvarar för skorstensfejarutbildningen, men fysiskt stannar den t.v. i Rosersberg

24 MSB-kommittén Avdelning Förebyggande Avd Ch Karlstad Avdelning Förberedande Avd Ch Karlstad Avdelning Hantera Avd Ch Stockholm Avdelning Lärande Avd Ch Stockholm MSB Revinge Verksamhets- chef MSB Sandö Verksamhets- chef Avdelning Verksamhetsstöd Avd Ch Karlstad Rättsenhet Personalenhet Informationsenhet IT – enhet Upphandlingsenhet Serviceenhet GD ÖD

25 MSB-kommittén

26 Vid en allvarlig olycka eller en kris i Sverige ska MSB - stödja samordningen av centrala myndigheters åtgärder, så att samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser används effektivt, - bistå med stödresurser samt - lämna underlag och information till Regeringskansliet. Vid katastrofer i andra länder ska MSB (humanitära insatser) - delta i räddnings- och katastrofinsatser som fordrar omedelbara åtgärder, - stödja tidig återuppbyggnad efter katastrofer, - stödja insatser för humanitär minröjning, - stödja insatser för stärkande av andra länders katastrofberedskap samt -stödja insatser för civil konflikthantering. Vid situationer när svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet ska MSB -i samverkan med berörda myndigheter och organisationer med kort varsel kunna stödja utlandsmyndigheter och de nödställda. MSB ska i förhållande till Europeiska gemenskapernas kommission vara behörig myndighet och Sveriges kontaktpunkt för tillämpningen av rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om inrättande av en gemenskapens civilskyddsmekanism. MSB ska ansvara för de uppgifter som åligger Sverige och ska samordna det nationella arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet.

27 MSB-kommittén Samordningsarbetet under en kris: •ta initiativet till samverkan, •stödja berörda aktörer, •samla berörda aktörer, •följa olika aktörers ageranden – för att identifiera när agerandet påverkar samhällets krishanteringsförmåga i stort, •stödja harmonisering och koordinering av olika aktörers arbetsinriktningar. Myndigheternas arbete ska samordnas före, under och efter en kris!

28 MSB-kommittén Uppdrag 1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har övergripande ansvar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Myndigheten ska 1. inrikta, utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, 2. arbeta med samordning mellan ansvarsområden på alla nivåer i samhället, 3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser, 4. följa upp och utvärdera arbetet med samhällets krisberedskap, och 5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde.

29 MSB-kommittén

30 MSB ska verka för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar

31 MSB-kommittén Mål 1 •Ett stärkt och samordnat stöd till de aktörer i samhället som har (det direkta) ansvaret för samhällsskydd och beredskap. •En ny myndighet •På sikt - Ett mer samlat regelverk - Lagen om samhällsskydd och beredskap? Vägen dit…… Det här behöver göras på kort sikt…. •Realisera förslag i propositionen (Uppdrag + utredningar + m.m.) •Följ upp och utveckla lagen om skydd mot olyckor •Följ upp och utveckla kommunavtalet •Utveckla krisberedskapsförordningen Vad behöver ni ”räddningstjänstförbund” göra?

32 MSB-kommittén Mål 2 •Effektiva och samordnande insatser vid nödlägen i samhället. •Plattform för samverkan på operativ nivå – uppdrag till MSB •Ett gemensamt radiokommunikationssystem - Rakel •Gemensamma utbildningar och övningar •Ett utvecklat 112-avtal Vägen dit…… Det här behöver göras på kort sikt…. •Realisera förslag i propositionen (Uppdrag + utredningar + m,m.) •Regeringsbeslut om Rakel avgiftssystem – ”betala för sin andel” •Förhandlingar med SOS ALARM AB Vad behöver ni ”räddningstjänstförbund” göra?

33 MSB-kommittén Mål 3 •Stärkt styrning och uppföljning av arbete med samhällsskydd och beredskap. •Tydlig process (Sätta ribban, driva på och stödja, följa upp och utvärdera) •Bättre beslutsunderlag •Ett mer sammanhållet system för risk- och sårbarhetsanalyser. Vägen dit…… Det här behöver göras på kort sikt…. •Realisera förslag i propositionen (Uppdrag + utredningar + m,m) •Föreskriftsrätt m.m. •Förenkla planeringsprocessen •Reformera anslag 7.5 (ansvarprincipen, flexibilitet, tvärsektor) •Utveckla tillsynen och uppföljningen av arbetet. Vad behöver ni ”räddningstjänstförbund” göra?

34 MSB-kommittén If you know everything about tomorrow, What would you do different today? Faith Popcorn – trendorakel.


Ladda ner ppt "MSB-kommittén Utvecklingen av arbetet med samhällsskydd och beredskap Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar."

Liknande presentationer


Google-annonser