Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun"— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun

2 Kommunens krishanteringsarbete (systematiskt säkerhetsarbete)
Kommunens krishanteringsarbete (systematiskt säkerhetsarbete). Omfattar allt arbete inom säkerhets- och krishanteringsområdet. Exempel: Skydd mot olyckor. Hantering av en oönskad händelse / olycka (extraordinär-/särskild händelse”). ”Traditionellt” säkerhetsarbete. (tekniskt säkerhetsskydd, informationssäkerhet, personsäkerhet). Ledningsförmåga. Risk- och sårbarhetsanalyser. Tvärsektoriellt arbete / samverkan. Olycks- och tillbudsrapportering. Planer, rutiner, åtgärdslistor etc. Försäkringsfrågor / skadefinansiering. Systematiskt brandskyddsarbete. Civilt försvar / höjd beredskap. Säkerhetsskydd (Rikets säkerhet). (Brottsförebyggande arbete). (Arbetsmiljöarbete”). (Folkhälsoarbete.)

3 Styrdokument 1999, Handlingsprogram för skadepreventivt
arbete i Östergötland. Rev 1996, Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet. 2004, KS-beslut om arbetsprocessen (stödja - biträda). 2006, Krisledningsplan enl. lag om extraordinära……. 2007, KF-beslut om handlingsprogram enligt LSO. Anm: Försäkringsupphandling (krav). KBM krav enl. Lag extraordinära… (tillsynsmyndighet) Länsstyrelsens krav enl. LSO (tillsynsmyndighet) Regional samverkan (Lsty. se b la riskbild E-län).

4 Så här arbetar vi …. (inom kommunens organisation)
Kommunchef (Ansvar kris-hanteringssystemet. Strategiska frågor) Förvaltn. Chefsgrupp (Samordning, verksam-hetsansvar, operativt ansvar). Förvaltning Risksamordnare Kommunfullmäktige (Normativt ansvar) Kommunstyrelsen (Övergripande ansvar, normativt) Säkerhetsombud Räddningschef (Säkerhetsskyddschef, sam-ordning, biträda/stödja) Samordningsgrupp säkerhetsfrågor Samverkan - Försäkr.mäklare - Polis - Näringsliv - Kyrkan - Landstinget - Statliga verk - Organisationer - etc.

5 Ansvar Riktlinjer för säkerhetsarbete: Kapitel 2. citat: inom varje förvaltning ansvarar förvaltningschef för genomförandet…. Räddningschefen samordnare för säkerhetsarbetet, säkerhetsansvaring enligt säkerhetsskyddslagen. Handlingsprogram enl. LSO: Kapitel 5.2 citat: Under KS ansvarar kommunchefen för att förebyggande arbete genomförs… Förvaltningscheferna leder och ansvarar för arbetet inom sina förvaltningar………… Krisledningsplanen: kapitel 1: citat: Ansvarsprincipen. ……..Kapitel 3.1 krisledningsnämnd……...Kapitel 3.2 krislednings-stab…..Kapitel 6.2 Samordningsgrupp för säkerhetsfrågor……. Särskilt KS-beslut, räddningschefen ska biträda kommun-ledningen samt stödja förvaltningarna i arbetet med det nya krishanteringssystemet.

6 Rutiner Följa beslut enligt styrdokument.
Förvaltningarnas egna framtagna rutiner för det systematiska säkerhets-arbetet inom resp. förvaltning. Samordningsgrupp säkerhetsfrågor, möten minst 4 ggr/år. (Tvärsektoriellt arbete / kommungemensam samordning).

7 Kommunens ledningsorganisation vid en kris.
Krislednings-nämnd. Krislednins-stab Förvaltnings-lednings- grupper Förvaltningar

8 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Skriftliga redogörelser. Information och utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Tillsynsarbete, följa upp hur ägare/innehavare tar sitt ansvar och arbetar med sitt SBA (underlag skriftliga redogörelser, dialog). ÖVRIGT: Inom kommunen: - Avtal med Vård- Omsorgförvaltn. och Skolan gällande återkommande utbildningar i brandskydd (personal, elever). Brandskyddsombud. - Se kommunens krishanteringsarbete (övrigt säkerhetsarbete). Andra uppdrag (Företag, organisationer, föreningar etc.): - Utbildning, Heta arbeten. - Anpassad brandskyddsutbildning. - Informationsträffar, rådgivning. - Riktade projekt enligt verksamhetsplan (brandvarnare bostäder, pensionärer etc.) Byggsamråd. Risk- och sårbarhetsanalyser (fördjupande tillsammans med försäkringsmäklare).

9 Handlingsprogram enl. LSO
Säkerhetsmål: Mål 5. Den enskilde kommunmedborgaren skall ha kunskap om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas, samt kunna ingripa i händelse av brand eller annan olycka. Prestationsmål: Mål 5.6 Personal som arbetar inom vård och omsorg skall med regelbundenhet genomgå Brandskyddsutbildning (i enlighet med befintligt avtal mellan Socialförvaltningen och Räddningstjänsten). Ansvarig: Kommunstyrelsen. Utförare: Räddningstjänsten, Vård- och omsorgsförvaltningen, Barn och Utbildningsförvaltningen. Uppfyllt: Under mandatperioden, varje år enligt avtal.

10 Fortsättning………….. Säkerhetsmål: Mål 7. Den fysiska miljön skall utformas så att risken för naturolyckor minskas. Prestationsmål: Mål 7.1 I syfte att minska konsekvenserna av en ev översvämning skall i en första etapp åtgärder genomföras gällande översyn av Va-nätet. Ansvarig: Bygg- Miljö & Räddningsnämnden. Utförare: Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppfyllt: År 2008.

11 Välkommen till Åtvidaberg !


Ladda ner ppt "Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser