Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun

2 Kommunens krishanteringsarbete (systematiskt säkerhetsarbete). Omfattar allt arbete inom säkerhets- och krishanteringsområdet. Exempel:  Skydd mot olyckor.  Hantering av en oönskad händelse / olycka (extraordinär-/särskild händelse”).  ”Traditionellt” säkerhetsarbete. (tekniskt säkerhetsskydd, informationssäkerhet, personsäkerhet).  Ledningsförmåga.  Risk- och sårbarhetsanalyser.  Tvärsektoriellt arbete / samverkan.  Olycks- och tillbudsrapportering.  Planer, rutiner, åtgärdslistor etc.  Försäkringsfrågor / skadefinansiering.  Systematiskt brandskyddsarbete.  Civilt försvar / höjd beredskap.  Säkerhetsskydd (Rikets säkerhet).  (Brottsförebyggande arbete).  (Arbetsmiljöarbete”).  (Folkhälsoarbete.)

3 Styrdokument  1999, Handlingsprogram för skadepreventivt arbete i Östergötland. Rev. 2007. arbete i Östergötland. Rev. 2007.  1996, Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet.  2004, KS-beslut om arbetsprocessen (stödja - biträda).  2006, Krisledningsplan enl. lag om extraordinära…….  2007, KF-beslut om handlingsprogram enligt LSO. Anm:  Försäkringsupphandling (krav).  KBM krav enl. Lag extraordinära… (tillsynsmyndighet)  Länsstyrelsens krav enl. LSO (tillsynsmyndighet)  Regional samverkan (Lsty. se b la riskbild E-län).

4 Så här arbetar vi …. (inom kommunens organisation) Kommunchef (Ansvar kris- hanteringssystemet. Strategiska frågor) Förvaltn. Chefsgrupp (Samordning, verksam- hetsansvar, operativt ansvar). Förvaltning Risksamordnare Kommunfullmäktige (Normativt ansvar) Kommunstyrelsen (Övergripande ansvar, normativt) Säkerhetsombud Räddningschef (Säkerhetsskyddschef, sam- ordning, biträda/stödja) Samordningsgrupp säkerhetsfrågor Samverkan - Försäkr.mäklare - Polis - Näringsliv - Kyrkan - Landstinget - Statliga verk - Organisationer - etc. Förvaltning

5 Ansvar  Riktlinjer för säkerhetsarbete: Kapitel 2. citat: inom varje förvaltning ansvarar förvaltningschef för genomförandet….  Räddningschefen samordnare för säkerhetsarbetet, säkerhetsansvaring enligt säkerhetsskyddslagen.  Handlingsprogram enl. LSO: Kapitel 5.2 citat: Under KS ansvarar kommunchefen för att förebyggande arbete genomförs… Förvaltningscheferna leder och ansvarar för arbetet inom sina förvaltningar…………  Krisledningsplanen: kapitel 1: citat: Ansvarsprincipen. ……..Kapitel 3.1 krisledningsnämnd……...Kapitel 3.2 krislednings- stab…..Kapitel 6.2 Samordningsgrupp för säkerhetsfrågor …….  Särskilt KS-beslut, räddningschefen ska biträda kommun- ledningen samt stödja förvaltningarna i arbetet med det nya krishanteringssystemet.

6 Rutiner  Följa beslut enligt styrdokument.  Förvaltningarnas egna framtagna rutiner för det systematiska säkerhets- arbetet inom resp. förvaltning.  Samordningsgrupp säkerhetsfrågor, möten minst 4 ggr/år. (Tvärsektoriellt arbete / kommungemensam samordning).

7 Kommunens ledningsorganisation vid en kris. Krislednings- nämnd. Krislednins- stab Förvaltnings -lednings- grupper Förvaltningar

8 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde Genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.  Skriftliga redogörelser.  Information och utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.  Tillsynsarbete, följa upp hur ägare/innehavare tar sitt ansvar och arbetar med sitt SBA (underlag skriftliga redogörelser, dialog). sitt SBA (underlag skriftliga redogörelser, dialog).ÖVRIGT:  Inom kommunen: - Avtal med Vård- Omsorgförvaltn. och Skolan gällande återkommande - Avtal med Vård- Omsorgförvaltn. och Skolan gällande återkommande utbildningar i brandskydd (personal, elever). Brandskyddsombud. utbildningar i brandskydd (personal, elever). Brandskyddsombud. - Se kommunens krishanteringsarbete (övrigt säkerhetsarbete). - Se kommunens krishanteringsarbete (övrigt säkerhetsarbete).  Andra uppdrag (Företag, organisationer, föreningar etc.): - Utbildning, Heta arbeten. - Utbildning, Heta arbeten. - Anpassad brandskyddsutbildning. - Anpassad brandskyddsutbildning. - Informationsträffar, rådgivning. - Informationsträffar, rådgivning. - Riktade projekt enligt verksamhetsplan (brandvarnare bostäder, pensionärer etc.) - Riktade projekt enligt verksamhetsplan (brandvarnare bostäder, pensionärer etc.)  Byggsamråd.  Risk- och sårbarhetsanalyser (fördjupande tillsammans med försäkringsmäklare).

9 Handlingsprogram enl. LSO  Säkerhetsmål: Mål 5. Den enskilde kommunmedborgaren skall ha kunskap om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas, samt kunna ingripa i händelse av brand eller annan olycka.  Prestationsmål : Mål 5.6 Personal som arbetar inom vård och omsorg skall med regelbundenhet genomgå Brandskyddsutbildning (i enlighet med befintligt avtal mellan Socialförvaltningen och Räddningstjänsten).  Ansvarig: Kommunstyrelsen.  Utförare: Räddningstjänsten, Vård- och omsorgsförvaltningen, Barn och Utbildningsförvaltningen. Barn och Utbildningsförvaltningen.  Uppfyllt: Under mandatperioden, varje år enligt avtal.

10 Fortsättning…………..  Säkerhetsmål: Mål 7. Den fysiska miljön skall utformas så att risken för naturolyckor minskas.  Prestationsmål: Mål 7.1 I syfte att minska konsekvenserna av en ev översvämning skall i en första etapp åtgärder genomföras gällande översyn av Va-nätet.  Ansvarig: Bygg- Miljö & Räddningsnämnden.  Utförare: Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  Uppfyllt: År 2008.

11 Välkommen till Åtvidaberg !


Ladda ner ppt "Systematiskt säkerhetsarbete i Åtvidabergs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser