Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk- och sårbarhetsanalyser Handlingsprogram. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Agenda förmiddag Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser Vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk- och sårbarhetsanalyser Handlingsprogram. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Agenda förmiddag Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser Vad."— Presentationens avskrift:

1 Risk- och sårbarhetsanalyser Handlingsprogram

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Agenda förmiddag Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser Vad är en risk- och sårbarhetsanalys? Risk- och sårbarhetsanalyser och riskhantering Föreskrifter och förmågebedömning Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Länsstyrelsen

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Risk- och sårbarhetsanalyser Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (Krisberedskapsförordningen) Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap En bra hockeyspelare spelar där pucken är. En suverän hockeyspelare spelar där pucken kommer att hamna. Wayne Gretzky

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Syfte med risk- och sårbarhetsanalyser Ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga Ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten Ge underlag för samhällsplaneringen Bidra till att ge en riskbild för hela samhället

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap RSA och riskhantering

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vad är en risk- och sårbarhetsanalys?

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samordning av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Riskperspektiv

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Riskperspektiv LSO LEH

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samordning av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion Hur ser ni på möjligheten att samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser utifrån flera olika lagstiftningars krav om riskanalyser?

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PAUS

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser Bemyndigande från regeringen Höjd kvalitet samt jämförbarhet och enhetlighet Ett viktigt instrument för att inrikta arbetet inom krisberedskapsområdet Styr tid, periodicitet, mottagare samt en disposition för redovisningen

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Föreskrifternas utformning TidPeriodicitetMottagare Kommun 30 septemberMandatperiod samt en mindre årlig rapportering Länsstyrelsen Landsting 30 septemberMandatperiod samt en mindre årlig rapportering Socialstyrelsen med kopia till länsstyrelsen samt MSB Lst/central myndighet 15 novemberÅrligenRegeringskansliet med kopia till MSB

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Disposition i redovisning - kommuner 1.Övergripande beskrivning av kommunen 2.Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod 3.Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet 4.Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens geografiska område

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Disposition i redovisning - kommuner 5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera för att hantera extraordinära händelser 6. Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse 7. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse 8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning till risk- och sårbarhetsanalysens resultat

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och rapportering 1.Ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller 7 §. 2.Genomförda och planerade åtgärder som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller 7 §. 3.Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser.

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Förmågebedömning Krishanteringsförmåga Ledning, samverkan och information Informationssäkerhet Larm Omvärldsbevakning Materiella resurser Personella resurser Praktisk erfarenhet Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar Informationssäkerhet Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur Reservkraft Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten Materiella resurser Personella resurser

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kritiska beroenden och samhällsviktig verksamhet Föreskrifterna reglerar att aktörerna ska identifiera vilka kritiska beroenden som finns för den samhällsviktiga verksamheten

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kritiska beroenden Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär händelse inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samhällsviktig verksamhet En verksamhet som uppfyller ett eller båda av följande villkor: Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion Vad är samhällsviktig verksamhet inom er organisation och i förekommande fall det geografiska området? Vilka svårigheter och möjligheter ser ni i att identifiera kritiska beroenden?

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Gemensam för kommuner, landsting och statliga myndigheter Ej reglerande eller styrande Februari 2011 Särskild publikation med sakområden Utvärdering av föreskrifterna påbörjas under 2011


Ladda ner ppt "Risk- och sårbarhetsanalyser Handlingsprogram. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Agenda förmiddag Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser Vad."

Liknande presentationer


Google-annonser