Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning
Lagstiftning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Järnvägslagen (2004:519) Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Sjölag (1994:1009) Lag (2004:487) om sjöfartsskydd Lag om skydd mot olyckor (2003:778) Med flera lagar och följdförfattningar

2 Definition: Extraordinär händelse
Landstingsstyrelsens förvaltning Definition: Extraordinär händelse Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls- funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. 4 § i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser…

3 Krisledningsnämndens uppgifter enl. lag
Landstingsstyrelsens förvaltning Krisledningsnämndens uppgifter enl. lag Får fatta beslut om att nämnden träder i funktion Får fatta beslut att överta hela eller delar av verk- samhetsområden från övriga nämnder i landstinget i den utsträckning som är nödvändig………. När förhållandena medger det skall beslut tas om att de uppgifter nämnden övertagit skall återgå. Beslut som nämnden har tagit skall anmälas vid nästkommande fullmäktigemöte.

4 Krisledningsnämndens övriga uppgifter
Landstingsstyrelsens förvaltning Krisledningsnämndens övriga uppgifter Analysera vilka extraordinära händelser … som kan inträffa i landstingsområdet och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Bistånd till andra landsting och kommuner Rapportera till länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

5 Krav på landstingets förmåga
Landstingsstyrelsens förvaltning Krav på landstingets förmåga Landstinget ska ha förmåga att samordna, leda och informera vid kriser och extraordinära händelser (krishanteringsförmåga) att genomföra operativa insatser (operativ förmåga) att motstå störningar i samhällsviktiga infra- strukturer (robusthet)

6 Krishanteringssystemets grundprinciper
Landstingsstyrelsens förvaltning Krishanteringssystemets grundprinciper Ansvarsprincipen Likhetsprincipen Närhetsprincipen

7 Hot och risker Extrema väderhändelser Allvarlig smitta CBRN-händelser
Landstingsstyrelsens förvaltning Hot och risker Extrema väderhändelser Allvarlig smitta CBRN-händelser Allvarliga händelser inom transportsektorn Stora och omfattande bränder Störningar i infrastrukturen el vatten värme teknisk kommunikation

8 Regional katastrofmedicinsk ledning RKML
Landstingsstyrelsens förvaltning Regional katastrofmedicinsk ledning RKML

9 Vid extraordinär händelse
Landstingsstyrelsens förvaltning Vid extraordinär händelse RKML etableras för att leda och samordna landstingets operativa arbete - Information Landstingsdirektören informeras Krisledningsnämndens ordförande informeras Beslut tas om att krisledningsnämnden inkallas eller inte Information till krisledningsnämndens ledamöter Landstingsdirektören övertar ledningsansvaret RKML utökas genom att tjänstemannaorganisation etableras i landstingshuset

10 Krisledningsnämnden Ordföranden beslutar
Landstingsstyrelsens förvaltning Krisledningsnämnden Ordföranden beslutar nämnden följer verksamheten i bostaden/ uppehållsplatsen inkallas till landstingshuset och följa verksamheten inkallas till landstingshuset för sammanträde

11 Ex. på nämndens uppgifter
Landstingsstyrelsens förvaltning Ex. på nämndens uppgifter Besluta om ändringar och anpassningar av landstinget verksamhet (normativa beslut) Samverka med politiska organ på nationell, regional och lokal nivå Besluta om ändrade ekonomiska ramar Besluta om ändringar i ledningsstrukturer Besluta att överta hela eller delar av beslutanderätten Rapportera till länsstyrelsen, SoS och MSB Besluta om att motta bistånd från annat land Bedöma och besluta om när nämnden ska upphöra

12 Landstingsstyrelsens förvaltning

13 Effektmål för utökad RKML-ledning i landstingshuset
Landstingsstyrelsens förvaltning Effektmål för utökad RKML-ledning i landstingshuset Den utökade RKML-ledningen i landstingshuset ska: kunna organiseras och börja verka inom tre timmar efter larm kunna verka uthålligt under lång tid (skiftgång) ha tillgång till utbildad personal, lokaler och utrustning för att kunna bedriva ett effektivt arbete upprätthållas genom utbildning och övning minst två gånger per mandatperiod

14 Landstingets huvuduppgifter vid kris
Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingets huvuduppgifter vid kris Sjukvård akut ”daglig vård” hemsjukvård Tandvård Transporter kollektiv trafik - spårbunden - väg - sjö Ambulanstransporter på väg och i luften Fastighetsdrift Kommunikation/Information

15 Övriga områden för landstinget
Landstingsstyrelsens förvaltning Övriga områden för landstinget ledning, uthållighet personal, specialister, ”armar och ben” teknisk kommunikation, tele, data, radio, personsökning information, till allmänheten, egen personal, massmedia fastighetsservice, el, vatten och avlopp, värme mm materielförsörjning, för sjukvård och transporter bränsleförsörjning, bensin, diesel, gas, flygbränsle osv. bevakning, bevakningsföretag läkemedel, ca 300 apotek i länet

16 SLL:s Krishanteringsplan
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL:s Krishanteringsplan Före Analyserar Planerar Åtgärdar Utbildar Övar Under Larmar Förberedd organisation Samordnar Leder/styr Samverkar Efter Återgår Utvärderar Ändrar

17 SLL:s Krisledningsorganisation
Landstingsstyrelsens förvaltning Lf Krislednings- nämnd/-utskott LD VD WÅAB Krisledningsstab VD Övriga förv. och bolag RKML SL Krisledningsstab Locum Krisledningsstab Drift- entreprenörer Entrepre- nörer Egna dotter- bolag Akutsjuk- vård Primärvård Drift- entreprenörer Leder Samverkar Samverkanspersonal 1X Rev

18 SLL:s Krisledningsorganisation
Landstingsstyrelsens förvaltning Lf Krislednings- nämnd/-utskott LD VD WÅAB Krisledningsstab VD Övriga förv. och bolag RK(M)L SL Krisledningsstab Locum Krisledningsstab Drift- entreprenörer Entrepre- nörer Egna dotter- bolag Akutsjuk- vård Primärvård Drift- entreprenörer Leder Samverkar Samverkanspersonal 1X Rev

19 Planer i SLL Krishanteringsplan för SLL
Landstingsstyrelsens förvaltning Planer i SLL Krishanteringsplan för SLL Plan för Krisledningsnämnden vid XOH Kriskommunikationsplan för SLL Regional katastrofmedicinsk plan för SLL Epidemiberedskapsplan för SLL Pandemiplan för SLL


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser