Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning Lagstiftning  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning Lagstiftning  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning Lagstiftning  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)  Järnvägslagen (2004:519)  Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg  Sjölag (1994:1009)  Lag (2004:487) om sjöfartsskydd  Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  Med flera lagar och följdförfattningar

2 Definition: Extraordinär händelse Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls- funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. 4 § i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser … Landstingsstyrelsens förvaltning

3 Krisledningsnämndens uppgifter enl. lag Får fatta beslut om att nämnden träder i funktion Får fatta beslut att överta hela eller delar av verk- samhetsområden från övriga nämnder i landstinget i den utsträckning som är nödvändig………. När förhållandena medger det skall beslut tas om att de uppgifter nämnden övertagit skall återgå. Beslut som nämnden har tagit skall anmälas vid nästkommande fullmäktigemöte. Landstingsstyrelsens förvaltning

4 Krisledningsnämndens övriga uppgifter  Analysera vilka extraordinära händelser … som kan inträffa i landstingsområdet och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.  Bistånd till andra landsting och kommuner  Rapportera till länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Landstingsstyrelsens förvaltning

5 Krav på landstingets förmåga Landstinget ska ha förmåga  att samordna, leda och informera vid kriser och extraordinära händelser (krishanteringsförmåga)  att genomföra operativa insatser (operativ förmåga)  att motstå störningar i samhällsviktiga infra- strukturer (robusthet) Landstingsstyrelsens förvaltning

6 Krishanteringssystemets grundprinciper  Ansvarsprincipen  Likhetsprincipen  Närhetsprincipen Landstingsstyrelsens förvaltning

7 Hot och risker  Extrema väderhändelser  Allvarlig smitta  CBRN-händelser  Allvarliga händelser inom transportsektorn  Stora och omfattande bränder  Störningar i infrastrukturen –el –vatten –värme –teknisk kommunikation Landstingsstyrelsens förvaltning

8 Regional katastrofmedicinsk ledning RKML

9 Vid extraordinär händelse  RKML etableras för att leda och samordna landstingets operativa arbete - Information  Landstingsdirektören informeras  Krisledningsnämndens ordförande informeras –Beslut tas om att krisledningsnämnden inkallas eller inte –Information till krisledningsnämndens ledamöter  Landstingsdirektören övertar ledningsansvaret  RKML utökas genom att tjänstemannaorganisation etableras i landstingshuset Landstingsstyrelsens förvaltning

10 Krisledningsnämnden Ordföranden beslutar  nämnden följer verksamheten i bostaden/ uppehållsplatsen  inkallas till landstingshuset och följa verksamheten  inkallas till landstingshuset för sammanträde Landstingsstyrelsens förvaltning

11 Ex. på nämndens uppgifter  Besluta om ändringar och anpassningar av landstinget verksamhet (normativa beslut)  Samverka med politiska organ på nationell, regional och lokal nivå  Besluta om ändrade ekonomiska ramar  Besluta om ändringar i ledningsstrukturer  Besluta att överta hela eller delar av beslutanderätten  Rapportera till länsstyrelsen, SoS och MSB  Besluta om att motta bistånd från annat land  Bedöma och besluta om när nämnden ska upphöra Landstingsstyrelsens förvaltning

12

13 Effektmål för utökad RKML-ledning i landstingshuset Den utökade RKML-ledningen i landstingshuset ska:  kunna organiseras och börja verka inom tre timmar efter larm  kunna verka uthålligt under lång tid (skiftgång)  ha tillgång till utbildad personal, lokaler och utrustning för att kunna bedriva ett effektivt arbete  upprätthållas genom utbildning och övning minst två gånger per mandatperiod

14 Landstingsstyrelsens förvaltning  Sjukvård – akut – ”daglig vård” – hemsjukvård  Tandvård  Transporter – kollektiv trafik- spårbunden »- väg »- sjö –Ambulanstransporter på väg och i luften –Fastighetsdrift –Kommunikation/Information Landstingets huvuduppgifter vid kris

15 Landstingsstyrelsens förvaltning  ledning, uthållighet  personal, specialister, ”armar och ben”  teknisk kommunikation, tele, data, radio, personsökning  information, till allmänheten, egen personal, massmedia  fastighetsservice, el, vatten och avlopp, värme mm  materielförsörjning, för sjukvård och transporter  bränsleförsörjning, bensin, diesel, gas, flygbränsle osv.  bevakning, bevakningsföretag  läkemedel, ca 300 apotek i länet Övriga områden för landstinget

16 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL:s Krishanteringsplan  Före –Analyserar –Planerar –Åtgärdar –Utbildar –Övar  Under –Larmar –Förberedd organisation –Samordnar –Leder/styr –Samverkar  Efter –Återgår –Utvärderar –Ändrar

17 Landstingsstyrelsens förvaltning Leder Samverkar Samverkanspersonal Krislednings- nämnd/-utskott VD LD VD RKML SL Krisledningsstab SLL:s Krisledningsorganisation Locum Krisledningsstab WÅAB Krisledningsstab Entrepre- nörer Egna dotter- bolag Akutsjuk- vård Primärvård Drift- entreprenörer Lf Drift- entreprenörer Rev. 2009-10-31 Övriga förv. och bolag 1X

18 Landstingsstyrelsens förvaltning Leder Samverkar Samverkanspersonal Krislednings- nämnd/-utskott VD LD VD RK(M)L SL Krisledningsstab SLL:s Krisledningsorganisation Locum Krisledningsstab WÅAB Krisledningsstab Entrepre- nörer Egna dotter- bolag Akutsjuk- vård Primärvård Drift- entreprenörer Lf Drift- entreprenörer Rev. 2009-10-31 Övriga förv. och bolag 1X

19 Planer i SLL  Krishanteringsplan för SLL –Plan för Krisledningsnämnden vid XOH –Kriskommunikationsplan för SLL  www.rek.sll.se www.rek.sll.se  Regional katastrofmedicinsk plan för SLL  www.rek.sll.se www.rek.sll.se  Epidemiberedskapsplan för SLL  www.smittskyddstockholm.se www.smittskyddstockholm.se  Pandemiplan för SLL  www.smittskyddstockholm.se www.smittskyddstockholm.se Landstingsstyrelsens förvaltning


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning Lagstiftning  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och."

Liknande presentationer


Google-annonser