Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Svensk Kollektivtrafik - Svenska Bussbranschens Riksförbund - Svenska Taxiförbundet - Branschföreningen Tågoperatörerna - Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Svensk Kollektivtrafik - Svenska Bussbranschens Riksförbund - Svenska Taxiförbundet - Branschföreningen Tågoperatörerna - Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1

2 - Svensk Kollektivtrafik - Svenska Bussbranschens Riksförbund - Svenska Taxiförbundet - Branschföreningen Tågoperatörerna - Sveriges Kommuner och Landsting - Trafikverket Fördubblingsprojektet startade 2008 Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

3 Vision: Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

4 Mål: Att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt

5 Alla drivs av värde för resenärerna och av att få vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling Alla är lyhörda för resenärens varierande och föränderliga behov Alla har tillit och förtroende för varandras vilja och förmåga att arbeta tillsammans och bidra till bra helhetslösningar Alla är öppna för nya idéer som bidrar till värdeskapande och hållbarhet Gemensam värdegrund

6 Stöds av UITP – den internationella kollektivtrafikorganisationen UITPs mål: PTx2 – fördubbling av den världsomfattande kollektivtrafikens marknadsandel 2025 Sverige – del av det globala fördubblingsmålet

7 Kollektivtrafiken är ett strategiskt verktyg: Skapar förutsättningar ökad sysselsättning och tillväxt Stimulerar regional utveckling och entreprenörskap Minskade utsläpp Färre döda och skadade i trafiken Varför fördubbla kollektivtrafiken?

8 Project Office - Coordation - Communication Uppgifter om Östergötlands län saknas

9 Project Office - Coordation - Communication

10 Fördubblingsprojektet ger värdefulla verktyg Avtalsprocessen Miljöprogram Rekommendationer Vägledningar

11 Goda exempel lyfts fram kontinuerligt som inspirerar och entusiasmerar andra att följa efter Tankesmedjor, seminarier, utbildning Fördubblingsprojektet ger inspiration

12 Statens roll (t ex infrastruktur) Från nationellt projekt till en regional och lokal angelägenhet Sprida goda exempel Nyckelfaktorer

13 Ny kollektivtrafiklag

14 Dagens lagstiftning: COUNTY COUNCILS KOMMUNER OPERATÖR TRAFIKHUVUDMÄN LANDSTING

15 Ny lagstiftning – övergripande process REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK- MYNDIGHET TRAFIK FÖRSÖRJNINGS PROGRAM REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK MYNDIGHET ALLMÄN TRAFIKPLIKT AVTAL FRITT MARKNADSTILLTRÄDE

16 Den nya lagen reglerar kollektivtrafik på järnväg, med spårväg, på väg, med tunnelbana och på vatten. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012 Ny kollektivtrafiklag 2012

17 En regional kollektivtrafikmyndighet bildas i varje län med ansvar för all regional kollektivtrafik (inom länet och arbetspendling eller annat vardagsresande) Myndigheten organiseras som ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd, alternativt i landstinget Ny kollektivtrafiklag 2012

18 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ta fram och besluta om ett trafikförsörjningsprogram Programmet ska omfatta alla former av regional kollektivtrafik och ge uttryck för behovet av regional kollektivtrafik i länet och målen för kollektivtrafikförsörjningen Ny kollektivtrafiklag 2012

19 Myndigheten ska besluta om allmän trafikplikt Beslutet får endast avse regional kollektivtrafik (inom länet och arbetspendling eller annat vardagsresande) Alla allmänna trafikplikter ska gå att härleda ur trafikförsörjningsprogrammet Beslut om trafikplikt ska kunna överklagas Ny kollektivtrafiklag 2012

20 Efter beslut om allmän trafikplikt påbörjas upphandling och avtal sluts En myndighet får överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag eller till en kommun inom länet Ensamrätt är inte tillåtet som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt Ny kollektivtrafiklag 2012

21 Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kommersiell kollektivtrafik Krav på att trafikföretaget informerar den regionala kollektivtrafikmyndigheten inför trafikstart och inför upphörande av trafik Krav på att trafikföretaget lämnar information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation Ny kollektivtrafiklag 2012

22 Övergångsregler Trafikförsörjningsprogram ska vara upprättat senast den 1 oktober, 2012 All tilldelning efter 1 juli, 2012 ska föregås av beslut om allmän trafikplikt Ny kollektivtrafiklag 2012

23 www.fördubbling.se


Ladda ner ppt "- Svensk Kollektivtrafik - Svenska Bussbranschens Riksförbund - Svenska Taxiförbundet - Branschföreningen Tågoperatörerna - Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser