Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken 2009-04-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken 2009-04-16."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken 2009-04-16

2 Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken! Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är branschens gemensamma initiativ för att fördubbla det kollektiva resandet till år 2020 och att på sikt fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. 2 09-01-22

3 3 Kundens syn Tillförlitlighet Restid och turtäthet Enkelhet Lyhördhet Trygghet Prisvärd Brister i fysisk infrastruktur Brister i funktionell kvalitet Fordons- problem Splittrad infrastruktur-, trafik- och bebyggelseplanering Produktions- inriktad Samordning trafik och system Avsaknad av incitament för utveckling Bristande ägarstyrning Dålig image Brist på fokusering – passar alla Detaljstyrda operatörer Otydliga roller Koll Framåts problembild

4 Efter Koll Framåt – Partnerskap för en fördubblad kollektivtrafik… •Branschövergripande initiativ •Gemensamt handlingsprogram •Träff med regeringen 15 maj 2008 •Branschen kan göra sin del, men vi måste ha hjälp av regeringen 4 09-01-22

5 5

6 Vår gemensamma vision ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.” 6 09-01-22

7 Vår värdegrund 7 09-01-22 Alla drivs av att skapa värde för resenärerna och av att få vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. • alla är lyhörda för resenärernas varierande och föränderliga behov • alla har tillit till och förtroende för varandras vilja och förmåga att arbeta tillsammans och bidra till bra helhetslösningar • alla är öppna inför nya idéer som bidrar till värdeskapande och hållbarhet

8 Nuläge 2010 20 % 2015 40 % 2020 För- dubblat resande Fördubblad marknads- andel Mål Vision

9 Övergripande mål •Fördubblad marknadsandel på sikt. •Resandet ska öka med 20 % till 2010, med 40 % till 2015 och fördubblas till 2020. Allt jämfört med 2006.

10 Varför Fördubbling? Kollektivtrafiken är ett strategiskt verktyg för att klara miljön och sysselsättningen: • Skapar förutsättningar för tillväxt och regional utveckling och entreprenörskap • Minskade koldioxidutsläpp med 23 % • Samhällsekonomisk vinst 4 miljarder kronor • Färre döda och skadade i trafiken

11 Varför Fördubbling? Utvecklingen har vänt åt rätt håll •Trafikökningar på 20% är inte ovanliga •Positivt stämningsläge i branschen Samhällsplaneringen prioriterar inte kollektivtrafiken •Framkomlighetsproblem – investeringar och underhåll Stuprörsstrukturer hämmar utvecklingen •Fragmentiserad verksamhet •Rationaliseringspotential på minst 20%, minst 10 miljarder kronor. •Nuvarande modell styr inte mot kundorientering och affärsmässighet 11 09-01-22

12 Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken Branschens åtagande • Engagera och entusiasmera alla aktörer att samverka för att utveckla ”nästa generations kollektivtrafik” med utgångspunkt från kundbehoven. Statens åtagande • Skapa förutsättningar för fördubblingen i form av infrastruktur, beskattning, lagstiftning m.m. Vårt gemensamma åtagande • Alla åtgärder förstärker varandra.

13 13 09-01-22 Resenär- ernas behov Tillgodo- sedda behov Ett perspektivskifte!

14 14 09-01-22 Gränslös samverkan mellan olika aktörer, över geografiska gränser

15 Vi fokuserar på: •Förankra visionen och värdegrunden •Tydlig målstyrning •Ökad mångfald och valfrihet för resenärerna •Bättre förutsättningar för kommersiell trafik •Utvecklade former för beställning av övrig trafik •Ökad affärsmässig frihet för trafikföretagen •Utvecklade former för gränslös samverkan •En offentlig finansierings- modell som stimulerar till ökat resande och ökad effektivitet •Uppföljning av målen •Modern lagstiftning

16 ”Fackgrupper” Avtals- form Björn Sundvall Svensk Kollektiv- trafik Miljö- ansvar Johan Nordgren Svensk Kollektiv- Trafik Sören Bergerland Karlstads- buss Kollek- tiv trafik- forsk- ning Björn Sundvall Svensk Kollektiv- trafik Kollektiv- trafiken i den kommu- nala plane- ringen Eva Hägglund SKL Skatte- regler Chris- tina Berg- ström Svensk Kollektiv- trafik Mindre och medel- stora investe- rings objekt Anna Sven- sson SKL Attrak- tiva stationer Allan Schürer Jern husen Susanne Fahlgren Ban- verket Rese- plane rare och bok- nings- system Gerhard Wenner- ström Sam- Tra- fiken Sam- ordnat betal- system Marga- reta Berg Rese- kortet Res- plus års- korts- tillägg Mattias Ander- sson Sam- trafiken

17 Projektövergripande grupper Kommunikation och Lobbying: Helena Gibson Ek, BR, adj till styrgruppen Kunskapslyftet: Helena Leufstadius, SJ Gemensam affärsmodell: Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik Uppföljning: Torbjörn Eriksson, Swebus Piloter som visar vägen: Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik

18 18 09-01-22 Styrgrupp Projekt- adm,

19 Styrgrupp •Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik, ordf. •Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund •Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet •Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting •Peder Wadman, Branschföreningen Tågoperatörerna

20 www.fördubbling.se


Ladda ner ppt "Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken 2009-04-16."

Liknande presentationer


Google-annonser