Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektorganisation 2011 Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad den 20 januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektorganisation 2011 Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad den 20 januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 Projektorganisation Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad den 20 januari 2011

2 Nuläget Styrka Sammanhållningen och engagemanget i Partnersamverkan
Fler och fler deltagare från branschorganisationerna och deras medlemmar Svagheter Otillräcklig styrning och samordning Ojämn arbetsfördelning i styrgruppen Orimligt hög arbetsbelastning på Svensk Kollektivtrafik Hot Att inte kunna utveckla arbetet med bibehållet fokus på fördubblingsmålet och den branschgemensamma visionen . Brist på resurser för att kunna kraftsamla under 2011 Möjligheter Bättre styrning, samordning och uppföljning Trafikverket tillför kompetens och erfarenhet Ge ökat stöd till arbetet lokalt och regionalt Utveckla samverkan mellan fördubblingsprojektet och andra verksamheter

3 Branschen och omvärlden ska uppleva
Att Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik med tillhörande projektorganisation är: fokuserad på branschens mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel driver på arbetet mot den branschgemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.

4 Gemensamma värderingar
För att steg för steg ta sig mot visionen och målet krävs att var och en som är involverad i fördubblingsarbetet: är fokuserad på att leverera utifrån tydliga uppdrag och vill bidra till fördubblingsmålet och den gemensamma visionen. visar att man kan arbeta effektivt tillsammans över gränserna med respekt för varandras olikheter och roller. bidrar till att skapa delaktighet genom att ge och efterfråga information.

5 Syfte, avgränsning och framgångsfaktorer
Projektorganisationen ska vara styrgruppens verktyg och stöd för utveckling, styrning, samordning, uppföljning och kommunikation, driva branschgemensamma projekt , stödja fördubblingsarbetet lokalt och regionalt, så att projektorganisationen som motor i fördubblingsarbetet bidrar till att alla involverade arbetar i riktning mot fördubblingsmålet och den gemensamma visionen. För att detta ska lyckas krävs fokus på: kund/resenärsbehoven ökat engagemang och delaktighet effektiv styrning leverans utifrån tydliga uppdragsbeskrivningar

6 Mål 2011 1. Styrgruppen och branschens aktörer ska uppleva Projektorganisationen som ett effektivt stöd med fokus på att leverera 2. Projektledarna ska uppleva att de har tydliga uppdrag och att de kan kombinera projektledarrollen med andra uppdrag på ett bra sätt 3. Fördelningen mellan organisationerna i Partnersamverkan vad gäller personella resurser och finansiering ska upplevas som rimlig och rättvis av organisationerna 4. Ansvarsfördelningen i styrgruppen ska upplevas som balanserad av alla i styrgruppen

7 Aktiviteter Besluta om tydliga uppdragsbeskrivningar med utgångspunkt i Affärsmodellen Skapa ökad delaktighet genom att utse erforderligt antal personer i olika projekt och delprojekt Prioritera genom att besluta om realistiska tider för leverans 4. Skapa system som säkerställer en effektiv samordning mellan projekten 5. Skapa effektiva system för rapportering till styrgruppen

8 Organisation Följande projektorganisation gäller för 2011

9 Samverkansforum Uppdraget
Samverkansforum för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik träffas 1-2 gånger per år för information och beslut på strategisk nivå. Samverkansforum bestå av: Christer G Wennerholm, Svensk Kollektivtrafik (sammankallande) Lena Erixon, Trafikverket Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting Anders Lundström, Svenska Bussbranschens Riksförbund Jan Sundling, Branschföreningen Tågoperatörerna

10 Styrgruppen Uppdraget
Styrgruppen träffas en gång per kvartal eller vid behov oftare, för diskussion om inriktningen av fördubblingsarbetet och uppföljning av uppnådda resultat. Styrgruppen beslutar årligen om uppdragsbeskrivningar och budget för de olika projekten. Styrgruppen Charlotte Wäreborn Schultz (ordförande) Göran Roos, Sveriges Kommuner och Landsting Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet Peder Wadman, Branschföreningen Tågoperatörerna Johan Lindberg, Trafikverket

11 Tydliga projektuppdrag
Varje projektuppdrag tar sin utgångspunkt i branschens Affärsmodell med dess mål i olika perspektiv. För att säkerställa ett kund/resenärsfokus i projekten ges alla projektledare i uppdrag att utifrån sina respektive uppdrag att fokusera på: ökat resande och marknadsandel ökad effektivitet i kollektivtrafiken ökad samhällsnytta. Resultatet av projektuppdragen ska där så framgår av uppdraget redovisningen ske i form av en fördubblingsrapport (X2-rapport)

12 Struktur på X2-rapporter
Uppdraget Nuläge Vision Värdegrund Syfte, avgränsningar och Mål Aktiviteter Organisation Ekonomi/finansiering Uppföljning

13 Projektindelning Från den 1 januari 2011 föreslås följande projektindelning: Harmonisering av definitioner och begrepp (Gösta Ahlberg) Miljöprogram (Leif Magnusson) Program för Trygghet och Säkerhet samt Tillgänglighet för personer med funktionshinder (Charlotte Rosengren Edgren) Samordnade informationssystem (Gerhard Wennerström) Framtida betallösningar (Sören Belin) Regionala trafikförsörjningsprogram (Kjell-Åke Lantz) Avtalsprocessen (Håkan Bergqvist) Goda Exempel (Linda Larsson) Kunskapslyftet (Helena Leufstadius) Statistikportalen (Lars Björling) Infrastruktur (Christina Bergström) Skatter och lagar (Christina Bergström)

14 Projekt 1. Harmonisering av definitioner och begrepp
Uppdrag Att redovisa väl definierade och förankrade begrepp som är nödvändiga för att branschens aktörer med hjälp av ett ”gemensamt språk” ska kunna utveckla sin verksamhet med fokus på kundernas/resenärernas behov när det gäller tillgänglighet mm. Att redovisa förslag till förankring och implementering av dessa begrepp. . Resultatet ska redovisas i en X2-rapport ”Branschgemensamma begrepp och definitioner ur ett kund/resenärsperspektiv” och presenteras för styrgruppen i december 2011. En avrapportering till styrgruppen ska ske i juni 2011. Projektgrupp Gösta Ahlberg (projektledare) Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Janne Rusk, SKL Eva Tiséus, People Travel Group Claes Lindholtz , SJ Maria Giöbel, Västtrafik Bertil Magnusson, Trafikverket Lars Annerberg, BR

15 Projekt 2. Miljöprogram Uppdraget
Att driva på utvecklingen genom att vidareutveckla det branschgemensamma miljöprogrammet med normgivande miljömål så att kollektivtrafiken alltmer bidrar till en hållbar utveckling. Utgångspunkten för uppdraget ska vara gällande nationell och europeisk lagstiftning. Att involvera medlemsföretag och fordonstillverkare i samband med uppdateringen av programmet. Att i samverkan med projekt Avtalsprocessen ta fram förslag till uppdatering av Avtalsbilaga Miljökrav vid trafikupphandling så att denna blir normgivande för vilka miljökrav som bör ställas vid upphandlad kollektivtrafik. Projektgrupp Leif Magnusson, Magnusson Miljökonsult och Utbildning AB (Projektledare) Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik Ingela Melkersson, Branschföreningen Tågoperatörerna Lars Annerberg, Svenska Bussbranschens Riksförbund Anders Berge, Svenska Taxiförbundet Referensgrupp Som stöd för arbetet med det branschgemensamma miljöprogrammet finns en särskild referensgrupp

16 Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik (projektledare)
Projekt 3. Program för Trygghet och säkerhet samt Tillgänglighet för personer med funktionshinder Uppdraget Att ta fram ”Branschgemensamma program för Trygghet och Säkerhet samt ”Tillgänglighet för personer med funktionshinder”, med konkreta förslag till hur branschens aktörer tillsammans med olika intressenter i samhället kan göra kollektivtrafiken trygg och säker samt tillgänglig för personer med funktionshinder. Att i samverkan med projekt Avtalsprocessen ta fram förslag till Avtalsbilagor eller motsvarande avseende Trygghet och Säkerhet samt Tillgänglighet. Projektgrupp Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik (projektledare) Håkan Åhlin, UL (delprojektledare Trygghet och Säkerhet) Peter Eklund, UL (delprojektledare Tillgänglighet)

17 Delprojekt Program för Trygghet och Säkerhet
Uppdraget Att ta fram ett ”Branschgemensamt program Trygghet och Säkerhet" redovisa konkreta förslag till hur branschens aktörer tillsammans med olika intressenter i samhället kan göra kollektivtrafiken trygg och säker. Utgångspunkten för uppdraget ska vara gällande nationell och europeisk lagstiftning. Ett utkast till rapport ska vara klar i mars En X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i juni 2011 Att i samverkan med projektgrupp Avtalsprocessen ta fram förslag till Avtalsbilaga eller motsvarande avseende Trygghet och Säkerhet. Delprojektgrupp Håkan Åhlin, UL (delprojektledare) Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Christoffer von Bothmer, Trafikverket Greta Berg, SKL (kontaktperson) Marcus Jansson, BR Leif Svensson, Jernhusen Jeanette Hegedüs, SL

18 Delprojekt Program för Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Uppdraget Att ta fram ett ”Branschgemensamt program Tillgänglighet för personer med funktionshinder”, redovisa konkreta förslag till hur branschens aktörer tillsammans med olika intressenter i samhället kan säkerställa tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder. Utgångspunkten för uppdraget ska vara gällande nationell och europeisk lagstiftning. En X2-rapporten ska redovisas för styrgruppen i september 2011. Att i samverkan med projektgrupp Avtalsprocessen ta fram förslag till Avtalsbilaga eller motsvarande avseende Tillgänglighet. Delprojektgrupp Peter Eklund, UL (delprojektledare) Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Roland Palmqvist, Trafikverket Sara Malm, Stockholms Stad Lars Annerberg, BR

19 Projekt 4. Samordnade informationssystem
Uppdraget Att ta fram förslag till samordnade system som ger resenärerna relevant neutral information som stöd för att planera och genomföra sin resa oavsett trafikslag och trafikföretag och i såväl normalt som stört trafikläge. Att skapa en teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken genom att den anropsstyrda trafikens trafiklednings- kommunikations- och informationssystem vad gäller systemägande, systemarkitektur, regelverk och gränssnitt utformas för att kunna integreras med den linjelagda trafikens motsvarande system. Att ta fram förslag till vilken typ av information som trafikföretagen ska lämna till ett gemensamt system för trafikantinformation för att leva upp till kraven enligt den nya kollektivtrafiklagen (Kap 4 §2) samt formerna för hur denna information ska lämnas, förvaltas och ajourhållas. Ett samlat förslag i form av en X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i juni 2011. Projektgrupp Gerhard Wennerström, Samtrafiken (projektledare) Anders Andersson, Svenska Taxiförbundet Trafikföretag och THM deltar i arbetet inom ramen för Samtrafikens referenskommitté Delprojektgrupp Neutral information Tomas Anglevik, Elias Arnestrand, Stefan Thulin och Helena Ahlin, Samtrafiken Clas Roberg, Trafikverket Delprojektgrupp Lagens krav Carina Karlsson, Anders Spoonberg och Carl Kämpe, Samtrafiken Roland Palmqvist, Trafikverket

20 Projekt 5. Framtida betallösningar
Uppdraget Att ta fram en konkret handlingsplan för införande av framtida betallösningar för kollektivtrafiken. Handlingsplanen ska tjäna som underlag för beslut om genomförande av förbättringar av befintliga betalsystem på kort och medellång sikt (1-3 år) och om införande av nya betallösningar på lite längre sikt. Handlingsplanen i form av en X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i mars Projektgrupp Sören Belin, BCAB (projektledare) Björn Boldt Christmas Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Einar Tufvesson, Trafikverket Janne Rusk, SKL Stenerik Ringqvist, Svensk kollektivtrafik Magnus Arnström, Resekortet AB Gerhard Wennerström, Samtrafiken Jarl Klang, Samtrafiken

21 Projekt 6. Regionala trafikförsörjningsprogram
Uppdraget Att stödja arbetet med att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram och den efterföljande genomförandeprocessen så att förutsättningarna ökar att nå regionala mål för marknadsandel, resande mm. Att med utgångspunkt från Affärsmodellen, Avtalsprocessen och Vägledningen för framtagande av regionala trafikförsörjningsprogram, samt Trafikverkets specificering av de transportpolitiska målen, ta fram förslag till mål och mätetal som är relevanta för planeringsprocessen. Projektgrupp Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik (projektledare) Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik Janne Rusk, SKL Christer Agerback, Trafikverket Lars Nordstrand, Keolis Anders Åström, Alviks Trafik Anders Berge, Svenska Taxiförbundet Adjungerad: Magnus Forsberg, Bergkvara Buss (deltar i Pilot Småland) Delprojekt Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik, delprojektledare Trafikplikt. Lars Bull, Värmlandstrafik, delprojektledare Marknadstillträde. Carl Kämpe, Samtrafiken, delprojektledare Kollektivtrafikens Bytespunkter. Sören Bergerland, Karlstadsbuss. Kollektivtrafiken i den fysiska planeringen. Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik, delprojektledare Samhällsnytta.

22 Delprojekt Regionala program Trafikplikt
Uppdraget Att ta fram en särskild ”Vägledning Trafikplikt” med beskrivning av vad ett beslut om trafikplikt kan innehålla och hur ett sådant beslut processas fram. Ett utkast till rapport ska vara klart till 10 februari 2011 som underlag för diskussion på de Regionala tankesmedjorna. Rapporten ska redovisas för styrgruppen i juni 2011. Projektgrupp Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare) Lars Nordstrand, Keolis Sven Tufvesson, Skånetrafiken Lars-Erik Lorentzson, Region Halland Jan Efraimsson, Västtrafik Pär-Erik Westin, Trafikverket Matti Lahtinen, Veolia Janne Rusk, SKL Lars Annerberg, BR

23 Delprojekt Regionala program Marknadstillträde
Uppdraget Att ta fram en särskild ”Vägledning Marknadstillträde” som redovisar vilka regler som bör gälla för att alla aktörer ska kunna uppleva konkurrens på lika villkor som en följd av det fria marknadstillträdet den 1 januari 2012. Ett utkast till rapport ska vara klar till 10 februari som underlag för diskussion på de Regionala tankesmedjorna. Rapporten ska redovisas för styrgruppen i juni 2011. Projektgrupp Lars Bull, Värmlandstrafik (delprojektledare) Michael Stjernberg, Västtrafik Conny Strand, Länstrafiken Mälardalen Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet Mats Gustafsson, Svenska Tågkompaniet Thomas Byberg, Byberg & Nordin Pär-Erik Westin, Trafikverket Raymond Hellmark, Veolia Transport Göran Hallén, BR

24 Delprojekt Regionala program Kollektivtrafikens bytespunkter
Uppdraget Att med utgångspunkt i resenärernas behov och den nya kollektivtrafiklagens krav beträffande konkurrensneutralitet mm, ta fram ett förslag till organisationsmodell med en ansvarsfördelning mellan berörda aktörer som gör det möjligt att utveckla och finansiera bytespunkterna på ett sådant sätt att dessa bidrar till fördubblingsmålet och den branschgemensamma visionen . Att lämna förslag till hur det fortsatta arbetet med Attraktiva stationer kan omhändertas inom ramen för ett sådant förslag. Ett utkast till rapport ska vara klart till den 10 februari En avrapportering ska ske till styrgruppen i mars 2011 och en X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i juni 2011. Projektgrupp Carl Kämpe, Samtrafiken (delprojektledare) Joakim Palmqvist, Swebus Johan Wadman, SJ Ann Wiberg, Jernhusen Carl-Johan Sjöberg, JLT Markus Jansson, BR Margareta Bergström, Västtrafik Ejert Seijbolt, Svenska Taxiförbundet Roland Palmqvist, Trafikverket Sabina Anderson, Halmstad kommun Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtr.

25 Handboken ska vara klar i december 2011. Projektgrupp
Delprojekt Regionala program Kollektivtrafiken tar plats i den fysiska planeringen Uppdraget Att med utgångspunkt i erfarenheterna från Karlstad, Uppsala och Sundsvall ta fram en särskild handbok som visar hur branschen och kommunerna kan arbeta tillsammans för att säkerställa att kollektivtrafiken integreras i den kommunala planeringen. Härvid ska beaktas det arbete som skett inom forskningsprojektet Proceed när det gäller att utveckla ett planeringsverktyg för kollektivtrafiken. Handboken ska vara klar i december 2011. Projektgrupp Sören Bergerland, Karlstadsbuss (delprojektledare) Bernt Nielsen XX, Trafikverket Eva Hägglund, SKL (kontaktperson) XX, BR

26 Delprojekt Regionala program Kollektivtrafikens samhällsnytta
Uppdraget Att ta fram en särskild Vägledning med verktyg som gör det möjligt att synliggöra samhällsnyttan av satsningen på kollektivtrafiken i de regionala trafikförsörjningsprogrammen, så att beslutsfattarna får ett så bra underlag som möjligt för sina prioriteringar. Rapporten ”Kollektivtrafikens samhällsnytta” ska redovisas för styrgruppen i juni 2011. Projektgrupp Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik, delprojektledare Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik Jan Efraimsson, Västtrafik Göran Hallén, Bussbranschens Riksförbund Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna Erik Norlin, Trafikverket

27 Projekt 7. Avtalsprocessen
Uppdraget: Att följa upp hur den rekommenderade arbetsprocessen enligt rapporten ”Avtalsprocessen” används och resultaten av de avtal som träffas i förhållande till uppställda mål för resandeutveckling mm. Att se till att erfarenheterna diskuteras regelbundet mellan berörda parter som underlag för ständiga förbättringar. Att löpande uppdatera och sprida information om Avtalsprocessen inklusive modellavtal och avtalsbilagor. Att etablera ett system med best practice och öppna jämförelser. Projektgrupp (Avtalsgruppen) Håkan Bergqvist , Svensk Kollektivtrafik (processledare) Henrik Dagnäs, Nobina/BR Anders Andersson, Svenska Taxiförbundet Magnus Andersson, SJ/Tågoperatörerna

28 Avtalsprocessen Avtalsbilaga Miljökrav vid trafikupphandling
Uppdraget Att på förslag av projektgruppen Branschgemensamt Miljöprogram utarbeta förslag till uppdateringar av Avtalsbilaga Miljökrav vid trafikupphandling så att denna blir normgivande för vilka miljökrav som bör ställas i upphandlad kollektivtrafik. Projektgrupp Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare) Ingela Melkersson, Branschföreningen Tågoperatörerna Lars Annerberg, Svenska Bussbranschens Riksförbund Anders Berge, Svenska Taxiförbundet Leif Magnusson, Magnusson Miljökonsult och Utbildning AB

29 Avtalsprocessen Avtalsbilaga Buss 2010
Uppdraget Att då det branschgemensamma programmet för ”Tillgänglighet för personer med funktionshinder” föreligger, förändrad lagstiftning, ändrade normkrav eller andra skäl föranleder det, utarbeta förslag till uppdateringar av den branschgemensamma fordonskravsbilagan till trafikavtalen avseende bussar (Buss 2010). Delprojektgrupp Lars Annerberg (delprojektledare) Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik Alan Björk, Björks Buss Claes Annerstedt, Dalatrafik Henrik Birath, Nobina Klas Sörensson, Skånetrafiken Maria Övergaard, SL Ola Deilert, Arriva

30 Avtalsprocessen Delprojekt Index
Uppdraget Att utarbeta förslag till uppdateringar av den branschgemensamma indexmodell som ingår i trafikavtalen. Att utarbeta förslag till uppdateringar av de kommersiella villkoren i avtalen. Delprojektgrupp Ewa Rosén, Skånetrafiken (delprojektledare) Reija Sintonen, SL Siw Andersson Länstrafiken Sörmland Tommy Laestander, Länstrafiken Västerbotten Håkan Nilsson, Nobina Lars Annerberg, BR Fredrik Gustafsson, VS & Perssons Buss Martin Rybrink, Busslink

31 Avtalsprocessen Avtalsbilaga Specialfordon
Uppdraget: Att ta fram ett förslag till uppdaterad branschgemensam fordonskravbilaga avseende specialfordon som ska ingå som bilaga till trafikavtal där specialfordon används. Att då förändrad lagstiftning, ändrade normkrav eller andra skäl föranleder det, utarbeta förslag till uppdateringar av fordonskravsbilaga Specialfordon. Ett förslag ska presenteras för Avtalsgruppen den 31 januari 2011. Delprojektgrupp Kenneth Svärd, SL (delprojektledare) Benny Sköld ,Östgötatrafiken Lars Hellström, Skånetrafiken Thomas Karlsson, Färdtjänsten Göteborg Peter Holmberg, Dalatrafik Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet Claes Löfvenberg, Taxi020 AB Niclas Aronsson, Taxi Lars Annerberg, BR Pär Åkerberg, Åkerbergstrafik AB

32 Projekt 8. Goda Exempel Uppdraget
Att identifiera och marknadsföra goda exempel enligt fastställda kriterier. Att visa att fördubblingsarbetet får genomslag i praktisk verksamhet . Att inspirera och vägleda beslutsfattare, ledare och medarbetare i deras arbete för att tillsammans nå branschens gemensamma mål och vision. Att visa branschens intressenter ser att branschen går från ord till handling.

33 Goda Exempel (forts) Projektgrupp/kriteriegrupp
Linda Larsson, Svensk Kollektivtrafik (projektledare) Julija Markensten, Länstrafiken Kronoberg Raymond Hellmark, People Travel Group/Veolia Transport Åsa Rönnbäck, Victoriainstitutet Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik Alan Schürer, Jernhusen Referensgrupp Helena Gibson-Ek, Svenska Bussbranschens Riksförbund Jens Forsmark, Spårvagnsstäderna Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik Mikael Johnson, SAMOT

34 Projekt 9. Kunskapslyftet
Uppdraget Att utifrån branschens kunskaps- och utvecklingsbehov, öka insikt och kunskap om varför det är nödvändigt att kund- och resultatorientera kollektivtrafiken och vad som krävs för att lyckas med det så att Kunskapslyftet bidrar till att öka förutsättningarna för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel och ta steg mot den gemensamma visionen. Att planera och genomföra tankesmedjor, seminarier, utbildningar mm bla på uppdrag av projektledarna. Att definiera vilka önskemål om forskning som finns med hänsyn till behovet av kunskap som stöttar branschens fördubblingsarbete, ta fram förslag till forskningsområden och lämplig samverkansmodell mellan forskningen och branschen samt ge förslag på hur för fördubblingsarbetet relevanta forskningsresultat, kan föras ut i Kunskapslyftets olika ”kunskapskanaler”. Styrgrupp Charlotte Wäreborn Schultz (ordförande) Peder Wadman, Tågoperatörerna Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet Göran Roos, SKL Anna Grönlund, BR Margareta Friman, SAMOT Emma Gretzer, VINNOVA Torbjörn Suneson, Trafikverket

35 Kunskapslyftet (forts)
Projektgrupp Helena Leufstadius, Veolia Transport (projektledare) Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik (biträdande projektledare) Anders Böcker, Svenska Taxiförbundet Sven Tufvesson, Skånetrafiken Göte Persson, BR Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Gun Söderberg, LLT Carl-Johan Sjöberg, JLT Delprojektgrupper Kerstin Mattsson, delprojektledare Regionala tankesmedjor Charlotte Rosengren Edgren, delprojektledare FoU Sven Tufvesson, delprojektledare Breddutbildning Kjell-Åke Lantz, delprojektledare Verktyg för verksamhetsutveckling

36 Delprojekt Kunskapslyftet Ledarutvecklingsprogram
Uppdraget Att tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm löpande vidareutveckla och erbjuda branschens aktörer ett ledarutvecklingsprogram som syftar till att utveckla ett nytt slags ledarskap ”på tvärs” där ledarna i branschen arbetar tillsammans på nya sätt Ansvariga Helena Leufstadius, Veolia Transport Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik Per Ewing, IFL Hans Lundmark, IFL

37 Delprojekt Kunskapslyftet Breddutbildning
Uppdraget: Att för identifierade målgrupper av mellanchefer och handläggare ta fram ett koncept för ett branschövergripande breddutbildningsprogram. Ett förslag ska redovisas för Kunskapslyftets styrgrupp i mars 2011. Att efter sommaren 2011 starta behovsgrundade utbildningar inom för hela eller delar av målgruppen relevanta områden/moduler så att förutsättningarna ökar att nå fördubblingsmålet och den branschgemensamma visionen. Projektgrupp Sven Tuvesson, Skånetrafiken (delprojektledare)  Einar Tufvesson, Trafikverket Helena Leufstadius, Veolia Transport Sören Bergerland, Karlstadsbuss Kristian Roslund, SL Patrik Gottfridsson, SAMOT Christer Ljungberg, Trivector Lena Thorin, Reach Europé Lars Nordstrand, Keolis Anders Böcker, Svenska Taxiförbundet Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik Hans Lundmark, IFL

38 Delprojekt Kunskapslyftet FoU
Uppdraget Att definiera vilka önskemål om forskning som finns med hänsyn till behovet av kunskap som stöttar branschens fördubblingsarbete, ta fram förslag till forskningsområden och lämplig samverkansmodell mellan forskningen och branschen samt ge förslag på hur för fördubblingsarbetet relevanta forskningsresultat kan föras ut i Kunskapslyftets olika ”kunskapskanaler”. En X2-rapport ska redovisas för styrgruppen för Kunskapslyftet i september 2011. Att som underlag för kollektivtrafikens fortsatta utveckling förtydliga innebörden av den branschgemensamma visionens begrepp ”ett hållbart samhälle” Att lämna förslag till styrgruppen om representanter i en särskild referensgrupp som stöd för FoU-delen av Kunskapslyftet. Delprojektgrupp Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare) Gunnar Alexandersson och Ingemar Lundin. Tågoperatörerna Einar Tufvesson, Trafikverket Elias Arnestrand, Samtrafiken/Victoriastiftelsen Frida Karlge, Trafikkontoret, Göteborg Anna Grönlund, BR

39 Delprojekt Kunskapslyftet Verktyg för verksamhetsutveckling
Uppdraget Att ta fram ett branschgemensamt planeringsverktyg för affärsmässig verksamhetsutveckling och att starta utbildning i hur verktyget kan användas inom ramen för den planerade breddutbildningen i branschen. En X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i september 2011. Delprojektgrupp Kjell-Åke Lantz, sammankallande Per Ewing, IFL, Handelshögskolan i Stockholm Jonas Sandberg, Länstrafiken Västerbotten Åsa Rönnbäck, Victoriainstitutet Kristian Roslund, SL Mattias Galante, Busslink Jonas Kempe, Nobina Hans Lundmark, IFL

40 Delprojekt Kunskapslyftet Regionala tankesmedjor
Uppdraget Att arrangera tankesmedjor kring de Regionala trafikförsörjningsprogrammen v Projektgrupp Kerstin Mattsson, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen (TS Göteborg) Helena Ervenius, Regionförbundet Kalmar/Carl-Johan Sjöberg, JLT (TS Alvesta) Sven Tufvesson, Skånetrafiken (TS Malmö) Jonas Sandberg, Länstrafiken Västerbotten/Gun Söderberg, LLT (TS Umeå) Lars Wogel SL/Mårten Levin, MÄLAB (TS Stockholm) Conny Strarnd, Länstrafiken Örebro (TS Örebro) Margareta Husfeldt, Trafikverket

41 Projekt 10. Statistikportalen
Uppdraget Att senast den 1 juli 2011 ge branschens aktörer och intressenter tillgång till ett väl utvecklat verktyg för planering och uppföljning i form av en öppen och transparent branschgemensam Statistikportal byggd på statistik och uppgifter från Kollektivtrafikbarometern, Anbaro, FRIDA, Kollektivtrafikkompassen (nuvarande Stadstrafikkompassen), omvärldsportalen samt från Trafikanalys. I uppdraget ingår att visualisera väl definierade och kvalitetssäkrade nationella och regionala nyckeltal, statistik och faktaunderlag som gör det möjligt att följa kollektivtrafikens utveckling i förhållande till den gemensamma visionen, det nationella fördubblingsmålet och andra för branschen uppställda mål. Att ta fram förslag till en mellan branschen och staten samordnad och kostnadseffektiv statistikproduktion. Projektgrupp Lars Björling, X-trafik (projektledare) Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik Mats Wiklund, Trafikanalys Ansvariga Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik, ansvarig Miljö- och fordonsdatabasen FRIDA Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik, ansvarig Kollektivtrafikbarometern och Anbaro Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik, ansvarig Omvärldsportalen Lars Björling, X-trafik, delprojektledare Kollektivtrafikkompassen

42 Statistikportalen Kollektivtrafikbarometern
Uppdraget Att ta fram förslag till modell för tillgång, behörighet ,finansiering mm som gör det möjligt att utveckla Kollektivtrafikbarometern som en del av en öppen, branschgemensam och transparent Statistikportal med presentation av relevant nationell och regional statistik avseende marknadsandelar, resvanor, kundnöjdhet mm. Resultatet av arbetet ska presenteras för styrgruppen i juni 2011 Ansvarig utredare Helena Leufstadius, Veolia Transport

43 Statistikportalen Miljö- och fordonsdatabasen FRIDA
Uppdraget Befintlig användarförening bestående av Svensk Kollektivtrafik, samtliga THM, Samtrafiken och BR, ansvarar för att löpande vidareutveckla och förvalta miljö- och fordonsdatabasen FRIDA FRIDA:s utvecklingsgrupp 4 THM (roterar) Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik, Lars Annerberg, BR, Stefan Thulin, Samtrafiken

44 Delprojekt Statistikportalen Kollektivtrafikkompassen
Uppdraget Att fr o m sommaren 2011 erbjuda branschens aktörer ett webbaserat verktyg som med hjälp av relevanta nyckeltal baserad på kvalitetssäkrade indata gör det möjligt att löpande följa upp effektiviteten i stadstrafik och annan regional kollektivtrafik . Ett förslag ska presenteras för styrgruppen i mars 2011. Delprojektgrupp Lars Björling, X-trafik (delprojektledare) Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik XX, SL Ytterligare några representanter för THM

45 Delprojekt Statistikportalen Omvärldsportalen
Uppdraget Svensk Kollektivtrafik ansvarar för att löpande vidareutveckla en branschgemensam Omvärldsportal som verktyg för nationell och internationell benchmarking samt koppla denna till Statistikportalen. Referensgrupp Charlotte Rosengren Edgren (delprojektledare) Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik Tor Eriksson och Harriet Söder, Länstrafiken Västernorrland Elisabet Munters, Samtrafiken Angelique Blix, UL Christer Olson, KLT Jan Brandberg, Länstrafiken Mälardalen Evalott Ferming, Karlstadsbuss

46 Projekt 11. Infrastruktur
Uppdraget Att  ta fram ett första underlag med fakta, argument och konkreta förslag till paketerade åtgärdsprogram för statliga investeringar och underhåll som både på det nationella och regionala planet bedöms ha stor betydelse för kollektivtrafikens utveckling och som ger snabbt genomslag i form av ökat resande och marknadsandel. Ett förslag ska redovisas för styrgruppen i mars 2011. Att  ta fram en konkret handlingsplan för hur kommunerna kan ta ett ökat ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur. Ett förslag ska redovisas för styrgruppen i september 2011. Projektgrupp Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik (projektledare) Bertil Magnusson, Trafikverket Thomas Ahlberg, SJ AB Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna Göran Hallén, BR Stefan Ekman, Västtrafik Regional representant Mats Améen, Skånetrafiken Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet

47 Projekt 12. Skatter och lagar
Uppdraget Att ta fram ett första underlag med förslag till sådana förändringar av skatter, lagar och andra regelverk i Sverige och EU som snabbt kan få betydelse för kollektivtrafikens utveckling och möjligheterna att öka resande och marknadsandel och därmed bidra till fördubblingsmålet och den gemensamma visionen. Underlag till konkreta förslag ska redovisas för styrgruppen i mars 2011.    Projektgrupp Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik (projektledare) Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna Göran Hallén, Bussbranschens Riksförbund Anders Berge, Svenska Taxiförbundet Janne Rusk, SKL Steneric Ringqvist, Svensk Kollektivtrafik

48 Samordning Kommunikation Harmonisering av definitioner och begrepp
Miljöprogram Program Trygghet, Säkerhet och Tillgänglighet Skatter och lagar Samordnade informations- system Infrastruktur Framtida betallösningar Samordning Kommunikation Statistikportalen Regionala trafikförsörjnings- program Kunskapslyftet Goda Exempel Avtals- processen

49 Projektledning Uppdraget för huvudprojektledaren
Charlotte Wäreborn Schultz är: Att samordna projektgruppernas arbete i regelbunden kontakt/dialog med projektledarna och tillsammans med dessa förbereda styrgruppsmötena två veckor före varje möte. Att med hjälp av resurser för projektsamordning, projektadministration/ekonomi och kommunikation ge stöd och service till projektledarna, följa upp ekonomin i projekten och säkerställa interninformationen om arbetet i projekten och uppnådda resultat.

50 Samordning Uppdraget Att biträda huvudprojektledaren och styrgruppen genom att samordna arbetet i projektorganisationen. Projektkoordinator Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik Biträdande projektkoordinator/kommunikation Kerstin Mattsson, Svensk Kollektivtrafik Projektekonomi Jeanette Thyberg, Svensk Kollektivtrafik Kontaktpersoner Janne Rusk, SKL Anna Grönlund, BR Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet Christer Agerback, Trafikverket Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna

51 Kommunikation Uppdraget för kommunikationsansvarig
Att direkt underställd styrgruppen marknadsföra branschens fördubblingsarbete och uppnådda resultat så att kollektivtrafiken som varumärke stärks. En kommunikationsplan ska redovisas för styrgruppen i januari 2011. Att identifiera behovet av projektrelaterade marknadsförings- och kommunikationsinsatser inklusive kostnaderna för dessa samt genomföra dessa aktiviteter. Att löpande avrapportera genomförda aktiviteter och ekonomisk utfall till styrgruppen. Kommunikationsgrupp Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik (sammankallande) Kerstin Mattsson, Svensk Kollektivtrafik Helena Gibson, BR Eijert Seiboldt, Svenska Taxiförbundet Daniel Stjernfeldt, Trafikverket Peder Wadman, Tågoperatörerna Charlotta Hemgren, SKL (kontaktperson)

52 Kommunikations-ansvarig
Samverkansforum Styrgrupp Huvud- projekt- ledare Projektkoordinator Biträdande projektkoordinator/ kommunikation Projektekonomi/administration Kommunikations-ansvarig PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL Projektledare

53 Alla projektledarna ges i uppdrag:
Att med utgångspunkt från sin uppdragsbeskrivning ta fram en kort och enkel projektplan. Att aktivt försöka hitta extern finansiering i form av EU-medel och liknande och att ta initiativ till ansökningar. Att utifrån kunskaps- och utvecklingsbehov som identifieras inom respektive projekt ge input till Kunskapslyftet när det gäller behov av seminarier, workshops, utbildningar mm. Att inom respektive projekt definiera vilka önskemål som finns om forskning och lämna förslag till Kunskapslyftet/FOU om viktiga forskningsområden. Att ge input till Avtalsprocessen när det gäller avtalsbilagor mm. Att ge underlag till Goda Exempel.

54 Enkel projektplan för varje projekt
Uppdraget Vilket är vårt uppdrag? Vad förväntas vårt projekt leverera och när? Mål Vad ska vi ha uppnått fram till den 1 juli och till slutet på 2011? Aktiviteter Vilka är de viktigaste aktiviteterna som ska genomföras för att lösa uppdraget. När ska de påbörjas och avslutas? Organisation Hur organiserar vi arbetet tillsammans (mötesplan etc) Hur samspelar vi med andra delar av projektorganisationen för fördubblingen? Min egen roll, vad gör jag som projektledare? Vad förväntas var och en i projektgruppen göra? Hur mycket tid avsätter var och en? Ekonomi Vilka ekonomiska resurser behöver vi? Vilken budget har vi? Kan vi hitta ytterligare projektfinansiering? Uppföljning Hur följer vi upp löpande att vi är på rätt väg? När och till vem avrapporterar vi?


Ladda ner ppt "Projektorganisation 2011 Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad den 20 januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser