Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 1 Ny LTP , 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013

2 2 Planeringen ska utgå från de transportpolitiska målen, genom att vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan och bidra till optimal användning av transport- systemet Fyrstegsprincipen ska vara vägledande Användningen av befintligt transportsystem bör optimeras före nybyggnation Inriktning mot de viktigaste stråken för att stärka sträckor som är betydelsefulla för hållbar arbetspendling, viktiga transport- leder för näringslivet och gränsöverskridande transporter Miljökonsekvenser ska identifieras, beskrivas och bedömas Samlade effektbedömningar av föreslagna åtgärder ska genomföras Ny LTP , 4 april 2013 Regeringens direktiv för LTP (1)

3 3 Regeringens prioriterade åtgärder ska beaktas (Ostlänken) Redovisning av hur mycket medel som satsas på cykelåt- gärder De regionala ramarna ska användas för utveckling/investering i länets transportinfrastruktur. Det förutsätts att länsplaneupp- rättarna i sina prioriteringar utgår från ett länsöverskridande och ett nationellt perspektiv. Den ekonomiska planerings ramen uppgår till 1416 Mkr för hela perioden , dvs. ca 118 Mkr per år. Remitterad plan ska lämnas till regeringen senast Därefter tar regeringen beslut om definitiva ramar Planen ska fastställas senast två månader efter beslut om definitiva ramar Ny LTP , 4 april 2013 Regeringens direktiv för LTP (2)

4 4 Ny LTP , 4 april 2013 LTP får omfatta följande åtgärder (1) Investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redo- visas i planen Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret för, dvs. nationell plan för transportinfrastruktur Byggande och drift av enskilda vägar

5 5 Ny LTP , 4 april 2013 LTP får omfatta följande åtgärder (2) Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:37) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanlägg-ningar mm, vilket innefattar följande områden: - byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik - byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik - byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser mm för regionalt kollektivt resande - byggandet av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt behov - transport informatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafik-säkerhet på kommunala gator och vägar

6 6 Ny LTP , 4 april 2013 LTP får omfatta följande åtgärder (3) - åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser mm i anslutning till dessa samt investeringar i resenärsinformation som under-lättar funktionshindrades resor - byggandet av kajanläggningar för fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods - investeringar i fartyg i regional kollektivtrafik

7 7 Ny LTP , 4 april 2013 Styrning ny LTP Beslutsorgan: Regionförbundets styrelse och fullmäktige ”Styrgrupp”: Ordförandeforum (politiker från respektive kommun och landstinget) ”Referensgrupp”: Samrådsgruppen för kollektivtrafikmyndigheten (chefstjänstemän från respektive kommun och regionförbundet) Projekt/Arbetsgrupp: Tjänstemän från respektive kommun, kollektivtrafikmyndigheten (ÖTraf), Länsstyrelsen och Trafikverket Referensgrupp för miljöbedömning: Tjänstemän från kommuner, Energikontoret, ÖstgötaTrafiken samt Länsstyrelsen

8 8 Ny LTP , 4 april 2013 Tidplan – Ny Länsplan LTP (1) 4 april 2013:Dialogmöte - LTP 12 april 2013:Styrelsen, beslut avgränsning miljöbedömning 12 april 2013:Lägesrapport Ordförandeforum 2 maj 2013:Information Regionfullmäktige 16 maj 2013:Avstämning Referensgrupp 24 maj 2013:Remissversion AU 14 juni 2013:Remissversion Styrelsen 14 juni 2013:Presentation remissversion Ordförandeforum Juni-sept 2013:Remiss LTP och Nationell plan 3 sept 2013:Remisseminarium 12 sept 2013:Avstämning Referensgrupp

9 9 Ny LTP , 4 april 2013 Tidplan – Ny Länsplan LTP (2) 13 sept 2013:Remissvar Nationell plan, Styrelsen 13 sept 2013:Lägesrapport Ordförandeforum 7 nov 2013:Avstämning Referensgrupp 8 nov 2013:Lägesrapport Ordförandeforum 22 nov 2013:Förslag LTP, AU 5 dec 2013:Information Regionfullmäktige 13 dec 2013:Förslag LTP, Styrelsen 16 dec 2013:Förslag LTP till departementet Våren 2014: Fastställelse LTP, Regionfullmäktige


Ladda ner ppt "1 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser